Haziran 27, 2019, 08:12:01 ÖÖ
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

KuRBaN Ýbadeti ALLAH'a YakLaþtýrýr...!

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Kasým 13, 2009, 07:44:07 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

Kurban, Kitap, SĂĽnnet ve icma ile meĂľru kĂ˝lĂ˝nmýþ bir ibadettir ve hicretten iki sene sonra meĂľru kĂ˝lĂ˝nmýþtĂ˝r Kurban ibadetine Rabbimiz Kur’an-Ă˝ Kerim’inde mealen Ăľu ayetlerle iĂľaret buyurmuĂľtur:
“Rabbin için Namaz kĂ˝l ve Kurban kes” (Kevser Suresi: 2), “þüphesiz benim namazĂ˝m, kurbanĂ˝m ve diĂ°er ibadetlerim, hayatĂ˝m ve ölĂĽmĂĽm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir O'nun ortaĂ°Ă˝ yoktur” (En’am Suresi: 162)
Kurban ibadetinin önem ve ehemmiyetine vurgu yapan hadis-I þeriflerden bir kaç tanesi ise þöyledir:

“AdemoĂ°lu kurban bayramĂ˝ gĂĽnĂĽnde (kurban) kanĂ˝ akĂ˝tmaktan daha sevimli bir iĂľ ile Allah'a yaklaĂľabilmiĂľ deĂ°ildir KanĂ˝nĂ˝ akĂ˝ttýðý hayvan, kĂ˝yamet gĂĽnĂĽ boynuzlarĂ˝, çatal tĂ˝rnaklarĂ˝ ve kĂ˝llarĂ˝ ile gelecektir Akan kan yere dĂĽĂľmeden önce, YĂĽce Allah katĂ˝nda, yĂĽksek bir makama ulaþýr Bu bakĂ˝mdan kurbanlarĂ˝nĂ˝zĂ˝ gönĂĽl hoĂľluĂ°u ile kesiniz”, “Kim imkânĂ˝ olduĂ°u halde kurban kesmezse bizim namazgâhĂ˝mĂ˝za yaklaĂľmasĂ˝n” (ibn Mace, Ahmet bĂľ Hanbel)

Bu ayet ve hadislerden hareketle Kurban ibadetinin hükmü hakkýnda islam âlimleri þu mütalaa ve mülahazalarda bulunmuþlardýr:
Kurban kesmek, dinen aranan Ăľartlara haiz olan bir kiĂľiye, Hanefi mezhebindeki çoĂ°unluĂ°un ve bazĂ˝ mĂĽctehid imamlarĂ˝n görüþüne göre vaciptir DiĂ°er mĂĽctehidlerin çoĂ°unluĂ°una göre ise, sĂĽnnet-i mĂĽekkededir Ancak buradaki sĂĽnnet-i mĂĽekkede tabiri de Hanefi mezhebindeki vacib hĂĽkmĂĽne tekabĂĽl etmektedir Yani vacip derecesinde bir ibadettir demek olur Biraz önce geçen “Kim imkânĂ˝ olduĂ°u halde kurban kesmezse bizim namazgâhĂ˝mĂ˝za yaklaĂľmasĂ˝n” hadisindeki Ăľiddetin de dozu gösteriyor ki kurban ibadeti, ĂľartlarĂ˝ tutan her insan tarafĂ˝ndan mutlaka yerine getirilmelidir Terki bir MĂĽslĂĽmanĂ˝ islam cemaatinden uzaklaĂľtĂ˝rmaya kadar götĂĽrecek olan bir ibadet, elbette son derece mĂĽhim bir ibadettir

Kesilen kurban ĂĽzerinde yapĂ˝lacak muamele konusunda da hem Kur’an, hem de SĂĽnnet bizi yalnĂ˝z bĂ˝rakmĂ˝yor Ă–nce ayetler:
“Onlardan yiyin ve eli dar olana ve yoksullara yedirin” (Hac Suresi ayet: 28);
“Etinden yiyin ve ondan dilenen ve dilenmeyen yoksullara yedirinĂľ” (Hac Suresi ayet:36)
Bu konuda bize ýþýk tutan Hadislerin bir kýsmý da þöyledir:
Bir rivayette Rasulullah (sav,) iki gĂĽzel (kusursuzve semiz) koç kurban etmiĂľ ve onlarĂ˝ kendi elleriyle keserek: “Bismillah'i Allah'u Ekber! Bunlar, benim ve kurban kesemeyen ĂĽmmetim içindir”buyurmuĂľtur (Muttefekun aleyh)
Bir diĂ°er rivayet ise þöyledir: Peygamberimiz(sav), Hz AiĂľeye: “Kurban etini ne yaptĂ˝nĂ˝z?” diye orduĂ°unda Hz AyĂľe (ra) validemiz: “Ya Rasulallah! Hepsini daĂ°Ă˝ttĂ˝k sadece ön ayaklarĂ˝ kaldĂ˝” cevabĂ˝nĂ˝ vermiĂľler Bunun ĂĽzerine Peygamberimiz efendimiz (sav): “Bilakis ey AiĂľe! Hepsi kalmýþ ön ayaklarĂ˝ hariç buyurmuĂľlar”

