Haziran 25, 2019, 10:03:35
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Duygusal Zekâ Puanýnýz Kaç?

Balatan ..Evþan.., Kasm 09, 2009, 03:46:55 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

..Evþan..

Duygusal Zekâ Puanýnýz Kaç?

Duygusal zekâmýzýn geliþim düzeyi nedir?

Baþkalarýnýn halinden anlama ve kendi kendinizi ifade etme konusunda ne kadar baþarýlýsýnýz?

Çevrenize uyum saðlamanýz zaman alýyor mu ?

Bu ve benzeri sorularýn cevabýný bu testte alacaksýnýz.
Aþaðýdaki ifadelere ne kadar katýldýðýnýzý iþaretleyin.
Puan cetveli hangi puanýn yüzde kaç oranýnda katýlýmýný belirtiyor.
Toplam puanýnýz ise duygusal zeka seviyeniz hakkýnda ipuçlarý veriyor.
Ýyi çözümler...

1 - Baský altýnda olduðum zamanlarda kendimi rahat ve sakin hissederim.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

2- Olumsuz hislerimi çekinmeden ve rahatsýzlýk duymadan ifade edebilirim.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

3- Yaptýðým iþe uzun süre konsantre olabiliyorum.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

4- Herkesin hata yapabileceðini ve bunun normal birþey olduðunu düþünüyorum.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

5- Diðer insanlarýn duygularý ve ruhsal durumlarý benim için önemlidir.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

6- Eleþtirilere açýðým, eleþtirildiðim zaman savunmacý bir tutum sergilemem.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

7- Üzgün yada kuzgun olduðum zamanlarda kendi kendimi sakinleþtirebiliyorum.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

8- Þikayetlerimi ve hislerimi dürüstçe ifade edebilirim.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

9- Baþarýsýz olduðum durumlarýn ardýndan kendimi çabuk toparlayabiliyorum.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

10- Davranýþlarýmýn çevremdekileri nasýl etkilediðini farkýndayým.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

11- Karþýmdakilerin anlattýklarýný yargýlamadan ve sorgulamadan sonuna kadar dinleyebilirim.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

12- Sýk sýk nasýl bir hayat yaþamak istediðimi ve bunun için neler yapmam gerektiðini kendime sorarým.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

13- Benim iþime , iþimin de bana artý deðer kattýðýný hissediyorum.
% 0 = 1 puan
% 25 = 2 puan
% 50 = 3 puan
% 75 = 4 puan
% 100 = 5 puan

Puanlama :

13- 25 puan: Kendi kendinizi ifade etme konusunda oldukça sýkýntý yaþýyorsunuz. Kendi duygularinýzý çözümlemekle uðraþýrken diðer insanlari anlamaya vakit kalmýyor.Dolayisiyla iletiþim kurmak , yeni ortamlara katýlmak konusunda zorlanýyorsunuz.Çevrenizdekilerle daha çok paylaþýmda bulunun.Olaylara onlarýn penceresinden bakmayý deneyin.Böylece kendinizi ifede etme beceriniz artar.

26- 38 puan: Çoðunlukla anlaþýlmamaktan yakýnýyorsunuz.Kendinizi yalniz hissettiðiniz zamanlarda çareyi kabuðunuza çekilmekte buluyorsunuz.içinize kapanmak yerine hissettiklerinizi bir yakýnýnýzla paylaþmayý deneyin.Farklý sosyal ortamlara girin yeni insanlarla tanýþýn.Herkes hata yapar, hoþ görmeye gayret edin. Bu iyi bir baþlangýç olacaktýr.

39- 51 puan: Sýkýntýlarýnýzý içinize atmak yerine paylaþmayý tercih ediyorsunuz.Yeni bir ortama girdiðinizde insanlarla kaynaþma ve iletiþim kurma konusunda hiç fena deðilsiniz.Kendi hissettikleriniz kadar arkadaþlarinýzýn ve yakýn çevrenizdekilerin duygularýný da hesaba katmayý unutmayýn deriz.

52- 65 puan: Duygusal zeka seviyeniz oldukça yüksek.iletiþim becerileriniz oldukça geliþmiþ.Empati yapabiliyor,olaylara sadece kendi çevrenizden bakmýyorsunuz.Anlayýþlý ve hoþgörülüsünüz.Bir hata yaptýðýnýzda piþmanlýk duymak yerine bunu bir avantaja dönüþtürmeyi deniyorsunuz.Hem kendiniz hem de çevrenizdekiler için iyi bir dostsunuz. TEBRÝKLER !
not..benim 26 -38 çýktý bana göre dogru çýktý  :)

can rüba

39- 51 puan: Sýkýntýlarýnýzý içinize atmak yerine paylaþmayý tercih ediyorsunuz.Yeni bir ortama girdiðinizde insanlarla kaynaþma ve iletiþim kurma konusunda hiç fena deðilsiniz.Kendi hissettikleriniz kadar arkadaþlarinýzýn ve yakýn çevrenizdekilerin duygularýný da hesaba katmayý unutmayýn deriz.

Paylaþým için teþekkürler sevgili Evþan.Tam beni anlatýyo.

Edeb


52- 65 puan: Duygusal zeka seviyeniz oldukça yüksek.iletiþim becerileriniz oldukça geliþmiþ.Empati yapabiliyor,olaylara sadece kendi çevrenizden bakmýyorsunuz.Anlayýþlý ve hoþgörülüsünüz.Bir hata yaptýðýnýzda piþmanlýk duymak yerine bunu bir avantaja dönüþtürmeyi deniyorsunuz.Hem kendiniz hem de çevrenizdekiler için iyi bir dostsunuz. TEBRÝKLER !


53 çýktý...oldukça ilginç bir yaklaþým...

teþekkürler...


GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git