Haziran 19, 2019, 06:57:57 ÖS
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

ALLAH'ýn SýfatLarý NeLerdir?NasýL AnLaþýLmaLýdýr...?

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Kasým 05, 2009, 09:31:46 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...
ALLAH'ýn sýfatlarý nelerdir? nasýl anlaþýlmalýdýr?

Cenâb-Ă˝ Hakk’Ă˝n zâtĂ˝ gibi mukaddes sĂ˝fatlarĂ˝ da kemâliyle idrak edilemez; ama o sĂ˝fatlarĂ˝n varlĂ˝klarĂ˝ ve sonsuz olduklarĂ˝ bilinebilir

ĂťlâhĂ® sĂ˝fatlar, ‘sĂĽbutĂ®’ ve ‘zatĂ®’ olmak ĂĽzere iki gruba ayrĂ˝lĂ˝yor

SĂĽbutĂ® sĂ˝fatlar, ‘hayat, ilim, irade, kudret, sem’ (iĂľitme), basar (görme), kelam ve tekvin (var etme)’

Bu sýfatlarýn hepsi ezelî, hepsi ebedî, hepsi sonsuz ve yine hepsi mutlaktýr Bunlarda, ne bir azalma, ne de artma düþünülebilir

Hayat sĂ˝fatĂ˝ ezelde ne ise ebedde de aynĂ˝dĂ˝r Bizlere hayat bahĂľetmesi, ALLAH’Ă˝n ihya (hayat verme) fiiliyledir Bizde hayat yaratmasĂ˝yla O’nun hayatĂ˝nda ne bir noksanlĂ˝k olur, ne de bir fazlalĂ˝k

ALLAH’Ă˝n bir sĂ˝fatĂ˝ da ‘ilim’dir Ne kadar varlĂ˝k yaratĂ˝rsa yaratsĂ˝n, onlara ne kadar hikmetler, mânâlar takarsa taksĂ˝n, O’nun ilim sĂ˝fatĂ˝nda bir deĂ°iĂľme düþünĂĽlemez

ĂťlâhĂ® sĂ˝fatlardan bir baĂľkasĂ˝, ‘irade’dir ALLAH’Ă˝n iradesi de diĂ°er sĂ˝fatlarĂ˝ gibi mutlaktĂ˝r ve kĂĽllĂ®dir Mutlak olmasĂ˝nĂ˝n mânâsĂ˝, O’nun iradesini kayĂ˝tlayacak bir baĂľka iradenin sözkonusu olmamasĂ˝dĂ˝r ĂťlâhĂ® iradenin kĂĽllĂ® olmasĂ˝ ise, sonsuz icraatlarĂ˝nĂ˝n hepsini ‘birlikte irade etmesi’ demektir

BilindiĂ°i gibi, insanĂ˝n iradesi cĂĽz’Ă®dir, yani bir anda ancak bir Ăľey irade edebilir; onu irade ettikten sonra ikinci bir Ăľey irade etmesi mĂĽmkĂĽn olur Ăžu varlĂ˝k âleminde, bir anda birbirinden farklĂ˝ hatta bazen birbirine zĂ˝t, sonsuz faaliyetler icra edildiĂ°ine göre, bunlarĂ˝n irade edilmeleri de birliktedir, beraberdir, sĂ˝ra ile deĂ°il

ALLAH’Ă˝n bir diĂ°er sĂ˝fatĂ˝, kudrettir ALLAH, atomlardan galaksilere, çiçeklerden Cennet bahçelerine kadar her Ăľeyi sonsuz kudretiyle yaratmýþtĂ˝r Bir meyve aĂ°acĂ˝nda, o sonsuz ve mutlak kudretiyle tasarruf ettiĂ°i gibi, meyvesi insan olan kâinat aĂ°acĂ˝nda da tasarruf eder, icraatta bulunur

