Haziran 26, 2019, 06:47:03
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

Kurban Etini NasýL PayLaþmaLýyýz?

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 13, 2009, 07:08:21 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Sual: Kurban eti paylaþýlýrken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
CEVAP
Þunlara dikkat etmelidir:
1- Eti tartarak, eþit olarak paylaþmak gerekir Tartmadan bölüþüp helalleþmek caiz olmaz, faiz olur Altý kiþiden dördüne et ile birlikte bir bacak, beþinciye et ile birlikte derisi, altýncýya et ile birlikte baþý verilirse, tartmadan paylaþmak caiz olur Yedinciye bir þey koymak gerekmez Yað, sakatat ve yenilen her þey paylaþýlýr
2- Kurbanýn etini eþit olarak tarttýktan sonra, paylaþmak için kur’a çekmek iyidir Bir malý, ortaklar arasýnda taksim etmek için, kur’a çekmek sünnettir
3- Taksim etmeden piþirip, ortaklar müþterek yeseler caizdir
4- Yedi kiþi, kurbanlýk ineði birisine teslim edip, Kesmeye, kestirmeye, etini dilediðin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik deseler, umumi vekil olan bu kimse, bölüþtürmeden etin tamamýný da kendisi alabilir veya herhangi bir kimseye verebilir
5- Mutfaklarý bir olan baba oðul, kestikleri kurbaný, tartýp paylaþmalarý gerekir Yahut yukarýda bildirilen metotla taksim edilir
6- Hayvanýn boðazýnda yemek borusu, hava borusu ve iki yanda birer kan damarý vardýr Bu dört borudan üçü bir anda besmele ile kesilmelidir Kurt, koyunun bu 3 damarýný kopardýktan sonra yetiþip hayvan býçakla kesilse de artýk yenmez
7- Karný yarýlýp, yavrusu çýkarýldýktan sonra, o yara sebebiyle ölürken kesilen koyun yenmez
8- Müslüman bir kimsenin kesip, gayrý müslimin yüzdüðü kurbanýn etini yemekte mahzur yoktur
9- Kurbanýn ve her hayvanýn þu 7 yeri yenmez: Akan kaný, zekeri, husyeleri [koç yumurtasý denilen yerleri], bezleri [guddeleri], safra kesesi, diþi hayvanýn önü ve idrar kesesi [mesanesi]
10- Canlý hayvanýn her parçasý haramdýr Kesildikten sonra, kendine zarar vermeyen kimsenin piþirmeden yemesi caizdir [Mesela çið köfte, sucuk ve pastýrma yemekte mahzur yoktur]
11- Ölü mü, diri mi olduðu bilinmeyen hayvan, kesilince kan çýkar ve hareket ederse, eti yenir
12- Makam sahibine saygý için kesilen hayvan leþ olur Sýrf ona saygý için hayvan kesmek caiz deðildir (Eðer falanca zat gelirse, Allah için bir hayvan keseceðim) derse, o zat gelince kesilir O hayvan adak olduðu için, etinden kesen ve zenginler yiyemez; fakirlere verir Yolcuya, misafire veya bir makam sahibine, saygý için deðil, yedirmek için hayvan kesmek caizdir
13- Kurban etini, kesen de yiyebilir Fakir olsun, zengin olsun, herkese de verebilir Etin üçte birini evde býrakmak, üçte birini komþulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdýr Hepsini evde býrakabilir veya hepsini fakirlere de verebilir
14- Kurban etini, evinde 3 günden fazla býrakabilir Kurban sahibi zengin deðilse, çoluk çocuðunun et ihtiyacýný karþýlamak için hepsini evinde býrakabilir
15- Hayvan kesildikten sonra eti telef olsa [mesela yansa, köpekler yese], vacip sakýt olur Tekrar kesmek gerekmez Kan akýtmakla vacip yerine gelmiþtir
16- Kurbanýn hiçbir yeri satýlmaz Eðer bir kýsmý satýlýrsa, satýlan kadarýnýn bedelini tasadduk etmek gerekir Fakat kurbanýn eti ile yenecek bir þey alýnýp yense, o miktarý tasadduk gerekmez
17- Ortaklardan birisi kurban kesmeden ölse, hissesi mirasçýlarýna verilir
Sual: Bir evde, bütün aile bireyleri için kurban kesiliyor Kurban kesilip eve geldikten sonra taksim edilmeden annemize herkes kurbanýný hediye etse taksim iþinden kurtulur muyuz? Taksimde göz kararý kâfi midir?
