Haziran 27, 2019, 08:14:00
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

KURBAN Ýle ÝLgiLi Ayet-i KerimeLer

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 13, 2009, 07:49:24 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

BAKARA SÛRESÝ
(196) Haccý da, umreyi de Allah için tamamlayýn Eðer (düþman, hastalýk ve benzer sebeplerle) engellenmiþ olursanýz artýk size kolay gelen kurbaný gönderin Bu kurban, yerine varýncaya kadar baþlarýnýzý týraþ etmeyin Ýçinizden her kim hastalanýr veya baþýndan rahatsýz olur (da týraþ olmak zorunda kalýr)sa fidye olarak ya oruç tutmasý, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir Güvende olduðunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayýna gelen kurbaný keser kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüðünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarýnda olmayanlar içindir Allah'a karþý gelmekten sakýnýn ve Allah'ýn cezasýnýn çetin olduðunu bilin


MÂÝDE SÛRESÝ
(27) (Ey Muhammed!) Onlara, Adem'in iki oðlunun haberini gerçek olarak oku Hani ikisi de birer kurban sunmuþlardý da, birinden kabul edilmiþ, ötekinden kabul edilmemiþti kurbaný kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka öldüreceðim" demiþti Öteki, "Allah ancak kendisine karþý gelmekten sakýnanlardan kabul eder" demiþti


MÂÝDE SÛRESÝ
(95) Ey iman edenler! Ýhramlý iken (karada) av hayvaný öldürmeyin Kim (ihramlý iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardýr (Bu ceza), Kâ'be'ye hediye olarak varmak üzere, öldürdüðünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceði bir kurbanlýk hayvan; veya yoksullarý yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktýr (Bu) yaptýðý iþin kötü sonucunu tatmasý içindir Allah geçmiþtekileri affetmiþtir Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alýr Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir

MÂÝDE SÛRESÝ
(97) Allah; Ka'be'yi, o saygýdeðer evi, haram ayý hac kurbanýný ve (bu kurbanlara takýlý) gerdanlýklarý insanlar(ýn din ve dünyalarý) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kýldý Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ýn bildiðini ve Allah'ýn (zaten) her þeyi hakkýyla bilmekte olduðunu bilmeniz içindir


HAC SÛRESÝ
(28) Gelsinler ki, kendilerine ait bir takým menfaatlere þahit olsunlar ve Allah'ýn kendilerine rýzýk olarak verdiði (kurbanlýk) hayvanlar üzerine belli günlerde5 (onlarý kurban ederken) Allah'ýn adýný ansýnlar Artýk onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin


HAC SÛRESÝ
(33) Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takým yararlar vardýr Sonra da kurbanlýk olarak varacaklarý yer Beyt-i Atik (Kâbe)'dir

HAC SÛRESÝ
(34) Her ümmet için, Allah'ýn kendilerine rýzýk olarak verdiði hayvanlar üzerine ismini ansýnlar diye kurban kesmeyi meþru kýldýk Ýþte sizin ilahýnýz bir tek ilahtýr Þu halde yalnýz ona teslim olun Alçak gönüllüleri müjdele!


HAC SÛRESÝ
(36) kurbanlýk büyük baþ hayvanlarý da sizin için Allah'ýn dininin niþanelerinden kýldýk Sizin için onlarda hayýr vardýr Onlar saf saf sýralanmýþ dururken (kurban edeceðinizde) üzerlerine Allah'ýn adýný anýn Yanlarý üzerlerine düþüp canlarý çýkýnca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin Þükredesiniz diye onlarý böylece sizin hizmetinize verdik


SÂFFÂT SÛRESÝ
(107) Biz, (Ýbrahim'e) büyük bir kurbanlýk vererek onu (Ýsmail'i) kurtardýk


FETÝH SÛRESÝ
(25) Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ý ziyaretten ve (ibadet amacýyla) bekletilen kurbanlýklarý yerlerine ulaþmaktan alýkoyanlardýr Eðer, oradaki henüz tanýmadýðýnýz inanmýþ erkeklerle, inanmýþ kadýnlarý bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydý, (Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi) Allah, dilediðini rahmetine koymak için böyle yapmýþtýr Eðer, inananlarla inkarcýlar birbirinden ayrýlmýþ olsalardý, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uðratýrdýk
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git