Haziran 25, 2019, 11:58:14
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

Acý Pelin

Balatan ,,,, Kasm 10, 2009, 07:32:37 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

,,,

Pelin (otu)


Latince Adý: Artemisia absinthium

Familya: Asteraceae

Diðer Ýsimleri: Acý pelin, Ak pelin, Acý yavþan

Genel özellikleri:
Bileþikgiller familyasýndandýr. Anayurdu Avrupa olan: ülkemizde Kuzey, Ýç ve Güney Anadoluda yabani olarak yetiþen çokyýllýk dayanýklý otsu bitkidir. 120 cme kadar boylanabilen pelinin, ince tüylerle kaplý gövdesi kokulu, kabarýk çizgili ve gri-yeþil renklidir. Çok ince tüylerle kaplý grimsi ya da beyazýmsý yeþil, altý gri renkli ve kokulu olan yapraklarý çok parçalý ve almaþýk dizilidir. Temmuz-aðustos aylarýnda açan açýk sarý küçük çiçekleri salkýmlar oluþturur. Silindirik yapýlý yassý, küçük ve gri renkli meyvelerinin içinde kahverengimsi gri minik tohumlarý bulunur. Pelin döktüðü tohumlarýyla çoðalýr ya da sonbaharda alýnan gövde kalemleriyle çoðaltýlýr.
Pelinin küçük yapraklý dallarý özel kokulu ve çok acý lezzetlidir. Uçucu yað, absintin gibi acý maddeler, flavon ve pineni içerir. Eskiden bazý içkilere acý çeþni vermesi için katýlýrken 1908 yýlýndan beri bu þekilde kullanýmý yasaklanmýþtýr.
Pelin, geçmiþ yýllarda kurt düþürücü, adet söktürücü ve çocuk düþürücü etkilerinden yararlanýlmak üzere yüksek dozlarda kullanýlýrdý. Ancak, yapýlan dikkatli analizler, bitkinin zehirleyici ve sinir sistemini yýkýma uðratýcý etkilerini saptadýðýndan, bitkinin bu amaçlarla kullanýmý da terk edilmiþtir.


Etki ve Kullaným:
Günümüzde pelinin týbbi etkileri aþaðýda verilen yöntemle yararlý hale getirilmektedir:
• Bitkinin, içerdiði acý maddeler nedeniyle bedeni uyarýcý, iþtah açýcý ve sindirimi kolaylaþtýrýcý etkileri vardýr. Sindirim salgýlarýnýn nitelik ve nicelik yönünden yetersiz kaldýðý durumlarda kullanýlýr.
• Yüksek ateþ ve enfeksiyon durumlarýnda güçlü bir iyileþtiricidir.
• Bedeni güçlendirici tonik etkisi vardýr.
• Ýdrar söktürücüdür.
Bu durumlar için, pelinin yapraklarý ve çiçek açmýþ salkýmlarý, çiçekleri solduðu dönem olan yaz ortasý ve sonbahar baþý arasýnda toplanýp gölgelik ve havadar yerde kurutulur. 1-2 tatlý kaþýðý kuru karýþým üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 10-15 dakika süreyle demlendirilmeye býrakýlýr. Böylece hazýrlanan infüzyon, günde iki-üç kez birer bardak olarak içilebilir.Yukar git