Haziran 27, 2019, 04:10:23
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Nefes Almaya Baþladýðý Zaman Sabaha

Balatan Edeb, Kasm 12, 2009, 01:47:52

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Edeb

“Kararmaya ilk baþladýðý zaman, geceye andolsun, ve nefes almaya baþladýðý zaman sabaha” (Tekvir, 17- 18 ).
BÝLÝNDÝÐÝ GÝBÝ bitkiler fotosentez yaparken, havadaki karbondioksidi yani insanýn kullanmadýðý zararlý gazý alýr ve onun yerine atmosfere oksijen býrakýrlar. Nefes aldýðýmýzda içimize çektiðimiz ve asýl hayat kaynaðýmýz olan oksijen, fotosentezin ana ürünüdür. Atmosferdeki oksijenin yaklaþýk % 30’u karadaki bitkiler tarafýndan üretilirken, geri kalan % 70’lik bölüm denizlerde ve okyanuslarda bulunan ve fotosentez yapabilen bitkiler ve tek hücreli canlýlar tarafýndan üretilir.

Fotosentezin en verimli olduðu zaman, oksijenin en fazla üretildiði zamandýr. Bu da güneþ ýþýðýnýn en yoðun olduðu sabah saatlerinde gerçekleþir. Güneþin doðmasýyla birlikte yaprakta terleme ve buna baðlý olarak fotosentez artmaya baþlar. Öðleden sonra ise bu olay tersine döner; yani fotosentez yavaþlar, solunum artar. Çünkü sýcaklýðýn artmasýyla birlikte terleme de hýzlanmaktadýr. Geceleyin ise sýcaklýðýn azalmasýyla birlikte terleme yavaþlar ve bitki rahatlar.

Tekvir sûresindeki sabah vakti ile ilgili olarak dikkat çekilen “iza teneffese” yani “nefes almaya baþladýðý zaman” ifadesi mecaz yoluyla teneffüs etmek, solumak, derin derin nefes almak anlamlarýna gelir. Âyette vurgulanan bu ifade, sabah vakti oksijen üretiminin baþlamasý, solunumun ana þartý olan oksijenin en yoðun olarak bu vakitte elde edilmesi açýsýndan oldukça dikkat çekicidir. Âyette sabah vaktiyle ilgili olarak, bu durum üzerine yemin edilmesi de konunun önemini daha da arttýrmaktadýr. Yirminci yüzyýlýn önemli keþifleri arasýnda sayýlan fotosentez, 1400 yýl önce Kur’ân-ý Kerim’de güçlü bir þekilde iþaret edilen bir faaliyettir


alýntý
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

DAMRAM

allah razý olsun kardesim emegine saglýk

kurtlarvadisi

Edeb

ecmain..Allah cc cümlemizden razý olsun
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git