Haziran 25, 2019, 06:07:49
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

Kurban ÝLe ÝgiLi Pratik BiLgiLer

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 13, 2009, 07:33:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...


KURBANLIK ALIRKEN NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ?
Kurban; koyun, keçi, sýðýr, manda ve deveden olur Kurban olabilmesi için, hayvanýn süt diþlerini deðiþtirmiþ olmasý gerekir Hayvanýn, saðlýklý, azalarý tam ve besili olmasý ibadetin sýhhati için þarttýr
Bir ya da iki gözü kör olan havyanlar kurban edilemez
Kulaðý ve boynuzunun üçte biri gitmemiþ olmalý, burnu kesik olmamalý
Kuyruðunun üçte biri gitmemiþ ve aðýr hasta olmamalý
Kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olmamalý
Diþlerinin yarýdan fazlasý düþmüþ olmamalý, dilinin büyük bölümü yerinde olmalý
Koyun ve keçide bir, sýðýrda iki memesi kurumuþ olan hayvan kurban edilemez

KURBANLIK SIÐIRIN YATIRILMASI

Yaklaþýk 8 metre uzunluðunda kalýn bir ip önce boynuzlardan sýkýca baðlanarak boyuna geçirilir


Ardýndan ip hayvanýn ön ayaklarýn koltuk altýndan sýrtýna doðru dolanarak baðlanýr


Ýp sol tarafýndan arka kýsma devam ettirerek karýn ve arka ayak arasýndan sýrta doðru dolandýrýlýr


Sýrt kýsmýndan uzanan iple 2 kiþi kurbaný geriye çekerken önde 1 kiþi kurbanýn baþýný tutar


Kurbanýn yüzü kýbleye çevirilip ön ve arka ayaklar birbirine baðlanýr Kesim tamamlandýktan sonra hayvanýn içindeki kanýn daha güzel boþalmasý için ayaklardan biri (sol akra tercih edilmeli) serbest býrakýlmalý Küçükbaþ hayvanlarda bir ayak baðlanmayabilir
Kesim için yapýlacak dua: Kesimden önce "Allahümme hâzâ minke ve leke, inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn Allahümme tekabbel minna Amin" denerek okunup kesim baþladýðýnda Çevreden bulunanlarla birlikte teþrik tekbiri getirilir "Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illâllâhu vallâhu Ekber, Allahu Ekber ve lillâhi'l-Hamd"
Kesim: Kesen kiþi "Bismillahi Allahü Ekber" dedikten sonra beklemeden kurbanýn boyun kýsmýnda 3 damarý birden kesmeli
Yön: Kurbanlýk hayvan baþý ve ayaklarý kýbleye döndürülmeli Kesen kiþinin de kýbleye yönelmesi sünnettir
Vekalet: Kurbanýn sahibi kesmeyi bilmiyor ise kesebilecek baþka birini vekil tayin ederek kestirebilir Bunun için (Allah rýzâsý için bayram kurbanýmý kesmeye seni vekil ettim) demesi ve kalben de niyet etmesi lâzýmdýr
Kanýn akmasý için derinliði ve geniþliði yarým metre olan bir kuyu açýlmalý Ýþ bitiminde kapatýlmalý

Hemen buzdolabýna kaldýrmayýn
Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalý ve önce güneþ görmeyen serin bir yerde (14 C'nin altýnda) hava almasý saðlanarak (5-6 saati geçmemeli) bekletilmeli Daha sonra buzdolabýna kaldýrýlmalýdýr Kurbanlýk etler henüz kesim sýcaklýðýnda iken buzdolabýna poþet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, iç kýsýmlarý soðumadýðý için çok kýsa sürede (2gün) bozulma ve kokuþma hatta yeþillenme görülür Böyle kýsýmlar kesinlikle tüketilmemeli, atýlmalýdýr

KESÝM ÝÇÝN GEREKLÝ BIÇAK SETÝ
Büyük býçak: Kesim için
Orta býçak: Deri yüzmek için
Satýr: Kemik kýrmak için
Masat, Bleyi taþý

NERESÝNDEN NE YAPILIR?
ANTREKOT: Biftek, rozbif (Izgara, tava)
BONFÝLE: Biftek, turnado, þatobiryan, sulu ve sote yemekler, roti, þiþ (Izgara, tava, sote usulü, fýrýnda)
SOKUM: Roti, rozbif, tencere yemekleri, kebap, biftek, (Izgara, breze ve roti usulü, haþlama, tava)
GERDAN: Kýyma, tencere yemekleri, kavurma (Haþlama, sote usulü)
DÖÞ VE BOÞLUK: Kýyma, tencere yemekleri (Haþlama)
KONTRNUA: Rosto, soslu yemek, kebap, tencere yemekleri (Haþlama, breze usulü, fýrýnda)
ÝNCÝK: Osobuko, salçalý ve sulu yemekler, kýyma (Haþlama, breze usulü, fýrýnda)


Eti paylaþtýrýrken yoksullarý unutmayýn
Hz Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara daðýtýlmasýný, bir bölümünün akraba, tanýdýk ve komþularla paylaþýlmasýný, birinin de evde býrakýlmasýný tavsiye etmiþtir Ailenin durumuna göre etin tamamý da evde býrakýlabilir Ancak, toplumda muhtaçlarýn arttýðý dönemde kurban etinin çoðu hatta tamamý daðýtýlabilir

Deri temizlenip sonra da çok iyi tuzlanmalý
Kurban derisinin yüzümü ve muhafazasý çok önemlidir Soyum esnasýnda deriye zarar verilmemelidir Deride meydana gelecek her býçak yarasý, deðerini azaltacak, belki de kullanýlamaz hale getirerek ekonomik zararlara yol açacaktýr Deriler 4-6 saat içinde mutlaka tuzlanmalý ve deðerlendirileceði zamana kadar serin bir yerde muhafaza edilmelidir Derinin bekletilmeden verileceði yere ulaþtýrýlmasý en iyisidir Et ve yað kalýntýlarýnýn bulunmasý durumunda bu kalýntýlar deriye zarar verilmeden kazýnmalý, bunu takiben hemen soðutulmalý ve tuzlanmalýdýr
Deri, Allah rýzasý için tasadduk edilmeli Kurban kesen kimse etinden hem kendi yer, hem de baþkasýna yedirir Kurbanýn derisi ihtiyaç varsa evde kullanýlýr, yoksa tasadduk edilir Menfaat karþýlýðý verilmez Allah rýzasý için kesilen kurbanýn derisini O'nun razý olacaðý þahýs veya müesseselere vermek güzeldir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git