Temmuz 18, 2019, 01:30:21 S
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Wilhelm Conrad Rontgen

Balatan MiM, Kasm 03, 2009, 12:13:07 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Wilhelm Conrad RontgenAlman asýllý fizikçi olan Wilhelm Conrad Röntgen, 1845 yýlýnda Rheinland'da doðdu ve 1923 yýlýnda Münih'de öldü. Çocukluðu ve ilköðretim yýllarý Hollanda'da ve Ýsviçre'de geçti. Zürih'te üniversite eðitimi gördü. 1876'da Strassburg'da, 1879'da Giessen ve 1888'de Würzburg Üniversitelerinde fizik profesörü olarak öðretim görevi yaptý. 1900'de Münih Üniversitesi Fizik Kürsüsü'ne ve Yeni Fizik Enstitüsü'nün yöneticiliðine getirildi.

1885 yýlýnda kutuplanmýþ bir yalýtkan hareketinin, bir akýmla ayný manyetik etkileri gösterdiðini açýkladý. Fakat asýl ününü, 1895 yýlýnda X ýþýnlarýný keþfetmesiyle kazandý. Bu ýþýnlarý inceleyen Röntgen, X ýþýnlarýnýn bir doðru boyunca yatýldýðýný, yansýma ve kýrýlmaya uðramadýðýný, elektrik veya manyetik alanlarýn etkisiyle yön deðiþtirmediðini ispatladý. X ýþýnlarýnýn, cisimlerin içinden geçme kabiliyetlerini inceledi ve bu ýþýnlarýn havayý iyonlaþtýrdýðýný ortaya çýkardý.

1901 yýlýnda tamamladýðý bu araþtýrmalarý sonucu, ayný yýlýn fizik dalýnda Nobel Bilim Ödülü'ne layýk görüldü. X veya g ýþýmalarýnýn miktar ölçümü birimine kendi ismini vermiþtir. Günümüzde röntgen ýþýnlarý týp alanýnda kullanýlmaktadýr.

Röntgenin týpta kullanýmý, X ýþýnlarýnýn organik dokular tarafýndan eþit olmayan derecelerde emilmesine dayanýr. Eþit olmayan bu geçiþ, radyolojik gölgeler meydana getirir. Bunlar, ya flüoresan bir ekranda (radyoskopi) ya da gümüþ tuzlarýnýn fotoðraf filmi üzerine indirgenmesiyle (radyografi) deðerlendirilir. Ýncelenecek doku ile çevresindeki doku arasýnda X ýþýnlarýný geçirme miktarýnda bir fark yoksa, saydam olmayan kontrast maddeler kullanýlýr.

X ýþýnlarý, ýþýk ýþýnlarýyla ayný özelliktedir. Fakat frekanslarý daha büyüktür. X ýþýný, içinden geçtiði gazý iyonlaþtýrma özelliði taþýr. X ýþýnlarýnýn tespiti ve þiddetinin ölçülebilmesi için bu ýþýnlar, iyonlaþma odasýndan yani altýn yapraklý elektroskopa baðlý iki tablasý bulunan gaz dolu bir kaptan geçirilir. Elektroskop yapraklarýnýn düþüþ hýzý, iyonlaþma derecesini ve dolayýsýyla bununla orantýlý olan ýþýma þiddetini ölçer. Þiddet, röntgen cinsinden deðerlendirilir.

Bir X ýþýný demeti, saydam olmayan bir cisimden geçerken yavaþ yavaþ enerjisini býrakýr. Kaybedilen enerji kalýnlýða göre artar veya azalýr. Ayrýca dalga boyu kýsa ýþýnlar, maddeye daha fazla etki eder ve aðýr elementler daha fazla enerji yutar. Bu özelliklerden dolayý, bir maddeye X ýþýný verilerek maddenin atom yapýsý kesinlikle tespit edilebilir.

Yukar git