CEVAP
Faiz olur, haram olur Her parçanýn yanýna ayak, baþ ve deri konursa tartmadan taksim yapýlmasý caiz olur Mesela 7 kiþi ortak varsa, dört kiþinin hissesine birer ayak konur, birinin yanýna baþ konur, birininkine deri konur, biri de ötekilerden farklý olur yani boþ olur Eðer ortak dört kiþi ise birer ayak koymak da yeterlidir, beþ kiþiyse birine de baþ veya deri konur
Sual: Ortak kurbanýn baþýný ortaklar, dilenciye verse, kalanýný taksim caiz mi?
CEVAP
Evet
Sual: Kurban eti tartýlmadan paylaþýlýp, herbiri diðerine, mendil, defter, kalem gibi bir þey verse, paylaþma sahih olur mu?
CEVAP
Evet sahih olur
Sual: Ayný aileden olan kýzý ve torunlarý 5 kiþi kurban için bir sýðýr satýn alýyorlar Bu kurbana sonradan 7 hisseye tamamlamak için, nine ve dedelerini de ortak ediyor fakat onlardan para almýyorlar Yalnýz kestikten sonra, pay edip parayý veren kýz ve torunlarý 5 hisse olarak pay ediyorlar Bu þekilde dede ve ninelerini de kurban sevabýndan yararlandýrdýklarýný söylüyorlar Bu þekilde olan bir kurbanda 7 kiþiye paylaþtýrýlmasý mý gerekir yoksa onlarýn yaptýðý gibi 5 pay olarak ayrýlabilir mi? Dede ve ninelerinin "kanýna kurban" olarak girdiklerini söylüyorlar
CEVAP
Beþe bölünmez yediye bölünür Dede ve ninelerinin "kanýna kurban" olarak girdiklerini söylemeleri uygun deðil Etlerini almayabilirler ama normal kurbana girerler Parasýný kim verirse versin önemi yok
Sual: Kurbanlýk bir dana aldýðýmýzda, bu danadan 4 pay vacip kurbaný, 3 pay kurban adaðý olacak þekilde paylaþabilir miyiz? Bu þekilde adak ve kurban borçlarýmýzý ödeyebilir miyiz?
CEVAP
Evet ödemiþ olursunuz
Sual: Kurban da 7 kiþi bir sýðýr kestik Hayvanýn belli bölümlerini göz kararý paylaþsak caiz olur mu?
CEVAP
Göz kararý ile olmaz, tartmak lazým Yahut altý parçanýn herbirine, baþ, ayak ve deri konursa yedinci boþ olur Böylece tartmadan da paylaþýlabilir
Sual: Ben 3 pay adak, 1 pay vacip, annem, 1 pay vacip, kardeþim 1 pay vacip ve haným 1 pay vacip, kurbanýmýzý almaya karar verdik Bu kurbaný kesip daðýtýrken adak olan kýsmýný nasýl, vacip olan kýsmýný nasýl ayýrmalýyýz?
CEVAP
Herkes payýný alýr Siz üç pay alacaðýnýza göre sizinkiler adak, ötekiler vacip kurbandýr Siz adaklarý istediðiniz fakirlere verirsiniz
Sual: 300 lira ben, 900 lira da arkadaþ katýp bir inek aldýk Eti, para nispetinde mi paylaþmak gerekir?
CEVAP
Evet
Sual: Kurbanlýk ortak inek alýrken arkadaþ eþini de kattý Ýneðe 1200 lira verdik 600 lirasýný o, diðer yarýsýný da ben verdim Ancak eti nasýl paylaþýlýr?
CEVAP
Etin yarýsý sizindir Kalan yarýsýný da arkadaþýnýz, hanýmý ile paylaþýr
Sual: Kurbaný henüz bölüþmeden, bir kýsmýný tartýp ortaklara vermek caiz mi?
CEVAP
Evet
Sual: Birkaç kiþi ortak olarak aldýðýmýz ineði, kurban ettikten sonra, etini tartarak paylaþtýrmak þart mý? Göz kararý ile paylaþýp helalleþmek kâfi gelir mi?
