Haziran 25, 2019, 10:02:55 ÖÖ
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Ehl-i Beyt tabiri neyi ifade eder?

Başlatan tevhit06, Kasım 21, 2009, 09:13:35 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

tevhit06


Ehl-i Beyt’i sevmek ve saymak, o kutlu aileye ve nesle baðlý olmaya çalýþmak ne anlama gelir?
             Biz hep Amerikalýlara kýzýyoruz, kelimeleri kýsaltýp konuþuyorlar diye. Ama biz de yapýyoruz ayný þeyi. Ehl-i Beyt deyip geçiveriyoruz. Hâlbuki onun tamamý Ehl-i Beyti Mustafa’dýr. Ehl-i Beyt kelimesi yetersizdir; çünkü hepimizin beytimiz var, ehlimiz var. Ehl-i Beyt, “ev ahalisi” demektir. Ehl-i Beyt-i Mustafa; “Mustafa’nýn ev ahalisi” demektir. Biz ayran, limonata, çay vs. içeriz ama onlarla abdest alamayýz. Çünkü ayran, limonata, çay temizdir ama temizleyici deðildir. Asit temiz deðildir ama temizleyicidir. Kâinatta hem temiz hem de temizleyici olan þey vardýr. Biri su, biri Ehl-i Beyt-i Mustafa. Hem temiz, hem temizleyicidirler. Ayrýca saygý bir davranýþ biçimidir. Sevgi ise bir gönül meselesidir. Resulullah’ý ve ailesini saymak mümkündür. Terbiyeli insanlar bunu yaparlar. Sevmek ise, yüksek gönül sahibi olan insanlara mahsustur. Ve ifrat-ý muhabbette edeb sakýt olur. Bunu da herkes anlamaz. Edepsizlik gibi görülebilir, saygýsýzlýk gibi görülebilir ama ifrat-ý muhabbette edep sakýt olur. Resulullah Efendimizi sevmek demek O’nun sevdiklerini sevmek, O’nun sevmediklerini sevmemek demektir. Biraz evvel Efendimizin zevceleri validelerimizi, yavrularýný ve torunlarýný nasýl sevdiðini arz etmeye çalýþtýk misalleriyle. Dolayýsýyla Efendimizin zevceleri zaten Kur’an hükmüyle müminlerin anneleridir. Anasýný sevmeyen evlat zaten haramzadedir. Annelerimiz hakkýnda ayettir, seveceðiz. Ve bir zerre imana sahip olanlar bu sevgiyi taþýrlar. Keza aile efradý da Efendimizin O’nun sevdiði için, sevilmeye layýk olduklarýndan mana bizatihi hepsi mustakil olarak fevkalade sevgi ve saygýya layýk insanlardýr. Bizim ne yazýk ki yeterince tedkik etme meraklýsý bir ahalimiz yok. Bunlarýn hepsi kitaplarda yazýlý, biraz okuyuversinler. Ne kadar yüksek insanlar olduklarýný, ne kadar saygýdeðer insanlar, ne kadar sevgiye layýk insanlar olduklarýný zaten öðreneceklerdir. Efendimizin ve ailesinin düþmanlarý sadece cahiller ve gafillerdir. Ýnanç meselesi ayrý bir meseledir. Bismark, Goethe hýristiyandýr. Ama Bismark; “Senin zamanýnda yaþayamadýðýma esef ediyorum, ey Müslümanlarýn peygamberi. Hatýran önünde tazimle eðilirim” diyor. Ýman deðil ama bir saygýdýr bu. Belli olmaz bu saygýsýndan dolayý Allah’ýn Habib’ine olan muhabbeti iman ile müþerref kýlmýþ olabilir. Onu bilemeyiz.