Temmuz 16, 2019, 12:43:26 S
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

Özgürlük konvoyu

Balatan Fussilet, Kasm 24, 2009, 01:48:25 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Özgürlük konvoyufilLondra'dan Gazze'ye özgürlük konvoyuGazze halkýna destek vermek için uluslararasý yardým konvoyu yola çýkacak. 6 Aralýk tarihinde Londra'dan yola çýkacak olan 250 araçlýk konvoy Türkiye, Suriye, Ürdün ve Mýsýr üzerinden geçerek Gazze'ye ulaþmayý hedefliyor. Ýsrail saldýrýlarýnýn yýl dönümü olan 27 Aralýk'ta Gazze'de dev bir yürüyüþ düzenlenecek. Yürüyüþün ardýndan konvoy ile getirilen bütün araçlar Filistin halkýna baðýþlanacak. Araç konvoyunun Türkiye ayaðýný ÝHH organize ediyor.

Ýsrail'in Gazze Þeridine yönelik saldýrýlarýnýn üzerinden 1 yýl geçti. Saldýrýlarda 1,500 kiþi hayatýný kaybederken binlerce insan da yaralandý. Gazze'yi harabe haline getiren saldýrýlar son bulsa da ambargo halen devam ediyor. Sýnýrlarý dünyaya kapalý tutulan Gazze'de tam bir insanlýk dramý yaþanýyor.
Farklý ülkelerden sivil toplum kuruluþlarý, insan haklarý kuruluþlarý ve aktivistler, Filistin halkýna destek olmak ve burada yaþanan insani duruma dikkat çekmek için saldýrýlarýn yýldönümü olan 27 Aralýk'ta Gazze'de buluþacaklar.
Gazze için bir uluslar arasý yardým konvoyu yola çýkýyor.
6 Aralýk günü Ýngiltere'den yola çýkacak olan 250 araçlýk konvoy, 16 Aralýk günü Türkiye'ye giriþ yapacak. Araç konvoyu Suriye, Ürdün ve Mýsýr üzerinden Gazze'ye giriþ yapacak. Gazze þehrinde gerçekleþtirilecek protesto yürüyüþünün ardýndan konvoy ile getirilen bütün araçlar Filistin halkýna baðýþlanacak.
Yardým götürülecek
Gazze halkýna yardým ulaþtýrmayý da amaçlayan organizasyona dünyanýn pek çok ülkesinden kuruluþ ve Filistin dostlarý destek verecek. Konvoy ile Gazze'ye çok sayýda ilaç ve týbbý malzeme yardýmý götürülecek.
Türkiye ayaðýný ÝHH organize ediyor
Araç konvoyunun Türkiye ayaðýný ise ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý organize ediyor. Konvoyun Türkiye'deki katýlýmlar ile daha da büyümesi bekleniyor. Ambulans, minibüs, kamyon, otobüs ve binek araçlardan oluþacak yardým konvoyu Ýstanbul, Ankara, Adana ve Gaziantep üzerinden Suriye'ye geçiþ yapacak. Uðradýðý her bölgede yeni araçlarýn katýlacaðý konvoy Suriye, Ürdün, Mýsýr üzerinden geçerek Gazze saldýrýlarýnýn yýldönümü olan 27 Aralýk'ta Gazze'ye ulaþacak.
Gazze'nin bir ucundan diðer ucuna yürüyüþ
Gazze'ye giriþ yapýldýktan sonra þehrin bir ucundan diðer ucuna protesto yürüyüþü gerçekleþtirilecek. Filistinli halkýna yalnýz olmadýklarýný hissettirmeye amaçlayan yürüyüþ ile dünyanýn dikkati Gazze'ye çekilmeye çalýþýlacak. Eylemin ardýndan konvoy ile getirilen bütün araçlar Gazze halkýna baðýþlanacak.
Ýsteyen vatandaþlar, araçlarý ile konvoya katýlabilirler. Ayrýntýlý bilgi ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'ndan alýnabilir.
Baðýþlanacak araçlarda aranan nitelikler
Organizasyon ile konvoya katýlacak araçlarýn Gazze'ye baðýþlanmasý hedeflendiðinden baðýþlanabilecek ve Gazze'de kullanýlabilecek araçlarýn öncelikle konvoya katýlmasý talep ediliyor.
Baðýþlanabilecek araçlarda Filistin'de duyulan ihtiyaç ve orada kullanýlabilirliði göz önünde bulundurularak aþaðýdaki türde araçlar tercih ediliyor.
Ambulans (7 yaþýndan büyük olmayacak)
Minibüs (5 yaþýndan büyük olmayacak)
Otomobil (5 yaþýndan büyük olmayacak)
Kamyon (3,5-7,5 ton arasý olanlar 7 yaþýndan büyük olmayacak, 7,5 ton üzeri olan kamyonlar 10 yaþýndan büyük olmayacak)
Ayrýca isteyen hayýrseverler ilaç ve týbbi malzeme yardýmýnda da bulunabilirler.
Araçlarý ile konvoya katýlýp daha sonrada Filistin'de býrakmak isteyen hayýrseverler araçlarýnýn uygun olup olmadýðýný ÝHH Araç Kontrol ekibi ile irtibata geçerek öðrenebilirler. ÝHH Araç Bilgi ve Baðýþ Ekibi irtibat numaralarý þöyle:
Cüneyt Kýlýç : 212 631 21 21 (Dahili: 174) Mobil/Cep Telefon: 533 328 81 26
Necmettin Ulusoy : 212 631 21 21 (Dahili :173) Mobil/Cep Telefon: 535 576 83 28
Baþvuru formlarý
Gazze'ye örgürlük konvoyuna kiþisel katýlým için undefinedBURAYA týklayarak baþvuru formlarýný bilgisayarýnýza indirip mail olarak konvoy@ihh.org.tr adresine gönderebilir veya ÝHH'nýn 0212 6217051 nolu fax numarasýna fax çekebilirsiniz.
Ayrýca Filistin'e araç baðýþlamak için "Araç Teklif Formu"nu undefinedBURADAN indirip ayný þekilde yukarýda mail adres ve fax numaralarýna gönderebilirsiniz.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Þehadete Vurgunum

ne güsel allah yardýmcýlarý olsun gitmek isteyipte gidemeyenlerede nasip etsin inþallah böyle hayýrlý iþler yapýlýrken  :(

Yukar git