Haziran 17, 2019, 10:48:18 S
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

En Fazla Okulu 'Kýzýl Sultan' Açmýþ...

Balatan liprade, Kasm 15, 2009, 01:16:38 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

En Fazla Okulu 'Kýzýl Sultan' Açmýþ...

Gazeteci- Tarihçi Yazar Mustafa Armaðan "Kýzýl Sultan'' diye karalanan Sultan II. Abdülhamit'in geçmiþte en fazla okul açan padiþah olduðunu söyledi.

Armaðan, Genç Oluþumcular Derneði'nin Çankýrý 100. Yýl Kültür Merkezinde düzenlediði "Yakýn Tarih Iþýðýnda II. Abdülhamit'' konulu konferansa konuþmacý olarak katýldý.

Armaðan, Abdülhamit'in eski tarih kitaplarýnda zalim bir padiþah olarak yanlýþ tanýtýldýðýný vurguladý.

Tahtan indirilen padiþahýn yaptýrdýðý demiryolu aðlarýnýn ve saat kulelerinin günümüzde hala kullanýldýðýný kaydeden Armaðan, ilk Anayasa'nýn Sultan Abdülhamit döneminde yapýldýðýný söyledi.

DönemindeAbdülhamit'in eðitime çok önem verildiðini aktaran Armaðan, kendi döneminde Osmanlý topraklarýnda 25 bin, bugünkü Türkiye sýnýrlarý içinde ise 5 bin okulun açýldýðýný ve bu okullarda 1 milyon öðrencinin eðitim gördüðüne dikkat çekti.

Mustafa Armaðan, bu günkü eðitim sistemine Sultan Abdülhamit döneminde geçildiðini ve eðitimde altýn bir çaðýn yaþandýðýný ifade etti.

Sultan Abdülhamit'in Yahudileri oyalayarak Ýsrail devletinin kurulmasýný geciktirdiðini ileri süren Armaðan, Sultan Abdülhamit'in gelecek nesillere doðru anlatýlmasý gerektiðini kaydetti.


(CÝHAN)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git