Haziran 19, 2019, 06:57:44 S
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Duada ''sandöviç yöntemi''

Balatan can rüba, Kasm 04, 2009, 12:46:25

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

can rüba

Duada ''sandöviç yöntemi'' diye sýk sýk anlatýrým.''Rabbinizden ne istiyorsanýz, isteðinizi iki salavat arasýna sýkýþtýrýn.Ekmek arasý köfte gibi salavat arasý duanýz olsun!''Bildiðim kadarýyla iki makbul dua arasýndaki -ki salavatýn kabul edilmiþ bir dua olduðunu Güzeller Güzeli Efendimizin (asm) miraçla taçlanan ubudiyetinin göz kamaþtýrýcý azameti gözler/gönüller önüne seriyor-dua kabul olunurmuþ.Þükür ki Hz Ali Efendimizden (ra)daha müjdeli bir haber geldi.Nehcül Belaða'nýn beyan Yayýnlarýnca yeni baskýsýnýn son sayfalarýna itina ile derlenmiþ sözlerinin 361'incisi :

''Allah'tan bir dileðin varsa, Rasulüne salat dileyerek baþla, sonra ihtiyacýný iste.Allah kendisinden iki dilekte bulunulduðunda, birisini yerine getirip diðerini yerine getirmezlik etmeyecek kadar cömerttir.''
Senai Demirci  duadefterim'den

bardak

Bilmiyordum bak bunu daha bir çok bilmediklerim gibi...

Sandöviçi zaten severdim þimdi aramýzda ki muhabbet daha da arttý...

Allah Razý olsun mübareðim...Birde ..............


ALLAHÜMME SALLÝ ALA SEYYÝDÝNA MUHAMMEDÝN VE ALA ALÝ SEYYÝDÝNA MUHAMMED..


Ey diri olan!
Ey ebedi var olan!
Ey izzet ve ikram sahibi olan!
Ey gücün, þerefin ve büyüklüðün sahibi olan Allah'ým!
Halimi düzelt, iþlerimi güzelleþtir, beni bela ve fakirliðin acýlarýndan koru, düþmanlarýn þerrinden, þeytanýn aldatmasýndan, nefsin arzularýndan, saptýranlarýn saptýrmasýndan beni koru ey Rabbim!

Ya Rabbi!
Beni çok ibadet eden salihlerden ve þükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün iþlerimi düzene koy. Hayýrlý nimetlerimi sonuna erdir.

Ya Rabbi!
Ömrümün son zamanlarýnda, ölüm anýnda kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; þehadet ederim ki, Allah birdir ve yine þehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallu aleyhi ve sellem) O'nun elçisidir demeyi nasip et.
AMÝN!!!
Ecmainnnnnnnnnnnn Olsun...
Rabbim Yar ve Yardýmcýnýz Olsun.


ALLAHÜMME SALLÝ ALA SEYYÝDÝNA MUHAMMEDÝN VE ALA ALÝ SEYYÝDÝNA MUHAMMED.. 

can rüba

Rabbim senden razý olsun Bardak kardeþim.Okuyan gözlerine saðlýk.
Dualarýna yürekten AMÝN.
Muhabbetle kal

Yukar git