Haziran 25, 2019, 06:00:57
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

Stephen Hawking

Balatan MiM, Kasm 03, 2009, 11:36:01

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Stephen HawkingStephan Hawking 8 ocak 1942'de (Galileo'nun doðumundan tam 300 yýl sonra) Ingiltere Oxford'da doðdu.Ailesi kuzey Londra'da oturuyordu.Fakat II. dünya savaþý sýrasýnda burasý bebek dünyaya getirmek için çok emniyetli bir yer deðildi. Bu yüzden Oxford'a taþýndýlar. Hawking sekiz yaþýnda iken, kuzey Londra'dan 20 mil uzaktaki St Albans gitti.Onbir yaþýnda St Albans okuluna kayýt oldu.

Buradan mezun olduktan sonra babasýnýn eski okulu Oxford üniversite' si kollejine devam etti.

Stephan babasýnýn týpla ilgilenmesini istemesine karþýn, o matematiði seviyordu. Fakat okulun matemetik bölümü mevcut deðildi. Bu yüzden onun yerine fizik okumaya baþladý. Üç yýl sonra doða bilimlerinde birinci sýnýf onur madalyasýyla ödüllendirildi.

Stephan daha sonra Cosmology üzerine çalýþmak üzere Cambridge' e gitti. O zamanlar Oxford' da Cosmology üzerine çalýþma yoktu. Cambridge'de Fred Hoyle'u supervisor olarak istemesine karþýn süpervisorü Denis Sciama idi. Doktorasýný aldýktan sonra ilk önce araþtýrma asistaný, daha sonra Gonville' de Caius kollejde profesör asistaný oldu. 1973'de Astronomi Enstütüsünden ayrýldýktan sonra Stephan uygulamalý matematik ve teorik fizik bölümüne geçti. 1979'dan sonra matematik bölümünde Lucasian profesörü oldu. Bu profesörlük 1663 yýlýnda üniversite parlemento üyesi olan Henry Lucas tarafýndan kurulmuþtu. Ilk olarak Isaac Barrow sonra 1669'da Isaac Newton'a verilmiþti.

Stephan Hawking, evrenin temel prensipleri üzerine çalýþtý. Roger Penrose ile birlikte Einstein'in Uzay ve Zamaný kapsayan Genel görecelik teoreminin Big Bang'le baþlayýp karadeliklerle sonlandýðýný gösterdi. Bu sonuç Quantum Teorisi ile Genel Görecelik Teorisinin birleþtirilmesi gerektiðini ortaya koyuyordu. Bu yirminci yüzyýlýn ikici yarýsýnýn en büyük buluþlarýndan biriydi. Bu birleþmenin bir sonucuda karadeliklerin aslýnda tamamen kara olmadýðýný, fakat radyasyon yayýp buharlaþtýklarýný ve görünmez olduklarýný ortaya koyuyordu. Diðer bir sonucda evrenin bir sonu ve sýnýrý olmadýðýydý. Buda evrenin baþlangýcýnýn tamamen bilimsel kurallar çercevesinde meydana geldiði anlamýna geliyordu.

Onun birçok kitabýndan bazýlarý, The Large Scale Structure of Spacetime, General Relativity: An Einstein Centenary Survey, ve 300 Years of Gravity. Stephen Hawking'in en popüler ve ençok satan iki kitabý; A Brief History of Time ve daha sonraki kitabý, Black Holes and Baby Universes and Other Essays.

Profesör Hawking 12 onur derecesi almýþtýr. 1982'de CBE ile ödüllendirilmiþ,bundan baþka birçok madalya ve ödül almýþtýr. Royal Society'nin ve National Academy of Sciences (Amerikan ulusal bilimler akademisi(N.A.S.) ) üyesidir.

O teorik fizik çalýþmalarý ve yüklü programýna raðmen ailesine (üç çocuk ve bir torun) her zaman zaman ayýrmayý bilmiþtir.

DidE

Stephen Hawking burda doðmuþ olsa idi, evine hapsedilir baþkalarýna muhtaç bir hayat sürerdi..
Dýþarý çýkmasý söz konusu olmaz...olurda bir þekilde çýksa .."oðlum kim seni sokaða saldý ?" diye acýma ile karþýlanýrdý..
Yada o þekilde yaratýlmýþ olaný görmenin  rahatsýzlýðýný hissettirilirdi.!
Okuyacak, çalýþýcak, birileri kaale alýp dinliyecek ,üstelik birde evlenecek..
Allah cc. "inanan" bir toplumuz.!
Ýnancýmýzýn gereðini "yaþamamýz" gerektiðine bir de biz "inansak"..

MiM

teþekkürler abisi, tespitleriniz çok güzel. memleketimizin kimyasýný analiz etmede bayaðý mahirsiniz!

Yukar git