Haziran 27, 2019, 04:49:26
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

KurbaN KarþýtLýðý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 25, 2009, 07:29:11 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...
ÖZELLÝKLE son on yýldýr, medyada giderek yoðunlaþan þekilde kurban karþýtlýðý yapýlmadan geçirilen bir yýl hatýrlamýyorum Yok ‘vahþet’ti, yok ‘þokla kurban’dý; bir türlü þöyle huzurlu bir þekilde Kurban Bayramý geçiremez olduk Umarým, bu sene Kurban Bayramýnýn manevî ortamý böylesi yayýnlarla delik deþik edilmez!

Ama ben yine de, Nasreddin Hoca misali, muhtemel bir kurban karþýtlýðýna karþý diyeceklerimi baþtan söylemeyi düþünüyorum
Kurban bayramlarýnda genelde gündeme getirilen en uç görüþ, bu bayramýn âdeta bir ‘hayvan katliamý’na dönüþtüðü üzerine olanýdýr Hatta bu noktadan hareket eden bazý çözümlemelerde, bu ‘vahþet’in Müslümanlarýn merkezî bir kiþilik özelliðine, ‘þiddet-eðilimli’ olduklarýna iþaret ettiði dahi vurgulanýr

Doðrusu, bu cahilce ve üstünkörü yargý hakkýnda söylenecek çok þey var
Herþeyden önce, bu çözümlemelerde insanýn iç dünyasý tamamen es geçilerek ‘elinden çýkan’ý hangi niyetle yapýyor olduðu gözardý edilmektedir Ve bu sayede, neredeyse, ‘kurban etmek’ ile ‘öldürmek’ ayný kefeye konmaktadýr

Yine, Müslümanlarýn ‘þiddet-eðilimli’ olduklarýnýn ileri sürüldüðü bir bahiste zorunlu olarak deðinilmesi gereken ‘öfke’ ve bu öfkenin nereye yöneldiði hususu üzerine genellikle tek bir satýr olmaz bu analizlerde Yani, Müslümanlar kendi dýþlarýnda neye öfke duymakta da, þiddete yönelmekte ve bu duygularýný tatmin için ‘hayvan öldürmek’teler? Veya, haydi zahirî açýdan bile baksak, kurban kesimi sýrasýnda Müslümanlarda hakikaten bir öfke hâli mi (yoksa bir ibadet hâli mi) gözlenmektedir?

Bunlarýn üzerinde durulmaz Çünkü, derin bir inançla, ‘davranýþ’tan yola çýkýlarak ‘niyet’lerin kesinkes bilinebileceði kabul edilir Ýnsanýn iç dünyasý, dýþa vurduðu hareketlerine getirilen yorumlarla doldurulabilecek ‘boþ bir sayfa’ gibi anlaþýlýr Böyle olunca, insanýn her davranýþýnýn standart bir þekilde tanýmlanmasý ve her bir ‘standart davranýþ’ýn ardýna ‘standart bir niyet’in yapýþtýrýlmasý da zor olmaz ‘Kurban etme’yi ‘öldürme’ye indirgemek ve öldürmeyi ‘þiddet eðilimlilik’le irtibatlandýrmak, iþte bu kaba fikir yürütmenin bir neticesidir

‘Kurban’ dendiðinde, bunlar tek-boyutlu, fakir ve cahilce bakýþlar kuþkusuz Sözü edilenin, bir hayvan kesme deðil ibadet olduðunu, Rabbe yakýnlaþmak için yapýldýðýný, varlýðýn deðil, var etmenin ve Var Eden’in asýl olduðunu ima ettiðini algýlayabilecek kapasiteden sonsuz derecede uzak bakýþlar…

Bu fakir ve cahil bakýþýn güç aldýðý önemli bir nokta da, meseleyi ‘çevre sorunu’ baðlamýnda ele almasý ‘Vahþet’ derken vahþi sýfatý üzerinden ‘insan’a, ‘katliam’ derken de ‘çevre’ye yapýlan vurgudan anlamaktayýz bunu