Rabbimizin islam dini mensuplarĂ˝na bir hediyesi olarak, islam’dan önceki dinlerin aksine, Allah rĂ˝zasĂ˝ için kesmiĂľ olduĂ°umuz kurbanlarĂ˝mĂ˝zdan hem kendimiz yiyebiliriz, hem de dost, ahbap ve akrabalarĂ˝mĂ˝za elbette en baĂľta da fakir ve fukaraya ikram ederiz

Kurban, ibadet olmasýnýn yanýnda, tamamen anlayamasak da içinde onlarca hikmeti barýndýran ve sosyal birçok faydasý olan mühim bir yardýmlaþma müessesesidir Kurbanýn çok sayýdaki hikmetlerinden farkýna varabildiðimiz ve tesbit edebildiðimiz, bazý hikmetlerini þöylece sýralayabiliriz:

Kurban, kurban kesen insanýn kulluðundaki sadakat ve teslimiyetinin bir niþanesidir Kulun bedeni ibadetinin yanýnda, mali bir ibadetten de kaçýnmadýðýný gösterir

Kurban bayramĂ˝ NamazĂ˝ndan hemen sonra kurban kesen mĂĽ’min, “bedenimi Allah’a kulluĂ°a sevkettiĂ°im gibi malĂ˝mĂ˝ da Allah’a kulluk yolunda sarfederek hem beden hem de malĂ˝mla kulluĂ°umu ispat ediyorum” demek istiyor Kelimenin manasĂ˝ndan da anlaþýlacaĂ°Ă˝ gibi, kurban, kurban ibadetini yerine getiren MĂĽslĂĽmana, Allah'a daha da yakĂ˝n olma arzusu ve isteĂ°iyle bu ibadeti gerçekleĂľtiĂ°i için ilahi sevgiyi kazandĂ˝rĂ˝r

Ferdi, cimrilikten, kiþisel çýkarlardan, ihtiras ve maddecilikten uzaklaþtýrýp, Allah'ýn cömertlik sýfatýnýn tecellisine mazhar kýlar

Kiþiyi topluma baðlar; komþu ve muhtaçlarla kaynaþma imkânýný saðlar Kiþinin toplumda itibarýný artýrýr

Aileye huzur getirir; çocuklarýn dimaðlarýnda dinden ve dindarlýktan, yardýmda bulunmaktan yana silinmez izler meydana getirir

Aile ferdlerini hayýrda, iyilikte, yardýmda bulunmaya, fakirlerle ilgilenmeye alýþtýrýr

Toplumun samimi duygularla bütünleþmesine yardýmcý olur Rahmet meleklerinin dua ve istiðfarlarýný artýrýr Eve rahmet ve bereket inmesine sebep olur

Kabirde huzur içinde yatmayý saðlar Ahirette sahibine manevi bir binek ve sýrattan geçmesine destek olur

Hz Peygamber (sav)’in gĂĽzel sĂĽnnetlerinden birini yerine getirmenin sevinç ve huzurunu tattĂ˝rĂ˝r ve O'nun ĂľefaatĂ˝na vesile olur

Yukardan beri anlattýðýmýz gibi, Kurban, sýradan bir etlik, kurban bayramý da bir et yeme þöleni deðildir; fakat Kurban dini bir ibadet, Kurban bayramý da dini bir gündür Kurban kesmenin hikmetlerinden sayýlan yukarýdaki maddelerin çoðunda, Kurbanýn insanlar arasýnda iyi iliþkilerin kurulmasýna sebep olduðunu görüyoruz Onun için de kesilmiþ olan kurbanlarýn çok iyi deðerlendirilmesi gerekir

Avrupa’da yaĂľayan kardeĂľlerimizin çoĂ°u, ya yaĂľadĂ˝klarĂ˝ ĂĽlkelerin kanunlarĂ˝ndan dolayĂ˝, ya da mekân vs sĂ˝kĂ˝ntĂ˝lardan dolayĂ˝ rahat bir ortamda kurbanlarĂ˝nĂ˝ kesemiyorlar Böyle olunca da kurban kesen birçok kardeĂľimiz, kestiĂ°i kurbanĂ˝n, derisini, iç organlarĂ˝nĂ˝, kellesini ve yĂĽnĂĽnĂĽ deĂ°erlendiremiyor Bunlar da neredeyse maddi açýdan ve bir bakĂ˝ma sadaka sayĂ˝lan kurbanĂ˝n üçte birini oluĂľturuyor ve bu üçte birlik bölĂĽm kurbanda hakkĂ˝ olmayanlarĂ˝n elinde zay oluyor DolayĂ˝sĂ˝yla kurban eksik kalĂ˝yor Bu eksiklikten kurtulmanĂ˝n yegâne yolu, KurbanĂ˝ kesilmek ĂĽzere hakiki muhtaçlarĂ˝n bulunduĂ°u yerlere göndermek, bu suretle en küçük organlarĂ˝na kadar kurbanĂ˝ tamamen deĂ°erlendirilmesini saĂ°lamaktĂ˝r Kurban kampanyalarĂ˝ bundan dolayĂ˝ çok önemli bir fĂ˝rsat ve lĂĽtuftur

