Haziran 25, 2019, 06:28:12
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

TEÞRÝK TEKBÝRLER...

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 13, 2009, 07:39:31 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ


"Allahü ekber, Allahü ekber, lâ Ýlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd''

Teþrik tekbirlerini getirmek vaciptir
Erkek, kadýn, misafir, mukîm, her mükellefe vaciptir
Arefe gününün sabahýnýn farz namazýný kýlýmýyla baþlar, Kurban bayramýnýn dördüncü günü ikindi namazý farzýnýn kýlýmýyla biter
Toplam 23 vakit farz namaz arkasýndan teþrik tedbirleri getirmek herkese vaciptir
Tekbirler farz namazýn sel----- bitiþik olarak bir defa söylenerek yerine getirilir
Teþrik günlerinde namazý kazaya kalanlar, tekbirleride kaza eder
Teþrik günleri dýþýnda kazaya kalan namaz kýlýnýrsa tekbirler getirilmez
Kadýnlar bu tekbirleri gizli olarak getirirler


--------------------------------------------------------------------------------

Kaynak:
1) Açýklamalý, Muamelatlý, En Geniþ Ýslam Ýlmihali, Ali Fikri Yavuz, Ýstanbul Eski Müftüsü, Çile Yayýnevi, 1977
2) Ýlmihal 1, Ýman ve Ýbadetler, Türk Diyanet Vakfý,
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

...Tefekkür...

TeþriK"Arap dilinde ettleri doðrayýp kurutmak demektirVakitiyle bayramýn 1günü Minada kesilen etleri,bayramýn 2,3 ve 4 günlerinde güneþte kurumaya býrakýlýrdýBu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamýnda eyyam-ý teþrik (teþrik günleri) deilmiþtir"Tekbir" ise Allah'ý ululamak,yüceltmek demektirKurban bayramýnýn arefe günü sabah namazýndan baþlayarak bayramýn 4 günü ikindi namazýna kadar (ikindi namazý dahil) farz namazlarýndan sonra toplam 23 defa "Allahu ekber,Allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber,Allahu ekber velillahi'l-hamd " cümlesi söylemeye teþrik tekbiri denir
Teþrik tekbiri;hem cemaatle hem de tek baþýna namaz kýlana,yolcuya,yolcu olmayana,erkeðe ve kadýna VACÝPTÝRTeþrik tekbirlerinin selamdan sonra ara verilmeden getirilmesi gerekirÞayet kiþi konuþur veya camiden çýkarsa,artýk bu tekbirleri getirmez
Teþrik tekbirlerinin alýndýðý günlerde,imama birinci rekattan sonra uyan kimse,yetiþemediði rekatlarý kýldýktan sonra teþrik tekbirlerini getirirYinede bu günlerde kýlýnan namazlarda sevih secdesi gerektiren bir durum varsa,teþrik tekbirleri sevih secdesi yapýldýktan sonra getirilirÝmam bu tekbirleri unutsa bile cemaatin bu tekbirleri getirmesi gerekir
Teþrik tekbirlerinin getirildiði günlerde kýlýnamayan namazlar,yine teþrik tekbirlerinin getirildiði günlerde kaza edilirse,bu tekbirlerin de getirilmesi gerekirVaktinde kýlýnamayan namazlar teþrik günleri çýktýktan sonra kaza edilirse,tekbirler kaza edilmez
Her Müslümanýn getirmesi gereken teþrik tekbirlerinin ihmal edilmemesi gerekirZira sevgili Peygamberimiz (sav) ve ashabý bu hususta duyarlýlýk göstermiþlerdir

ALýntý
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

liprade

Teþrik tekbirlerini unutmayalým inþallah...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

KARANFÝL

Önceki yýllarda çok bir namazda aklýma gelirdi, birinde unuturdum.Bu yýl çok þükür hiç unutmadým..

Yukar git