Haziran 26, 2019, 10:51:13 S
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

ÜzüMüN FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 11, 2009, 11:17:45

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ÜZÜMÜN YARARLARI

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden olan taze üzüm son derece yayarlý bir meyve. Eðer üzümü de seviyorsanýz vücudunuza büyük bir iyilik yapýyorsunuz demektir. Üzümün yararlarý nelermiþ beraber görelim.
Bedeni ve zihni gücü artýrýr.

Kan yapar.
Vücutta biriken zararlý maddelerin dýþarý atýlmasýný saðlar.
Yüksek tansiyonu düþürür.
Mide ülseri, gastrit, karaciðer hastalýklarý, dalak hastalýklarý, romatizma ve mafsal iltihabýnda faydalýdýr.
Kabýzlýðý giderir.
Kalbi kuvvetlendirir.
Kaný temizler.
Þiþmanlýkta faydalýdýr.
Hamilelerin mide bulantýsýný önler.
Cilt güzelliðini saðlar.
Nekahat devresinin kolayca atlatýlmasýna yardýmcý olur.
Böbreklerdeki kum ve taþlarýn düþürülmesine yardýmcý olur.
Besleyicidir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git