Bu sene 22 Kurban Kampanyasýný sürdüren teþkilatýmýz, yýllarca bu manada çok büyük bir hizmete imza atmaktadýr Kampanya usulü ile kurban kesmenin her sene bereketine bir daha þahit olunmaktadýr Örneðin bir önceki seneye oranla geçtiðimiz sene kurban kampanyasýnda ilen kurban adedinde, adeta çýð gibi bir artýþ gerçekleþmiþ, o nisbette de daha fazla ihtiyaç içindeki insanlara ulaþýlmýþ ve Müslümanlarýn karþýlýklý dualaþmalarýna sebep olunmuþtur Geçtiðimiz sene Kurban Kampanyamýz aracýlýðý/vekâleti ile 76926 adet kurban kesilmiþti Küçük bir hesapla bu rakamý deðerlendirecek olursak, bu kadar kurbanla yeryüzünün altmýþ küsur devletinden onbeþ milyona yakýn insanla iletiþim kurulmasý saðlanmýþ; dünyanýn dört bir yanýndaki fakir-fukara Müslümanýn, belki bir sene et ihtiyacýna cevap veremesek bile, en azýndan yýlda bir defa bile olsa, kendilerine kurban göndererek, dünyevi bir karþýlýk beklentisi olmayan sevgi ile sevildiklerini, haber veren Müslüman kardeþlerinin olduðu onlara hissettirilmiþtir Bu son derece önemli bir kazanýmdýr

Bunun yanĂ˝nda kurban kesmek ĂĽzere gönderilen her bir kurban görevlisine, tabiri caiz ise gönĂĽllĂĽ elçilik görevi de verilmiĂľ olmasĂ˝ sebebiyle, diĂ°er zamanlarĂ˝nda da o bölgelere götĂĽrĂĽlebilecek hizmetlerin fizibilitesini yapma fĂ˝rsatĂ˝ saĂ°lanmýþtĂ˝r OnlarĂ˝n yaptýðý çalýþmalar deĂ°erlendirilmiĂľ; bu deĂ°erlendirmelerin neticesinde iĂľte son senelerde, teĂľkilatĂ˝mĂ˝z vasĂ˝tasĂ˝yla, iran’da, Pakistan’da, Endonezya’da ve Nijer’de kalĂ˝cĂ˝ konutlar, okul ve saĂ°lĂ˝k binalarĂ˝ yaptĂ˝rĂ˝lmaya baĂľlanmýþ; bir kĂ˝smĂ˝ tamamlanarak resmi açýlýþlarĂ˝ yapĂ˝lmýþ ve oralarda yaĂľayan kardeĂľlerimizin hizmetine sunulmuĂľtur Bu eserler aynĂ˝ zamanda inĂľaallah birer sadaka-i cariye haline gelmiĂľtir

Eðer kardeþlerimiz bu sene ve gelecek senelerde de Kurban Kampanyamýza destek verir, bu rakamlarý yüzbinlere, ikiyüzbinlere ulaþtýrýrlarsa, biz inanýyoruz ki, verilecek bir kurban yeryüzündeki bütün Müslümanlarýn kardeþlik baðlarýný bir daha kopmamacasýna bir araya getirecek, bir can feda ederken, milyonlarca gönül kazanmanýn çok da zor olmadýðýnýn ispatý olacaktýr Ayrýca bilgi, tecrübe ve geniþ temsilci aðýna ve kurban kesim görevlisine sahip bir organizeye, dini bir ibadet olan kurban bedellerinin vekâlet edilmesi, çok hayati öneme haiz bir konudur Çünkü kurban bir ibadettir ve emanettir Emanete ihanet etmeden bir ibadeti yerine getirmek ayrýca bir ibadettir; teþkilatýmýz da bu bilince sahip ve bu göreve taliptir
DiĂ°er taraftan Rabbimizin, yukarda geçen ayetlerde “eli dar olana ve yoksullara yedirin” buyurmuĂľ olmasĂ˝ sebebiyle kim daha muhtaç ise, kim daha kurbandan faydalanmaya layĂ˝k ise, kurbanĂ˝n ona verilmesi de çok önemlidir AyrĂ˝ca ĂĽmmetin birlik ve beraberliĂ°inin güçlenmesine, sevgi ve muhabbetlerinin artmasĂ˝na, dayanýþma ve kardeĂľliklerinin daha da perçinleĂľmesine, gĂĽven ve sosyal adaletin saĂ°lanmasĂ˝na vesile olabilecek Ăľekilde kurbanĂ˝n ifa edilmesi de gerekir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...