Haziran 25, 2019, 01:58:08 ÖÖ
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

KURBAN Ýle ÝLgiLi Hadis-i ÞerifLer

Baţlatan ...TefekkĂźr..., Kasým 13, 2009, 07:53:55 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂźr...

Hz Aiþe (radýyallahu anhâ) anlatýyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Hiç bir kul, kurban günü, Allah indinde kan akýtmaktan daha sevimli bir iþ yapamaz Zîra, kesilen hayvan, kýyamet günü boynuzlarýyla, kýl1arýyla, sýnnaklarýyla gelecektir Hayvanýn kaný yere düþmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaþýr Öyle ise, onu gönül hoþluðu ile ifâ edin"

Ebu Hureyre radýyallahu anh anlatýyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm kurban kesmek istediði zaman iki tane büyük þiþman çift boynuzlu alaca, hadýmlaþtýrýlmýþ koç alýrdý Bunlardan birisini Allah'ýn birliðine ve kendisinin peygamberliðine þehadet eden ümmeti adýna keser, diðerini de Muhammed ve ÂI-i Muhammed aleyhissalâtu vesselam adýna keserdi

Hz Ebu Hureyre radýyallahu anh anlatýyor: "Resßlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Maddi imkâný olup da kurban kesmeyen namazgâhýmýza sakýn yaklaÞmasýn

Zeyd Ýbnu Erkam radýyallahu anh anlatýyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'ýn ashabý: "Ey Allah'ýn Resulü dediler, bayram günü kesilen þu kurban nedir?"
"Bu babanýz Ýbrahim aleyhisselâm'ýn sünnetidir" buyurdular Ashab: "Pekiyi, kurban kesmede bize ne gibi sevap var ey Allah 'ýn Resûlü!" dediler "Kurbanýn her bir kýlý için bir sevap" buyurdular Ashab tekrar: "(Kesilen kurban, koyun kuzu gibi) yünlü ise ey Allah'ýn Resûlü (sevap nasýl olacak)?" diye sordular Aleyhissalâtu vesselam: "Yünün her bir kýlý için de bir sevap var!" buyurdular

Ýbnu Abbâs radýyallahu anhüma anlatýyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselam'a bir adam geldi ve: "Üzerimde bir deve (kurbaný) borcu var Ben onu satýn alacak güçteyim Ama deve bulamýyorum ki satýn alayým" dedi Bunun üzerine Resülullah aleyhissalâtu vesselâm ona yedi davar satýn alýp kesmesini emretti

Ümmü Bilâl Binti Hilâl babasýndan naklediyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Koyun nev'inden ceza' (yani altý ayýný doldurmuþ ve bir yýlýný doldurandan geri kalmayan dolgun kuzu)nun bayram kurbaný olmasý câizdir

Uveymir Ýbnu Eþkar radýyallahu anh'ýn anlattýðýna göre, "Kurbanýný bayram namazýndan önce kesmiþ, sonra da durumu Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a açmýþtýr Aleyhissalâtu vesselâm da kendisine: "Kurbanýný iade et (yeniden kes, o kurban yerine geçmez)" cevabýnda bulunmuþtur

Hz Câbir radýyallahu anh anlatýyor: "Resßlullah aleyhissalâtu vesselâm kurban ettiði her deveden birparça etin alýnmasýný emretti (Toplanan) etler bir çÜmleðe konulup piÞirildi Sonra Resßl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm ve beraberindekiler etten yediler ve et suyundan içtiler
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yĂźzĂźmĂź Sana dĂśndĂźm
GÜnlßmß de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...TefekkĂźr...

AshabĂ˝ kiramdan bazĂ˝larĂ˝ Rasulullah(sav)a sordular ve dediler ki: ‘’Ya Rasulallah(sav)! Bu kesilen kurbanlar nedir?’’
Rasulullah(sav)ÞÜyle cevap verdiler: ‘’AtanĂ˝z Ýbrahim Peygamberin sĂźnnetidir’’
‘’Bizim için bunda ne gibi faydalar var?’’ dediler
‘’YĂźnĂźnden her kĂ˝l için bir iyilik ve sevap vardĂ˝r’’buyurdular
‘’YĂźnĂźnden mi? Diye sordular Efendimiz(sav): ‘’Evet yĂźnĂźnden her kĂ˝l için bir iyilik ve sevap vardĂ˝r, buyurdu’’

(El-Hakim sahih bir isnadla: Zeyd b Erkam(ra)dan)Rasulullah(sav)ÞÜyle buyurmuĂžlardĂ˝r:’’Mali imkanĂ˝ bulunduĂ°u halde kurban kesmeyen kimse bizim namazgahĂ˝mĂ˝za yaklaĂžmasĂ˝n’’

(El-Hakim Hz Ebu HĂźreyre(ra)den)(Kurbanýn postunun her kýlýna ve her parçasýna bir sevap vardýr) [Hakim]

(Kurbanlarýnýz, semiz olsun Onlar, Sýratta bineklerinizdir) [Zâd-ßl mukvin]

(Kurbanýn derisindeki her tüy sayýsýnca size sevap vardýr Kanýnýn her damlasý kadar mükafat vardýr O sizin mizanýnýza konacaktýr Müjdeler olsun!) [Ýbni Mace]

(Kurbanlarýnýzý gönül hoþluðu ile kesin! Çünkü hiçbir müslüman yoktur ki, kurbanýný kýbleye döndürüp kessin de, bunun kaný, boynuzu, yünü, her þeyi kýyamette kendi mizanýna konan sevabý olmasýn!) [Deylemi]

(Sevap umarak kurban kesen, Cehennemden korunur) [Taberani]

(Kurban bayramýnda yapýlan amellerden Allahß teâlâ katýnda kurban kesmekten daha kýymetlisi yoktur Daha kaný yere dßÞmeden Allahß teâlâ, onu muhafaza eder Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin!) [Tirmizi]

(Kurbanlarýn en hayýrlýsý boynuzlu koçtur) [Ýbni Mace]

(Ya Fatýma, kurbanýnýn yanýna git! Kesilirken orada bulun! Yere akacak ilk kan damlasý ile, geçmiþ günahlarýn affedilir) [Ýbni Hibban]

(Kesilen kurban, Kýyamette, etiyle, kanýyla 70 kat büyüyerek mizana konur) [Ýsfehani]
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yĂźzĂźmĂź Sana dĂśndĂźm
GÜnlßmß de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...