Haziran 25, 2019, 01:33:29
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Gayr-i Müslim Ülkede Kurban Kesilir mi?

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 25, 2009, 07:22:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Gayr-i Müslim Ülkede Kurban Kesilir mi?

Soru: Ben gayr-i Müslim bir ülkede yaþýyorum Maddî açýdan ilk defa bu sene kurban kesme imkâným var Böyle bir ülkede kurban kesilir mi?
Bu kurbanýn etini sadece aile fertleri yese caiz olur mu?

Cevap: O ülkede yaþadýðýnýza göre, þu anda orasý sizin ikâmet ettiðiniz yer (vatan-ý ikâmet) oluyor Böyle bir yerde, namaz, oruç, zekât ibâdetlerini yerine getirdiðiniz gibi, kurban da kesebilirsiniz, kesmelisiniz; çünkü o da bir ibadettir Kestiðiniz kurbanýn etini sadece aile fertlerinin yemesinde dînî açýdan bir mahzur söz konusu deðildir Kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün fakirlere, bir bölümünün akraba ve dostlara daðýtýlmasý bir bölümünün de ev halkýyla yenilmesi tavsiye edilen bir faziletli davranýþtýr Nitekim hane halký kalabalýksa, tamamýnýn o evde tüketilmesinin sakýncalý olmadýðý da yine fakihlerin tavsiyesi cümlesindendir (2)
Kaynak: 2) Kurban Hakkýnda Akla Gelen Her Soruya Cevap, ProfDrRaþit Küçük, Haber 7
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git