Haziran 17, 2019, 11:37:38 ÖS
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

Bilinmeyen OsmanlĂ˝

Baţlatan ..EvĂľan.., Kasým 09, 2009, 03:34:27 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

..EvĂľan..

600 yýllýk Osmanlý Devletin de, çoðu zaman zenginlerin zekat ve sadaka verecek fakir insan bulamadýklarýný
- Osmanlý Devletin de adeletin en temel prensip olduðunu ve Fatih Sultan Mehmet Han'ýn, bir yahudi tüccarýn kolunu haksýz yere kestirdiði için, ayný cezaya mahkum olduðunu ve son anda tacirin bu hakkýndan vaz geçmesi sonucu kolunu kesilmekten kurtarabildiðini
- Osmanlý Devletinin küçük bir beylikten, 10 milyon km kare geniþliðinde bir toprak büyüklüðüne ulaþtýðýný
- Osmanlý da örf ve adet kelimesinin hayat nizamý yerine kullanýldýðýný, ve herþeyin edep ve adap çerçevesinde yapýldýðýný
- Osmanlý Devletinin fetih yaptýðý hiç bir bölgede kadýn, çocuk, yaþlý ve kendisine karþý savaþmayan hiç bir kimsenin kýlýna bile zarar vermediðini
- 600 Yýllýk devlet hayatý boyunca, hiç bir vatandaþýnýn inancýna karýþmadýðýný ve herkesi kendi inancýnda özgür býraktýðýný
- II. Abdülhamid Han'ýn, o gün Osmanlý topraðý olan, bugün iþgal altýndaki Filistin topraklarýný satýn almak isteyen ve bunun karþýlýðýnda tüm Osmanlý Devletinin borçlarýný ödemeyi taahhüt eden Yahudilere bu topraklarý satmadýðýný
- Ardýndan gelen ve 2. Abdülhamid Han'ýn tahtan indirilmesine sebep olan 31 Mart ayaklanmasýnýn bir çapulcu ayaklanmasý olduðunu ve iþi organize edenlerin içinde Yahudilerin de olduðunu

--                                BĂťLĂťYORMUYDUNUZ?