Haziran 26, 2019, 08:11:29 ÖS
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Nur-ý Muhammedi ne demektir,Bu ifadeden ne anlýyorsunuz?

Başlatan tevhit06, Kasım 21, 2009, 09:16:44 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

tevhit06

          Nur-ý Muhammedi ne demektir,
Bu ifadeden ne anlýyorsunuz?
          Efendim kâinatýn yaratýlýþýnda þöyle bir ‘haber’ anlatýlýr. Cenab-ý Hak Kendi nurundan bir nur ayýrdý. Yalnýz burada tabirlere dikkat etmek lazým. Zatýndan, ruhundan deðil; nurundan bir nur ayýrdý ve o nura “Muhammed ol” dedi. Bu emir üzerine o nur insan þeklinde tecessüm etti, cisimlendi ve hemen dile gelip “La ilahe illallah” dedi. Allah-u Teâlâ cevap verdi; “Muhammedun Resulallah”. Bu insan þeklinde tecessüm etmesinden dolayý… Veya murad-ý ilahi öyle, kendi kendine iradeyle olacak iþler deðildir bunlar. Bütün insanlar yeryüzüne Allah’ýn halifesi olarak gönderildiler, Nur-ý Muhammedi þeklinde olduklarý için… Yani insan þeklinde Nur-ý Muhammedi’den ziyade Nur-ý Muhammedi þeklinde insan olduk. Bu ilk oluþum olduðu için zaten Efendimiz hakkýndaki sözlerin bir kýsmý mesela; nur-ý evvel diye söylenir. Sonra bu Nur-ý Muhammedi’den levhler, kâlemler, arþlar, kürsiler vs… yaratýldý. Hepsi Nur-ý Muhammedi’nin yansýmasýdýr. Nur-ý Muhammedi de elbette nurullahtýr. Ayrý görmemek, þaþý olmamak lazýmdýr. Tevhid sadece kelime-i tevhid’in, La ilahe illallah kelime-i tayyibesinin tekrarýndan ibaret deðildir. Tevhidin ileri mertebelerinde böyle bir birleþim vardýr. Buna raðmen Ýbn Arabî Hazretlerinin tabiriyle “Allah Allah’lýðýný kimseye vermez, Habib’i dâhil” Bu nüanslarla bu iþler lisana gelmeden laboratuara hayli hayli girmez. Ancak sezgi, muhabbet daha doðrusu aþk yoluyla anlaþýlan þeylerdir.