ĂťlâhĂ® sĂ˝fatlardan bir diĂ°eri basar, yâni görme, biri de sem’ yani iĂľitmedir Maddeden mĂĽnezzeh olan ALLAH’Ă˝n görmesi ve iĂľitmesi, göz, kulak gibi vasĂ˝talardan mĂĽnezzehtir BĂĽtĂĽn sesleri birlikte iĂľitir, bĂĽtĂĽn eĂľyayĂ˝ beraber görĂĽr

Kelam sĂ˝fatĂ˝na gelince, ALLAH’Ă˝n diĂ°er sĂ˝fatlarĂ˝ gibi bu sĂ˝fatĂ˝ da sonsuzdur, kĂĽllĂ®dir, mutlaktĂ˝r
Beyni, konuĂľma merkezini, aĂ°zĂ˝, dili yaratan ve insanĂ˝ böylece konuĂľturan ALLAH, meleklerini bunlarĂ˝n hiçbiri olmaksĂ˝zĂ˝n konuĂľturur Keza, insana da rĂĽya âleminde, bu aletlere ihtiyaç olmaksĂ˝zĂ˝n konuĂľma imkânĂ˝ verir O halde, kendi konuĂľmasĂ˝nĂ˝ ölçü tutarak ALLAH’Ă˝n kelam sĂ˝fatĂ˝nĂ˝ anlamaya kalkýþan bir insanĂ˝n hata etmesi, istikametten sapmasĂ˝ kaçýnĂ˝lmazdĂ˝r

ALLAH’Ă˝n zâtĂ˝, mahlukatĂ˝n zâtlarĂ˝na benzemediĂ°i gibi kelam sĂ˝fatĂ˝ da onlarĂ˝n konuĂľmalarĂ˝ cinsinden deĂ°ildir

Tekvin sĂ˝fatĂ˝, ALLAH’Ă˝n her irade ettiĂ°i Ăľeyin, varlĂ˝k sahasĂ˝na hemen çýkmasĂ˝ mânâsĂ˝na gelir
‘Hayat, ilim, kudret, sem’, basar’ sĂ˝fatlarĂ˝ için Esmâ’ĂĽl HĂĽsna bölĂĽmĂĽndeki, ‘Hayy, AlĂ®m, KadĂ®r, Semi’, BasĂ®r’ isimlerinin açýklamalarĂ˝na bakĂ˝labilir

Zatî Sýfatlar:

Bunlar, ‘vĂĽcud, kĂ˝dem, beka, vahdaniyet, muhalefetĂĽ’n lil havadis, kĂ˝yam bi nefsihĂ®’ sĂ˝fatlarĂ˝dĂ˝r

VĂĽcud:
VĂĽcut, varlĂ˝k, var olma mânâsĂ˝na gelir DiĂ°er selbĂ® sĂ˝fatlarĂ˝n tĂĽmĂĽ birlikte düþünĂĽldĂĽĂ°ĂĽnde, vĂĽcut sĂ˝fatĂ˝ daha iyi anlaþýlĂ˝r Yani, ALLAH’Ă˝n varlýðý kadĂ®mdir, evveli yoktur; bâkĂ®dir, âhiri yoktur O’nun mukaddes varlýðý hiçbir mahlukunun varlýðýna benzemez, hepsine muhaliftir

Yine O’nun varlýðý vaciptir, baĂľkasĂ˝nĂ˝n var etmesiyle var olmadýðý gibi, devamĂ˝ da baĂľkasĂ˝nĂ˝n yardĂ˝mĂ˝yla deĂ°ildir

VĂĽcud, ya vacip olur, ya mĂĽmkin olur veya mĂĽmteni’ olur Vacip vĂĽcud, ALLAH’a mahsustur ALLAH’Ă˝n varlýðý vaciptir, olmamasĂ˝ muhaldir MĂĽmkin vĂĽcut ise bĂĽtĂĽn mahlukatĂ˝n vĂĽcutlarĂ˝dĂ˝r Bunlar ALLAH’Ă˝n var etmesiyle var olduklarĂ˝ gibi, O’nun yok etmesiyle de varlĂ˝k sahasĂ˝ndan silinirler MĂĽmteni’ vĂĽcut, vacip vĂĽcudun zĂ˝ddĂ˝dĂ˝r, yani olmasĂ˝ muhaldir Buna misal olarak ‘Ăľerikler’ (ALLAH’a ortak koĂľulan Ăľeyler) verilir Ăžeriklerin varlýðý muhaldir, imkânsĂ˝zdĂ˝r

