Haziran 26, 2019, 08:16:03 ÖS
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Kurban, herĂľeyimizi Allah uĂ°runda feda etmektir

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Kasým 25, 2009, 07:15:37 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

Kul, yaratanĂ˝na yakĂ˝nlýðýnĂ˝ arz etmek ister TĂĽm davranýþlarĂ˝n da O’nun rĂ˝zasĂ˝nĂ˝ arar YakĂ˝nlýðýnĂ˝ çeĂľitli amellerde gösterir Her varlýðý sevindiren gerçek, Allah uĂ°runda feda olmaktĂ˝r Allah yolunda Ăľehit olmayĂ˝ arzulamak Hakk’a kurban olmaktĂ˝r Kurban bir Ăľehadettir Hakk’a gönlĂĽnĂĽ, aklĂ˝nĂ˝ kurban etmeyenlerin kurbanĂ˝ akĂ˝bette nedamettir

Evvela nefs-i emmareyi kurban etmeli Sonra diĂ°erlerini kurban eylemeli
Kurban insanlĂ˝k tarihi kadar eskimez bir ibadettir Adem’in oĂ°ullarĂ˝yla baĂľlayan “kurban” Ăťbrahim Peygamber’in örnekliĂ°iyle ve son olarak Hz Muhammed’in (sas) sĂĽnnetiyle bize kadar gelmiĂľtir Ăťlk örnekteki Adem oĂ°ullarĂ˝nda, üç kurban vardĂ˝r Birincisi Kabil’in kabul olmayan kurbanĂ˝, diĂ°eri Habil’in kabul olan kurbanĂ˝ Sonuncusu ise Habil’in elini kana bulamayĂ˝ reddederek Kabil tarafĂ˝ndan öldĂĽrĂĽlmesi ki; Habil için Hakk’a kurban oluĂľtur KurbanĂ˝ kabul edilme sonucunda kanĂ˝ heder edilen Habil, bizim için en gĂĽzel örnektir TakvalĂ˝ oluĂľunun mĂĽkafatĂ˝ Habil’i öldĂĽrmekten alĂ˝koymuĂľ ve hayĂ˝rlĂ˝ evlat olarak, kurbanĂ˝yla Hakk’a vasĂ˝l olmuĂľtur
Ă‚lemlerin Rabbi olan Allah’tan korkanlarĂ˝n ulaĂľabileceĂ°i bir sevaptĂ˝r kurban Allah ile aranĂ˝z nasĂ˝l, O’na sevdanĂ˝z nasĂ˝l, gĂĽveniniz nasĂ˝l ki; O’ndan kabĂĽlĂĽnĂĽzĂĽ bekliyorsunuz? Siz O’nu ve O’nun haber verdiklerini kabul ediyor musunuz, kulluĂ°unuzu açýkca ikrar ediyor musunuz? Siz O’nu kabul ediyorsanĂ˝z O sizi kabul etmez mi?
Sunduðumuz kurbanýn kusurlardan uzak olmasýndan evvel bizim iman, amel ve ahlaki kusurlardan uzak olmamýz gerekir Neyi sunduðumuzdan önce hangi iman ve niyetle sunduðumuza dikkat etmeliyiz Ýnsan öldürebilecek kadar vahþi duygularýn barýnaðý olan insanýn, kurbaný asla kabul edilmez Kurban yaþatmanýn, hayat vermenin þuurudur
Kurban hayat kazandĂ˝rĂ˝r “Ăťsmail’i kurban etmekten sizi muaf tuttuk” (Saffat 37/105) Kurban çok bĂĽyĂĽk bir imtihandĂ˝r Parayla, etle, deriyle ölçülemeyecek kadar bĂĽyĂĽk bir imtihandĂ˝r Allah’Ă˝n bizlere ihsan ve ikram ettiĂ°i nimetlere þükrĂĽn diĂ°er bir adĂ˝dĂ˝r Rabb’imizi anmanĂ˝n vesilesidir “Biz gerçekten sana Kevser (çok hayĂ˝rlar) verdik Sen de Rabb’in için namaz kĂ˝l ve kurban kes DoĂ°rusu seni kötĂĽleyenlerdir ebter (soyu kesik) (Kevser SĂ»resi 1-3)

