Haziran 26, 2019, 05:53:03
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

SüT Ýçmiyorsanýz ÝNCÝR Tüketin...!

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 11, 2009, 11:29:44

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ÝNCÝRÝN FAYDALARI VE FAYDALI ÝNCÝR KÜRLERÝ
Kimi insanlarýn çok sevmesine karþý, kimi insanlar sütten nefret eder. Tüm faydalarýna raðmen, bir türlü süt içemezler. Bilindiði gibi, süt, baþta kemik ve diþ geliþimi olmak üzere, vücut saðlýðý açýsýndan pek çok faydaya sahip olan bir besin. Peki süt içemeyenler ne yapmalý ? Bu sorumuzun cevabý, aþaðýda yer almaktadýr.

SÜT ÝÇEMÝYORSANIZ, ÝNCÝR TÜKETÝN
Süt içemeyenler için, diðer bir alternatif öneri, kuru incir, Neden mi ?
* Ýncir, içerdiði yüksek orandaki kalsiyum ve fosforla, kemik ve diþlerin oluþumu ile saðlýklarýný garantiler. incirin içerdiði kalsiyum, diðer besinlerdekine göre daha kolay sindirilir.
* Sindirimi kolaylaþtýran incirin, bedeni bakterilere karþý koruyan etkileri de vardýr.
* Ýncir, içerdiði 'benzaldehit' adlý maddeyle, kanserli hücrelerin büyümesini önler, kansere karþý etkili olur.
* Kuru incirden hazýrlanan infüzyon, özellikle çocuklarda korkusuzca kullanýlabilen etkili bir müshildir. Bunun için 2-3 kuru incir doðranýr. Üzerine kaynar su dökülerek 10-15 dakika demlendirilip, günde 2-3 bardak içilir.
* Körpe incir yapraklarýnýn sütü, siðile karþý etkilidir. Bu etkiyi saðlamak için körpe incir yapraðýndan sýzan süt siðile sürülür.
* Körpe incir yapraklarýnýn ezilmesiyle hazýrlanan, yara lapasý, çýbanlarýn olgunlaþtýrýlmasý ve baþ verip delinmesinde etkili olur.
* Kurutulmuþ incir yapraklarýyla hazýrlanan dekoksiyon, hemoroit (basur) ve çýbanlara karþý etkilidir. Körpe incir yapraklarý, havadar ve güneþ görmeyen bir yerde kurutulur.
* Taze ve özellikle kuru incirin yenilmesiyle insan bedeninin hücreleri yenilenir. Ýncir, içerdiði yüksek oranlardaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini saðlayan bir besindir. Örneðin, 100 gr. kuru incir yenilirse bedenin günlük gereksinimlerinden kalsiyumun % 17'si, demir ve magnezyumun % 30'u, fosforun % 20'si, B1 vitamininin % 5'i ve B2 vitamininin %4'ü alýnmýþ olur.
* Ýncir, içerdiði yüksek orandaki liflerle, bedene giren kolesterolün, kana karýþmadan atýlmasýný saðlar.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

bardak

Sütü çok severim hatta biraz abartý severim....
Fazlasý da kansýzlýk yaptýðý için çok içmem ama bu nimetten mahrum býrakmayýn vicudunuzu... Kendinize bi süt ýsýtýn benim için...Ýmkan olsa bide bana ýsýtýn derdim... ::) ::)

Ýncirmi hmmmm....Ama ben pek meyve sevmem orda tökezliyorum ....

Meyvenin yerinide en çok ne tükütilirse acaba onlarýn yerine geçer???

Allah razý olsun mübareðim...

...Tefekkür...

MaaÞAALLAH....

Canýmbardaðým sana artýk süt canavarý diyoruz tamammý :D

Meyveler konusunda üzgünüm donaným olarak yerlerini dolduran baþka bir altarnatif yok... ::)

Bu arada genç kalabilmenin sýrrý meyvelerde saklý... 8)

RABBÝM'e emanetsin


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

bardak

Kurbaða sever ve süt canavarlýðý aman Allah'ým benim hiç cezbedici bi nickim olamýyacak mý... :D :D

Meyve yerine bende sarmýsak yiyorum antitoksidan idare etcez artýkýn...

Canýmsýn çok saolasýn... ;) Sende O'na emanetsin...

Yukar git