Haziran 27, 2019, 04:33:31 S
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

EL-HÜKMÜ LÝLLÂH (HÜKÜM ALLAH'INDIR)

Balatan Þehadete Vurgunum, Kasm 13, 2009, 07:23:07 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

Þüphe:
Yusuf (a.s) kafir Firavun’un yanýnda bakanlýk yapmýþtýr.
cevap:
a) Bir peygamber hakkýnda bilmeden konuþmak ve bir peygamberi küfür olduðu kabul edilen bir þeye nispet etmek icma ile küfürdür.
b) Yusuf (a.s) iki defa iftiraya uðramýþtýr: Kralýn eþinin zina iftirasý ve particilerin Allah’ýn indirdikleri ile hükmetmeme iftirasý.
c) Yusuf (a.s) peygamberlerden bir peygamberdir. Tüm peygamberlerin daveti “Biz her kavme Allah’a ibadete çaðýrsýnlar ve taðuttan kaçýnmaya davet etsinler diye resuller gönderdik” ayetinde açýklanmýþtýr.
Yusuf’un (a.s) görevi de diðer resuller gibi insanlarý taðuttan uzak durmaya davet etmektir. Nisa 60’da gördüðümüz gibi taðutun manalarýndan biri de Allah’ýn indirdikleriyle hükmetmeyenlerdir. Partici zihniyete göre Yusuf (a.s) görevini yerine getirmek bir yana risalet görevine muhalefet etmiþtir. Taðuttan kaçýnmak yerine onun yanýnda yer almýþtýr. Öyleyse particilerin yanýnda iki yol vardýr; ya melikin Müslüman olduðunu kabul edip Yusuf (a.s)’ý iftiradan kurtaracaklar ve kendileri de bu þirki terk edecekler ya da bu þirke devam etmek adýna Kuran’dan bir ayeti kabul edip diðerini inkar edecekler.

Not: Ýmam Nevevi, Mücahid ve baþka alimler melikin Müslüman olduðunu savunmuþlardýr. Çünkü Kuran’a genel olarak baktýðýmýzda yöneticiler peygamberlerin davetlerine karþý çýkmýþlar ve onlarý tehdit etmiþlerdir. (Araf: 88 Ýbrahim: 13) Yusuf’un (a.s) meliki ise Yusuf’a çok iyi davranmýþ hatta O’na görev vermiþtir. Bu da O’nun Müslüman olduðunu gösterir, derler. Tabii bunlar sadece birer ihtimaldir. Ancak particilerin çýkarýmlarýndansa, imamlarýn yorumlarý daha efdaldir. Zaten, zindanda iken insanlara ‘hüküm Allah’ýndýr’ diyen bir peygamberin, hükmü gaspetmiþ, meselenin asýl anlatýlmasý gereken adamla karþýlaþtýðý zaman ona anlatmamasý düþünülemez.
“Onunla konuþunca, ‘sen bu gün bizim yanýmýzda önemli bir mevkiye sahipsin ve eminsin’ dedi.” Bu, Yusuf’un (a.s) melikle uzun süre konuþtuðunun ve kendisine görev verildiðinin delilidir. (Ayette ki ‘kelleme’ uzun konuþma manasýndadýr.)
Yusuf suresi 56. ayette ise: “Ýþte biz böylece Yusuf’u yeryüzünde temkin sahibi kýldýk. O orada dilediði gibi hareket ederdi.” buyrulmaktadýr. Ayetin altý çizili kýsmý, Yusuf’un (a.s) orada kralýn hükümleriyle deðil, dilediði gibi hareket ettiðinin göstergesidir. Bunun bir baþka delili ise Yusuf suresi 76. ayetdir: “Yoksa O hükümdarýn dinine (kanunlarýna) göre kardeþini alýkoyabilecek deðildi.” Yusuf (a.s) burada babasý Yakub’un þeriatý ile amel etmiþtir.
d) Velev Yusuf’un (a.s) kýssasý particilerin anladýðý gibi olsa, bizden öncekilerin þeriatý bizi baðlar mý baðlamaz mý, ihtilaflýdýr. Bizi baðlar diyenler bile ‘bizim þeriatýmýza muhalif olmadýðý müddetçe’ kaydýný koymuþlardýr.
(EBU HANZALA-AKAÝD DERSLERÝ-ders 36)

Yukar git