Haziran 27, 2019, 05:22:28 S
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

KurbaN KanýyLa Boyanan Takva

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 24, 2009, 05:35:55 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Kurbanýn kanýyla boyanan takva"Onlarýn (kurbanlarýn) ne etleri ne de kanlarý Allah'a ulaþýr Fakat O'na sadece sizin takvanýz ulaþýr'' (Hacc, 37) Elbette ki, kurbanýn eti ve kemiði bizi cennete götürmez Niyetimiz, imanýmýz, ibadetimiz bizi cennete götürür Her yerde olduðu gibi ibadetlerin de bir maddî yönü vardýr, bir de manevî yönü vardýr Mesela namaz kýlmak bedenen yapýlan bir ibadettir

Bu ibadetin manevî yönü, içindeki imandýr Bir Avrupalýya ýsrar etsek, hatta tehdit etsek, kurban kesmez, namaz kýlmaz O Avrupalýnýn manevî yapýsý, bu maddî ve malî hareketlere müsait deðildir

Kur'an-ý Kerim'de mealen buyuruluyor ki:

"Ýbrahim 'Ey Rabb'im, bana iyilerden (bir oðul) ihsan et' dedi Biz de kendisine yumuþak huylu bir oðul müjdeledik Oðlu yanýnda koþacak çaða gelince, 'Ey oðlum, ben seni rüyamda boðazladýðýmý görüyorum, bir düþün, ne dersin?' dedi (Ýsmail) 'Babacýðým, sana ne emrolunuyorsa yap Ýnþaallah beni sabredenlerden bulacaksýn' dedi Her ikisi de Allah'a teslim oldular (Allah'ýn emrine boyun eðdiler" (Saffat, 100-110)

Býçaðýn Ýsmail aleyhisselam'ý kesmemesi Allah tarafýndan koçun gönderilmesinden ziyade önemli olan, Ýbrahim ve Ýsmail aleyhisselam'ýn Allah'a itaatidir O olayda bize verilen ders budur! Kurban Bayramý'nda bir derneðe üç yüz lira versek Mesele derneðe verilen üç yüz lira deðildir, üç yüz liranýn kurban edilmesidir Yaratan, ibadetlerle kullarýna baðlanýyor, irtibat kuruyor; kullar da ibadetlerle yaratana baðlanýyor Mesela ben memur oldum, devlete baðlandým, devlete hizmet ettim Devlet, memurlarla ayakta durur Memurlar da devletin varlýðýyla ayakta durur Böylece herhangi bir insan koskoca devletle irtibat kurar

Her türlü ibadet, kullarý Allah'a baðlar

Köyde kurban kestiðimde, tanýmadýðým ancak fakir gördüðüm bir aileye götürüp et verdim O güne kadar birbirimizden ne kadar habersiz olduðumuzu da fark ettim Bir parça kurban eti o Müslüman kardeþimle irtibat kurmamýzý saðladý

Bir Kurban Bayramý bütün ülkeyi, ekonomik, sosyal ve dinî yönden harekete geçiriyor Hayvanýn beslenmesi, satýlmasý, kesilmesi, bayramlardaki ziyaretler

Kurban Bayramý týpký duran bir makinenin çalýþmaya baþlamasý gibi!

Þöyle bir soru sordular: "Adam namazý kýlsa, sair ibadetlerini yapsa da maddî gücü yerinde olduðu halde kurban kesmese ne olur?" Boðaziçi Köprüsü bin tane telin bir araya gelmesinden yapýlmýþtýr O tellerden biri kopsa bir baþka tel kopar Aynen öyle de, bir ibadet terk edilirse bir baþka ibadet de gider O ibadet gidince peþinden öbür ibadet gider En sonunda Müslüman, cehenneme kadar gider

Üstad buyurmuþ ki: "Ýbadet, fikirleri Sani-i Hakîm'e çevirttirmek içindir" (Ýþarâtü'l-Ý'caz)

Kur'an emretmese, biz niye gidip paramýzý oraya buraya verelim, kurban keselim? Allah'a yakýnlaþmak istiyoruz Yakýnlaþmak itaatle olur Bir kurban, Allah'ý kula baðlýyor Allah kaydediyor; "Bu bizim adamýmýzdýr!" Kurban Bayramý'nýzý tebrik ederim


HEKÝMOÐLU ÝSMAÝL
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git