CEVAP
Hayvan, kesilince kurban edilmiþ olur Ancak eti dinimizin bildirdiði þekilde paylaþýlmazsa, haram iþlenmiþ olur Paylaþmadan, hediye etmek de caiz olmaz Tartmadan paylaþýlýrsa faiz olur Göz kararý ile paylaþmak kâfi gelmez “Hakkýmý helal ettim veya sana hediye ettim” deseler de caiz olmaz
Faiz olmamasý için eti tartmalý, eþit olarak paylaþmalýdýr
Taksimi mümkün olan bir þeyde, ortak olanlarýn hisselerini ayýrmadan önce, hiç kimseye hediye etmeleri de caiz deðildir Her birine et ile birlikte deri veya bacak yahut baþ verilirse, tartmadan paylaþmak caiz olur Bunun için deri ortaðýn birisine, bacaklar dört ortaða, baþ da ortaðýn birisine verilir Kuyruk, ciðer, iþkembe, böbrek gibi organlarýn hepsi bir kiþiye veya hepsine paylaþtýrýlabilir Yani bunlarýn etten ayrý özelliði yoktur Yahut her biri diðerlerine bir defter, ikincisi bir mendil gibi þey de verirse tartmak gerekmez
Sual: Kurban etini kavurma yaparak saklamak günah mýdýr? Kurban eti üç günden fazla evde býrakýlmaz mý?
CEVAP
Kurban etini üç günden fazla saklamanýn mahzuru yoktur Etin üçte birini eve ayýrýp, üçte birini komþulara, gerisini de fakirlere vermek müstehaptýr
Kurban nisabýna malik bir kimse, geliri ile güç geçiniyorsa, etin hepsini kavurma yapýp, birkaç ay et parasýndan biriktirerek gelecek yýlýn kurban parasý olarak saklamasý ve böylece kurban kesme sevabýndan mahrum kalmamasý çok iyi olur
Sual: Kurban bayramýnda çocuðunu sünnet ettiren kimsenin, kurban etinden misafirlere ikram etmesi caiz midir?
CEVAP
Kurban etini, sünnet merasiminde misafirlere ikramda mahzur yoktur
Sual: Geçen yýl kurbanlýk bir boða, kesilirken kaçýp sokakta birçok þeye zarar verdiði için kurþunlanmýþtý Ayaðý da kýrýlmýþtý Ancak ölmeden önce kesilmiþti Bunun eti yenir mi ve kurban sahih olur mu?
CEVAP
Ölmeden önce kesildiði için eti yenir ve kurban da sahih olur
Sual: Akika, vacip ve adak kurbaný için hisseye giren bir kimse akika ve adak kurbaný hisselerine ait paylarý aile olarak yiyebilir mi?
CEVAP
Adaklar yenmez Fakirlere daðýtmak gerekir Akika yenir
Sual: Fakir, ölen babasý için bayramda kestiði kurbandan yiyebilir mi?
CEVAP
Yiyebilir Yalnýz adak yenmez
Sual: Kurban adayan, bayramdan önce kesse, sonra da bayramda kesileceðini öðrense, bayramda da keseceði için bunu yiyebilir mi?
CEVAP
Evet
Sual: Kurban etini yemek için bekletmek lazým mý?
CEVAP
Kesilir kesilmez yenilebilir Bir iki gün bekletilirse et tatlýlaþýr
Sual: Kestiðimiz kurbanýn etini veya bir sadakayý kötü kimselere vermek caiz midir?
CEVAP
Caiz ise de, iyi kimseleri tercih etmek gerekir Kesilen kurban, verilen sadaka, yapýlan her iyilik çeþitli belalarý önler Sadakanýn fazileti çoktur Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:
(Suyun ateþi söndürdüðü gibi, sadaka da günahlarý yok eder) [Tirmizi]
(Sadaka vermekte acele edin; çünkü bela sadakayý geçemez) [Beyheki]
(Sadaka, kabir azabýndan korur Kýyamette de sahibini himayesi altýna alýr) [Beyheki]
(Ýyilik ömrü artýrýr, sadaka günahlarý giderir ve kötü ölümden korur) [Taberani]
Malý çok olup da zekat, sadaka vermeyen kimse, sýkýntý içinde yaþar Hadis-i þerifte, (Gerçek fakir, malý olduðu halde sadaka vermeyendir) buyuruluyor Az da olsa vermeye alýþmalýdýr! Ýmam-ý Þafii hazretleri, (Almayý seven, vermekten hoþlanmayan kimselerle arkadaþlýk etmek uygun deðildir) buyuruyor Peygamber efendimiz yemin ederek, (Sadaka malý eksiltmez, sadaka vermekle mal eksilmez) buyuruyor Sadaka verenin malýnýn bereketi artar Az malý çok iþ görür Hadis-i þerifte, (Gizli-açýk çok sadaka verin ki rýzkýnýz bollaþsýn, yardýma mazhar olasýnýz ve duanýz kabul edilsin) buyuruluyor (Ýbni Mace)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git