Ýddianýn nüvesi, karikatürize ederek ifade etmek gerekirse, “Siz (Müslümanlar) Allah’a ibadet edeceksiniz diye bu kadar hayvaný sokak aralarýnda öldürmeye (çevreyi tahrip etmeye) ne hakkýnýz var?” þeklinde özetlenebilir Devam edilse, “Allah’a ibadet etmek istiyorsanýz, namaz kýlýn veya deprem bölgesine yardým gönderin Ne diye cana kýyýyorsunuz?” da denileceði çok muhtemeldir
Bu iddiada örtülü ama esas olarak bulunan kabul ise þudur: Bu eleþtiriyi yapanlar, hayvanlarýn öldürülmesine kýzýyorlar kýzmasýna; ama daha çok, bunun Allah rýzasý için yapýlýyor oluþuna kýzýyorlar Çünkü, Müslümanlar “Biz fakirleri doyurmak için bu hayvanlarý kesiyoruz” deseler, inanýn, pek o kadar itiraz edilmeyecek Hele bir de “Bu vatanda yemeðine et bulamayan vatandaþlarýmýz için kesiyoruz” dense, hepten yelkenlerin suya ineceði muhakkaktýr!
Bu tip kurban karþýtlarýný niteleyecek en parlak sýfatýn ‘nahiflik’ olduðunu düþünüyorum O derece ki, insan, “Bu ülkede mezbahalarda olan biteni görmediði için hayvan kesilmediðini sanan birileri mi var?” yahut “Sofradaki et ile onun baþlangýçta parçasý olduðu kanlý canlý hayvan arasýnda baðlantý kurmak bu kadar mý zor?” diye kendisine sormadan edemiyor!

Yani, sorun yapýlan iþin bir ‘iþe yaramasý’ ise, kesilen kurbanlýklarýn etleri heba oluyor deðil Hatta, yapýlan bölüþtürmeler sayesinde, normalde et yiyemeyen fakirler de et yiyebiliyorlar Kurbana itiraz edenler, neden acaba kurbanýn bu sosyal boyutunu görmezden geliyorlar?

Bana kalýrsa, meselenin psikolojik boyutu, esasýnda çok farklý bir düzlemde iþliyor Çoðu kurban karþýtýnýn anlamakta ve kabul etmekte zorlandýðý husus þu: Þu ülkedeki onca (yanlýþ yorumlanan) modernleþme çabasýna raðmen, dahasý bunca senedir kent hayatýna geçilmesine raðmen, nasýl oluyor da ‘dinsel gelenekler’ hâlâ dipdiri kalabiliyor ve—onlarýn algýlayýþlarýna göre—bir ‘meydan okuma’ya dönüþebiliyor? Bitirildiði, altedildiði sanýlan din (kurban ibadeti), nasýl oluyor da düzenli bir þekilde her yýl pýtrak gibi bir yerlerden çýkýp toplumsal yaþamda bu derece ‘görünür’ hâle geliyor ve bütün bir gündemi iþgal edebiliyor? Kalýcýlýk için, ölümü unutmak ve unutturmak için imar edilen kentte, ölümü inkârýný imkânsýz kýlacak þekilde hatýrlatan bu ‘alenî uygulama’ nasýl bu kadar güçlü kalabiliyor?

Baþlarken söylenecek çok þey var demiþtim, ama aslýnda yok
Hakikaten kolay deðil bu durumu anlamak: “Sen bütün sene iþçi ol, fabrikaya git; esnaf ol, dükkanýna git; þoför ol, yollarda dolaþ vs Sonra senenin bir günü gelsin ve al eline býçaðý, Allah rýzasý için kurban kes, kan dök! Olacak iþ mi? Senenin 364 günü maruz kaldýðýn modern kent yaþamý, sana hiç mi etki etmez be adam!”
Bakalým bu seneki Kurban Bayramý nasýl geçecek? Bu yazýda söylenenleri hak edecek þekilde, bu ibadeti yerine getiren insanlarýn huzuru mu kaçýrýlacak yine? Ýnþaallah böyle olmaz Öte taraftan, kurban kesecek olanlar da, lütfen niye kurban kesiyor olduklarýný düþünerek ve bilerek, hayvana en az eziyet verecek þekilde ve kesimden sonra temizlik þartlarýna riayet etmek üzere kurbanlarýný kessinler


Ömer baldýk
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git