Haziran 26, 2019, 08:12:31 S
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

ÜzüM Çekirdeðinin FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 11, 2009, 11:15:26

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝNÝN FAYDALARI

Doðanýn yepyeni bir mucizesi keþfedildi. Üzüm çekirdeði. Son derece güçlü bir anti oksidan olan üzüm çekirdeði tam bir saðlýk hazinesi. ÜÐzüm çekirdeðinin faydalarý :
-Üzüm çekirdeðinde bulunan antioksidanlar, kalp-damar hastalýklarýna karþý ciddi bir koruma saðlýyor.
- Güçlü antioksidanlar, iyi kolesterolün (HDL) yükselmesine, kötü kolesterolün (LDL) düþmesine yardýmcý oluyor. Böylelikle, kalp krizi riski azalýyor.

- Baðýþýklýk sistemini güçlendirerek, hücrelerin kanserden korunmasýna yardýmcý oluyor.
- Egzama gibi döküntülü cilt hastalýklarýnda vücuda destek oluyor.
- Gözün kýlcal damarlarýndaki kan dolaþýmýný güçlendiriyor. Böylece, katarakt gibi göz hastalýklarýnýn ilerlemesinin yavaþlamasýna yardýmcý oluyor.
- Burun akýntýsý, burun týkanýklýðý gibi çeþitli alerjik reaksiyonlarýn azalmasýna yardýmcý oluyor.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

bardak

Rabbim herþeyi layýkýyla yaratmýþta biz deðer bilemiyoruz...

Kendimize zarar vericileri yine buluyoruz...Küçücük zerrecikte bile ne hikmeyler,ne þifalar mevcut...

Seviyorum daðayla ilgili hertürlü bilgiyi....

Saolasýn gönlü güzel mübareðim.... ;) ;)

...Tefekkür...

RABBÝM razý olsun Bardaðým....

RABBÝM bizleri bu güzelliklerden mahrum býrakmasýn...bizlerede þükrünü vermeyi nasip etsin...

O'na emanetsin...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git