Haziran 26, 2019, 06:21:07
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Yaban Armutunun (AhLatýn) FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 05, 2009, 11:32:03

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

AHLATIN (YABAN ARUMUTUNUN) FAYDALARI
Ahlat, yaban armutunun diðer adýdýr. Ýçeriðinde Tanen, Þeker, Meyve asitleri bulunur. Yaban armudunun pek çok faydasý bulunur.

ÝSHAL ÝÇÝN : Meyveleri, ishal keser. Ýshal süresince yaban armudu yenilir.

ZEHÝRLÝ HAYVAN SOKMASI ÝÇÝN : Zehirli hayvan sokmalarýnda da filizleri dövülüp, konur. Yapraklarý ve filizleri dövülüp sokulan yere baðlanýr.

KALBÝ KUVVETLENDÝRMEK ÝÇÝN : Meyvesi yenmeye devam edilir.

BÖBREKLERÝ ÇALIÞTIRMAK ÝÇÝN : Armut gibi böbrekleri çalýþtýrýr.

YAN ETKÝLERÝ : Kabýzlýk yapar aç karnýna yenmesi iyi deðildir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git