Haziran 25, 2019, 09:48:38
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

YeÞiL ÇayýN FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 05, 2009, 11:39:14

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

YEÞÝL ÇAYIN FAYDALARI


Yeþil Çay (Green tea) 'ýn kullanýlan kýsmý yapraklarýdýr.Kullaným Alanlarý: Bütün çaylar(yeþil ve siyah çaylar) bu bitkiden elde edilir. 4000 yýldýr Çin'de týbbi amaçlarla kullanýlmaktadýr. Baþaðrýsý, vücut aðrýlarý, hazýmsýzlýk, depresyon, immun sistem destekleyicisi, toksinleri uzaklaþtýrýcý, enerji verici ve yaþam uzatýcý olarak kullanýlmaktadýr.· Modern týpda yeþil çayýn KULLANIM ALANLARI:·
Kanser riskini azaltmasý en bilinen özelliðidir. Ýçerdiði polifenollerin kanser riskini azalttýðý ileri sürülmektedir.· Yeþil çay Ýmmun sistemini güçlendirir.· Total kolesterol seviyesini azaltýr; HDL ve LDL (Ýyi huylu ve kötü huylu kolesterol)dengesini düzenler. Kan basýncýný azaltýcý özelliði ile hipertansiyonda etkilidir.· Yeþil çayýn Pýhtýlaþmayý engelleyici özelliði vardýr. Antibakteriyel özelliktedir; bakterilerce oluþturulan diþ plaklarýnýn oluþumunu engeller. Yeþil çay Yüksek oranda C vitamini içerdiði için sýkca kullanýlan bir bitkidir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git