Haziran 24, 2019, 07:31:02 ÖS
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yĂĽz çevirme ve yeryĂĽzĂĽnde böbĂĽrlenerek yĂĽrĂĽme. Zira Allah, kendini beĂ°enmiĂľ övĂĽnĂĽp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Kurban Bayramý ÇocukLara NasýL AnLatýLmaLý..?

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Kasým 24, 2009, 05:32:30 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

Kurban kavramý çocuklara nasýl anlatýlmalý?


Çok özeldir bayramlar Hele çocuklarĂ˝n dĂĽnyasĂ˝nda ayrĂ˝ bir yeri vardĂ˝r bu özel gĂĽnlerin Senede iki kez yaĂľarlar çocuklar bu coĂľkuyu; ama kimi zaman izleri bĂĽtĂĽn bir sene sĂĽrer hatta gelecek yĂ˝llarda da silinmez Bundan deĂ°il midir, biz yetiĂľkinlerin “eski bayramlar” diyerek özlemlerimizi dile getiriĂľimiz?
Bayramlardaki bu coĂľkunun yanĂ˝nda bayramĂ˝n çocuĂ°a davranýþsal getirileri de olabilir Ve bu ebeveyn ve çevreye baĂ°lĂ˝dĂ˝r Evet Kurban BayramĂ˝ bu özel anlardan biridir Ýçinde YĂĽce YaratĂ˝cĂ˝’ya (cc) karþý emre itaati simgeleyen, yardĂ˝mlaĂľma yoluyla sosyal baĂ°larĂ˝ kuvvetlendiren özel bir zaman dilimidir Kurban BayramlarĂ˝ CoĂľku ve davranýþsal getirilerin saĂ°lanmasĂ˝ kadar, ebeveynlerin Kurban BayramĂ˝’nda çocuklarĂ˝nĂ˝n olumsuz etkilenmemeleri için hassas davranmalarĂ˝ gerekmektedir


Kurbaný anlatýrken nelere dikkat edilmelidir?

“Kurban” kavramĂ˝ çocuk sormadýðý sĂĽrece detaylandĂ˝rĂ˝lmamalĂ˝dĂ˝r 7 yaþýndan sonra Hz Ăťbrahim kĂ˝ssasĂ˝ da eklenerek kurbanĂ˝n anlamĂ˝ aktarĂ˝labilir Fakat 7 yaþýndan önceki çocuklara kurbanĂ˝n Allah’Ă˝n (cc) bir hediyesi olduĂ°u söylenmeli, kĂ˝ssa aynen aktarĂ˝lmamalĂ˝dĂ˝r
Hangi yaþta olursa olsun çocuklara kurbanýn sosyal boyutu anlatýlmalýdýr

Kurban ile birlikte insanlarĂ˝n birbirleri ile yardĂ˝mlaĂľtĂ˝klarĂ˝, ekonomik seviyesi düþük ailelerin ve bu ailelerin çocuklarĂ˝nĂ˝n “et” besininden yĂ˝l içinde yararlanamadĂ˝klarĂ˝; ama bu bayram vesilesi ile “et” yiyebilip daha da saĂ°lĂ˝klĂ˝ olabildikleri ĂĽzerinde durulmalĂ˝dĂ˝r

Kesim iĂľlemi konusunda çocuklar soru soracak olurlarsa “bunun kasaplarĂ˝n iĂľi olduĂ°u ve bu iĂľlemi kasaplarĂ˝n bilebileceĂ°i; ama kasaplarĂ˝n hayvanlarĂ˝ çok iyi tanĂ˝dýðýndan canlarĂ˝nĂ˝ yakmadýðý” söylenebilir

Bu konuþmalar esnasýnda ebeveynin mimiklerinin ve ses tonunun oldukça rahat olmasý gerekir

BunlarĂ˝n dýþýnda çocuklarĂ˝n meraklarĂ˝ karþýsĂ˝nda ebeveyn Ăľu açýklamalarda bulunabilir: Kainattaki bĂĽtĂĽn canlĂ˝lar birbirlerine yardĂ˝m ederler Ve bunu yapmaktan çok zevk alĂ˝r, mutlu olurlar Mesela bitkiler, insanlarĂ˝n ve hayvanlarĂ˝n kendilerini yiyip beslenmelerini ister, böylece yardĂ˝mlaĂľmýþ olurlar Hayvanlar da insanlarĂ˝ kendilerinin etlerini yemelerini, sĂĽtlerinden, yumurtalarĂ˝ndan ve yĂĽnlerinden yararlanmalarĂ˝nĂ˝ çok isterler Böyle olunca hem çok mutlu olurlar hem de yardĂ˝mlaĂľmýþ olurlar Ăťnsanlar da Allah’Ă˝n verdiĂ°i nimetleri birbirleri ile paylaþýrlar Ýþte bu nedenlerle kurbanlarĂ˝n kesilirken canlarĂ˝ yanmadýðý gibi çok mutlu olurlar

Kesimi çocuk görmeli mi?

7 yaþ öncesi: Görmemeli
Bu dönemde çocuklar henüz soyut düþünme becerilerine sahip olmadýklarý için kurban kavramýný tam olarak anlayamazlar, buna baðlý olarak kesim onlara bir þiddet olarak görülebilir Bu yaþ çocuklarda çeþitli korkular oluþabileceði gibi, et ürünlerini yemek istememe veya þiddet olarak algýlayabilecekleri bu davranýþý modelleme arzusu oluþabilir Bu sebeple kesime kesinlikle þahit olmamalarý gerekir


7-12 yaþ dönemi: Kurbanýn neden kesildiði izah edilmeli

Bu dönem çocuklarĂ˝ aĂ°Ă˝rlĂ˝klĂ˝ olarak dinĂ® ritĂĽelleri, Hz Ăťbrahim (as) kĂ˝ssasĂ˝nĂ˝ anlayabilseler bile kesim iĂľlemini anlamakta sorun yaĂľayabilirler Ancak, özellikle DoĂ°u toplumlarĂ˝nda hayvan kesimi sĂ˝kça yapĂ˝lĂ˝r ve bu, çocuk için çok farklĂ˝ bir olay deĂ°ildir Bu ortamdaki bir çocuk için kesime Ăľahit olmak çocuĂ°a zarar vermezken sadece evdeki yemeklerde veya buzlukta “et” ile görĂĽĂľen bir çocuk için zarar verici olabilir Bu nedenle genel olarak deĂ°erlendirildiĂ°inde ortam ve Ăľartlar dikkate alĂ˝nmalĂ˝ ve çocuĂ°un kesime Ăľahit olmamasĂ˝ tercih edilmelidir Ăžahit olmuĂľsa veya olma ihtimali varsa da kesinlikle hayvanĂ˝n canĂ˝nĂ˝n yanmadýðý, mutlu olduĂ°u gibi) hususlar çocuĂ°a vurgulanmalĂ˝dĂ˝r


Ergenlik dönemi: Görmesinde bir mahsur yok

Ergenlikle birlikte çocuklar bunun dinî bir süreç olduðunu ve sonrasýndaki sosyal faydalanmayý anlar ve kesim iþlemini gerçekçi deðerlendirebilirler Bu arada ergen çocuðun kiþilik yapýsý dikkate alýnmalýdýr Mesela hassas yapýdaki bir çocuðun kesim manzarasýna þahit olmasý zarar verici olur Kýsaca denilebilir ki; hayvan kesimine yapýsal anlamda zarar görmeyeceði düþünülen ergenlik dönemi çocuklarý ve daha büyük bireyler þahit olabilirler


PSÝKOLOG YASEMÝN YALÇIN AKTOSUN
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...