July 20, 2019, 02:47:59 AM

News:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)


TurP Ve TurP Otunun FaydaLarý

Started by ...Tefekkür..., November 05, 2009, 11:28:25 AM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

...Tefekkür...

TURP VE TURP OTUNUN YARARLARI

Turp : Tadý acýmsý ve meyvesi etli olan turp, sarý, beyaz ve mor renkte çiçek açan turpgillere mahsus salkým þeklinde dir bitkidir. Beyazturp, kýrmýzýturp, karaturp, yabanturbu, bayýrturbu gibi türleri vardýr. Ýçeriðinde C vitamini, kükürt ve iyot vardýr.

Faydasý :

Böbreklerdeki mikroplarý öldürür. Kum taþlarýnýn dökülmesine yardýmcý olur. Karaciðeri kuvvetlendirir. Karaciðer þiþliðini indirir. Sarýlýkta faydalýdýr. Safra taþlarýnýn düþürülmesinde yardýmcý olur. Romatizma, siyatik, lumbagoda faydalýdýr. Astým ve bronþitte faydalýdýr. Öksürüðü keser. Kabýzlýðý giderir. Diþetlerini kuvvetlendirir. Ýdrar söktürür. Yatmadan önce bir bardak turp suyu içilirse, rahat bir uyku saðlar. TURP OTU: Turpun yapraklarýndan elde edilen, haþlanýp salata olarak yenildiði gibi kavrulup üzerine yumurta kýrýlýrak da yemeði yapýlabilen bir bitkidir. Oldukça yararlý olan turp otu içerdiði uçucu yaðlardan dolayý canlandýrýcý, sinirleri teskin edici, aðrý dindirici özelliklere sahiptir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Go Up