Kurban, hayatĂ˝mĂ˝zĂ˝ Hakk’a adadýðýmĂ˝zĂ˝n sembolĂĽdĂĽr

KurbanĂ˝n hac ibadetiyle aynĂ˝ zamanda ifa edilmesi ayrĂ˝ bir anlam kazandĂ˝rmalĂ˝dĂ˝r Ăľuurumuza ve ruhumuza Allah’Ă˝n adĂ˝nĂ˝ anarak kurban etmek emredilmiĂľtir Allah ismini anmak sadece harfleri söylemek deĂ°ildir Allah’Ă˝ unutanlar gibi olmamak lazĂ˝m dĂĽnyamĂ˝zda KurbanĂ˝n makbuliyeti Ăľirkten kaçýnmakla mĂĽmkĂĽndĂĽr Kurban haramlarĂ˝, yasaklarĂ˝ özellikle yalan sözden kaçýnmayĂ˝ gerektirir Kurban Ăľeairdir Ăžeaire tazim kalbin takvasĂ˝dĂ˝r (Hac sĂ»resi, 32)
Kalbin takvasĂ˝ bedenin Ăťslam’a teslimiyetinin manasĂ˝dĂ˝r YakĂ˝nlĂ˝k önce kalpte baĂľlamalĂ˝dĂ˝r
Selim kalplilerin kurbanĂ˝ ve hayatĂ˝ makĂ»ldur Kurbandaki tekbirleri ruhumuza ve hayatĂ˝mĂ˝za hissettirmeliyiz ki hamdi gerçekleĂľtirmiĂľ olalĂ˝m Kurban, hayatĂ˝mĂ˝zĂ˝ Hakk’a adadýðýmĂ˝zĂ˝n sembolĂĽdĂĽr
“De ki: Benim namazĂ˝m da, her tĂĽrlĂĽ ibadetlerim de, hayatĂ˝m ve ölĂĽmĂĽm de, RabbĂĽl Ă‚lemin olan Allah’a aittir EĂľi ortaĂ°Ă˝ yoktur O’nun Bana verilen emir budur O’na ilk teslim olan da benim (En’am SĂ»resi 162, 163)
Emanet edilen her ne Ăľey varsa, kurban Ăľuuruyla Hakk’a teslim edilmelidir Ăťmran’Ă˝n hanĂ˝mĂ˝, “Ya Rabbi, karnĂ˝mda taþýdýðým çocuĂ°umu Sana adadĂ˝m, her tĂĽrlĂĽ baĂ°dan âzâde olarak senin yoluna hizmet edecektir AdaĂ°Ă˝mĂ˝ lĂĽtfen kabul buyur Þüphesiz sen iĂľiten ve bilensin (Ă‚li Ăťmran SĂ»resi, 35)
Bu samimi adayýþ Meryem’i ve Ăťsa (as)’Ă˝ kazandĂ˝rmýþtĂ˝r Bizim kurban ve adaklarĂ˝mĂ˝z da bizlere gĂĽzel bir gelecek sunmalĂ˝dĂ˝r Her neye ki sahibiz, onu Hakk’a yakĂ˝nlaĂľmaya vesile bilmeliyiz Ahiret yurdumuzu kazanabileceĂ°imiz bir nimet olarak görmeliyiz
“Allah mĂĽttakilerin kurbanĂ˝nĂ˝ kabul eder” (maide suresi 27)

Kurbanýn kabulü fesattan kaçýnmaktan geçer

Kurban kesmeden evvel saĂ°lam bir tevbe ve istikamet ĂĽzere olmalĂ˝yĂ˝z ki vaat olunan mĂĽkafata kavuĂľalĂ˝m TakvamĂ˝zĂ˝ bozup zedeleyecek fikir ve davranýþlardan Ăľiddetle kaçalĂ˝m ki, Hakk’Ă˝n makbul kulu olalĂ˝m
Ancak zulme, kĂ˝tale, haksĂ˝zlýða uzanmayan ellerin takdim ettikleri kabul olunur KurbanĂ˝n kabulĂĽ fesat ve kan dökmekten kaçýnmaktan geçer Ă–ldĂĽrĂĽlmek pahasĂ˝na ölmektir Karþýndakinin daima iyiliĂ°ini istemektir Hakk’a teslim olmazsa gĂĽnah ve azap ile uyarmalĂ˝dĂ˝r
Kendimize soralým, bizler kurbaný kabul edilen insan gibi mi düþünüyoruz? Takvalý ellerimizle kurban sunarken, kan dökmekten ne pahasýna olursa olsun kaçýnýyor muyuz?
Kurban sevgisi, iman sevgisindendir Kurbanlýða imrenmek imanýn zinetidir *


Mustafa Aydýn - Adapazarý Sezginler Camii Ýmamý
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...