Temmuz 19, 2019, 04:36:48 ÖS
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

TaHiN Ve PeKmeZiN FaydaLarĂ˝

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Kasým 05, 2009, 11:22:50 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...


TAHĂťN VE PEKMEZĂťN YARALARI
Pekmez; Gerek üzümden yapýlmýþ olsun gerek keçiboynuzundan yapýlmýþ olsun hepimizin severek tükettiði son derece yararlý bir besindir. Hamileler ve çocuklar için bulunmaz besin kaynaðý olan pekmezin "thiamin", "riboflavin" ve "demir" açýsýndan baldan daha zengin olduðunu araþtýrmalar ortaya koyuyor. 1 kg üzüm veya 200 gram pekmezin, kalori açýsýndan 1150 gram süte, 300 gram ekmeðe veya 350 gram ete eþdeðer olduðu belirtiliyor. Özellikle üzüm pekmezinin içinde doðal olarak bulunan glikoz ve früktoz, vücudumuzda hemen emilerek kana karýþýr ve metabolizmada enerjiye dönüþür.Bu doðrultuda þunu söylemeliz ki; sabahlarý içeceðimiz iki yemek kaþýðý pekmez, herkes için çok deðerli ve çok önemli olan 2 mg. demir, 80 mg. kalsiyum ve 58 kcsal enerji ihtiyacýmýzý karþýlayacaktýr.
Pekmezin sýrlarý

* Pekmezin ekþiliði alsýn diye yapým esnasýnda içine "marýn" denen ak toprak, bire onbeþ oranýnda katýlýr.
* Tadýný buruklaþtýracaðý ya da rengini karartacaðý düþüncesiyle pekmez metal kaplara konmaz, galvenizli, tahta ya da toprak kaplarda saklanýr.* Kaliteli olup olmadýðý iki þekilde test edilir: Ýlkinde bir el týrnaðý üzerine bir damla pekmez damlatýlýr, el ters çevrilir, þayet damla akmazsa pekmez olmuþ demektir.
* Ýkinci yöntemde ise bir damla pekmez topraða damlatýlýr, damla daðýlmayýp olduðu gibi kalýyorsa yine pekmez olmuþ demektir.

ÜZÜM PEKMEZÝ : Vücuttaki kaný arttýrýr Enerji verir Ýþtah açar Hamilelikta ve bebek geliþiminde çok faydalýdýr Mideyi, baðýrsaklarý, böbrekleri kuvvetlendirir Damar sertliðine iyi gelir Kan dolaþýmýný rahatlatýr DUT PEKMEZÝ : Kan eksikliði bulunan hastalarda çok büyük faydalar saðlar. Mide hastalýklarýnda özellikle, ülser hastalýðýna iyi gelir. Astým ve bronþit hastalýklarýnda faydalýdýr. Soðuða karþý vücut direncini arttýrýcý özelliðe sahiptir. Sporcular için bir enerji deposudur. Bebeklerin büyümesinde ve geliþmesine yardýmcý olur. Çocuklarýn zeka geliþimine yardýmcý olur. Gargara halinde aðýz ve boðaz hastalýklarýnda etkilidir. Çocuklarda sýklýkla rastlanan pamukçukta da yaygýn olarak kullanýlýr

KEÇÝ BOYNUZU (HARNUP) PEKMEZÝ : Kolestrolü düþürür ve tansiyonu dengeler Kalbi takviye eder Cinsel gücü ve sperm sayýsýný artýrýcý özelliði kesinlik kazanmýþtýr. Vücudu güçlendirip dinamize eder Kansýzlýða birebirdir Diþleri besler Kemikleri güçlendirir Baðýrsaklarý çalýþtýrýr Çocuklar ve hamile bayanlar için faydalýdýr Potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, bakýr, çinko içerir akciðer rahatsýzlýklarý nda da kullanýlýr.

ANDIZ PEKMEZÝ : Andýz pekmezi ise bronþit, öksürük, sarýlýk, kaþýntý, egzama, mide bulantýsý, akciðer, karaciðere faydalý bir pekmezdir.Bütü n pekmez cinslerinde olduðu gibi kan yapýcýdýr ve enerji verir.

TAHÝN-PEKMEZ: Özellikle sabah kahvaltýsýnda son derece lezzetli ve enerji verici bir karýþým tahin pekmez karýþýmý. Tahin - Pekmez Baþta üzüm olmak üzere pek çok meyveden yapýlan pekmezle, susamdan yapýlan tahin ayrý ayrý çok deðerli iki besin. Karýþýmlarý ise, kýþ aylarýna ve ülkemize özgü, muhteþem bir lezzet. Çocukluklarýnda zayýf olanlarýn sabah kahvaltýlarýndan, pek çoðumuzun kýþ gecelerinden ve balýk sofralarýndan tanýdýðý, tahin helvasý ve tahin-pekmez, ülkemize özgü besin depolarý.Çocukluk günlerini "zayýf" olarak geçirmiþ bir kiþi olarak þahsen annemin "ye bakalým þunu" diye önüme sürdüðü tahin-pekmez karýþýmýný dün gibi hatýrlýyorum. Bugünlerde ise ülkeme özgü bu lezzeti fýrsat buldukça seve seve tadýyorum.

TAHÝN YAPIMI : Tahin tüketiciler olarak daha çok simitten tanýdýðýmýz susamdan yapýlýr. Susam taneleri, yaklaþýk altý saat kadar suda bekletilir, sonra özel bir teknikle kabuklarýndan ayrýlýp kavrulur, ardýndan da kurutulur. Deðirmende öðütülen kavrulmuþ susam tahin halini alýr. Tahin, içerdiði yüzde 55 yað sayesinde vücudumuza enerji verirken, gereksinim duyduðumuz yað asitlerinin oluþmasýný da saðlar. Ayrýca besinlerin midemizde uzun süre kalmasýna yardýmcý olarak acýkmayý geciktirir.


TAHĂťNĂťN YARARLARI
*Tahin hĂĽcreleri yeniler
* Tahinin hammeddesi olan susam, besin maddelerinin kralýdýr. Susamda yüzde 45 protein, yüzde 55 yað vardýr.
* Gençlik kaynaðýdýr. Özelliði ise hücreleri yenilemesi ve yaralarý kapamasýdýr.
* Tahinde bol miktarda lesitin (E vitamini) bulunur. C ve B vitaminleri de boldur.
* Seks hormonlarýnýn oluþmasýna yardýmcýdýr.
* Hafif laksatif ve idrar söktürücüdür.
* Ýki çorba kaþýðý tahinde yaklaþýk yarým kilo biftekteki kadar protein vardýr.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...