Haziran 27, 2019, 08:11:29
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

YýLaN OtuNuN FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 05, 2009, 11:41:20

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

YILAN OTU VE FAYDALARI
Sarý ve mavi türleri buluna n yýlanotu, Ülkemizde, Uludaðda ve Doðu karadeniz bölgesinde yetiþen bir bitkidir. Tedavide kullanýlan kýsmý, köküdür. Diðer bir ismi, centiyanedir. Faydalarý ;

* Ateþ düþürücüdür.
* Vücuda kuvvet ve dinçlik verir.
* Mide zafiyeti ve ekþimesini giderir.
* Kansýzlýkta faydalýdýr.
* Ýþtahsýzlýðý giderir.
* Vücut direncini arttýrýr.
* Mideyi kuvvetlendirir.
* Adet kanamalarýnýn düzenlenmesinde yardýmcý olur.
* Uyarýcý etkisi vardýr.
* Karýn aðrýlarýný giderir.
* Sindirimi sistemini rahatlatýr.
* Ferahlatýcýdýr.
* Mide bulantýlarýný ve mide yanmasýný geçirir.
* Sakinleþtirici etkiye sahiptir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git