BĂĽtĂĽn mahlukat âlemi ALLAH’Ă˝n varlýðýna birer delil, birer Ăľahittirler OnlarĂ˝, yoklukta bĂ˝rakmayĂ˝p varlĂ˝k âlemine çýkaran, ancak varlýðý vacip olan ALLAH’tĂ˝r Yani, mĂĽmkinlerin var olmalarĂ˝, ancak vaci olanĂ˝n irade etmesi ve yaratmasĂ˝yladĂ˝r Bu hakikati kabul etmeyenler, varlarĂ˝n varlýðýnĂ˝, yokluĂ°a vermeye mecbur kalĂ˝rlar

KĂ˝dem – Beka:

ALLAH’Ă˝n var etmesiyle var olan eĂľya, evvellerinin olmasĂ˝ cihetiyle ‘kĂ˝dem’ sĂ˝fatĂ˝nĂ˝ gösterirler Keza, her nefsin ölĂĽmĂĽ tatmasĂ˝, yani her varlýðýn bir sonunun olmasĂ˝ cihetiyle de ‘beka’ sĂ˝fatĂ˝nĂ˝ ilan ederler

Vahdaniyet

ALLAH’Ă˝n hem zatĂ˝nda, hem de sĂ˝fatlarĂ˝nda ve fiillerinde tek olmasĂ˝, yani hiçbirinde benzeri, dengi, ortaĂ°Ă˝ ve yardĂ˝mcĂ˝sĂ˝ bulunmamasĂ˝dĂ˝r

MuhalefetĂĽn-lil-havadis:

Havadis, hâdis olanlar, yani ‘sonradan yaratĂ˝lan, ihdas edilenler’ mânâsĂ˝na gelir Her mahluk, hâdistir Ve MuhalefetĂĽn-lil-havadis sĂ˝fatĂ˝, Cenâb-Ă˝ Hakk’Ă˝n kutsĂ® mahiyetinin, mahluk mahiyetlerine zĂ˝t ve muhalif olduĂ°u mânâsĂ˝na gelir

Bir misal: ALLAH kadîmdir, ezelîdir, mahluk ise hâdistir, sonradan meydana gelmiþtir Ezelî olmak, sonradan yaratýlmaya zýttýr


Kýyam-bi-nefsihi:

Hiçbir varlýðýn, kendi varlýðýnĂ˝ kendi iradesiyle ayakta tutmadýðýnĂ˝, hepsinin bir ilâhĂ® lĂĽtufla varlĂ˝klarĂ˝nĂ˝ sĂĽrdĂĽrdĂĽĂ°ĂĽnĂĽ düþünen insan, ALLAH’Ă˝n ‘KĂ˝yam-bi-nefsihi’ sĂ˝fatĂ˝na bĂĽtĂĽn ruhuyla iman eder Yani, ALLAH kendi zâtĂ˝nda kâimdir, bĂĽtĂĽn mahlukatĂ˝n kĂ˝yamlarĂ˝ ise O’nun esmâ ve sĂ˝fatlarĂ˝nĂ˝n tecellileriyledirAlaaddin BaĂľar (ProfDr)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Edeb

Herbirimizin biliyoruz diye üzerinde fazla düþünmediðimiz bir konu..

Ama öylesine derin ki...imanýn esaslarý.

Allah cc razý olsun..Ýmanlarýmýzý Rahman kemale erdirsin inþallah
GĂśL GĂťBĂť OL...GĂśL GĂťBĂť KOK...GĂśL GĂťBĂť GĂśL...GĂśL GĂťBĂť GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende DeĂ°ilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..