Haziran 26, 2019, 05:53:38
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

ÇiMeN Suyunun FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 05, 2009, 11:59:03

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ÇÝMEN SUYU VE FAYDALARI
Günlük olarak 57 gr çimen suyu içilmesi ile birlikte, vücuda pek çok mineral ve vitamin desteði saðlayan çimen suyu, 2 kg sebzede bulunan vitamin ve minerale eþdeðerde. K, E, C, A, B, B12, B9, B8, B6, B3, B2 ve B1 vitaminlerini içerir. Bakýr, demir, magnezyum, potasyum, manganez, iyot, kalsiyum, fosfor, selenyum, sülfür, bakýr, çinko sodyum, bor, krom, kobalt ve molibden gibi elementler açýsýnda da oldukça zengindir.

ÇÝMEN SUYUNUN FAYDALARI ;
* Kaný temizleyerek, kan dolaþýmýný düzenler.
* Hemoglobin üretimini artýrýr ve kansýzlýðý giderir .
* Diþ çürümelerini önlemeye yardýmcýdýr.
* Aðýzda 5 dakika tutulursa diþ aðrýlarýný keser, diþetlerini temizler.
* Yaralarýn çabuk iyileþmesini saðlar.
* Toksik ve kanserojen maddeleri nötralize ederek vücuttan atýlmasýna yardým eder.
* Karaciðeri temizleyici özelliði vardýr.
* Kan þekerini düzenler.
* Saçlarýn beyazlamasýný önler.
* Sindirim sistemini düzenler.
* AIDS'in önlenmesine yardýmcý olur.
* Vücuttaki ilaç artýklarýný temizler.
* Kötü bakteri oluþumunu engeller.
* Vücuttan aðýr metalleri temizler.
* Cildi yeniler.
* Tansiyonu düþürür.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git