Haziran 27, 2019, 04:18:36 S
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Alfred Bernhard Nobel

Balatan MiM, Kasm 03, 2009, 11:27:28

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Kasm 03, 2009, 11:27:28 Last Edit: Kasm 03, 2009, 11:29:41 by MiM
Alfret Bernart Nobel(21 Ekim 1833, Stockholm, Ýsveç - 10 Aralýk 1896, San Remo, Ýtalya)

Alfred Bernhard Nobel (21 Ekim 1833, Stockholm, Ýsveç - 10 Aralýk 1896, San Remo, Ýtalya), Ýsveçli kimyager ve mühendis, dinamit'in mucidi.

Nitrogliserin'i patlayýcý madde olarak kullanma yollarýný araþtýrdý. 1863 yýlýnda Stockholm'de az miktarda nitrogliserin yapmaya baþladý. Birkaç ay süren araþtýrmalarýn sonunda bir patlama ile laboratuvar yýkýldý. Çalýþmalarýna devam eden Alfred Nobel 1865'te yeni bir fabrika kurdu, bir süre sonra ikinci fabrikasýný da açtý. 1864 yýlýnda araþtýrmalarýnýn sonucunu aldý ve dinamit barutunu buldu.

Araþtýrmalarýna devam eden Nobel, 1877'de Balistit adýný verdiði yeni bir çeþit barut tasarladý. 1879'da, Paris yakýnlarýndaki Servan'da bir laboratuvar kuran Nobel, buradaki çalýþmalarý sýrasýnda dumansýz barut adýný verdiði ve eþit miktarlarda nitrogliserinle nitroselüloz karýþýmýndan oluþan, itici barutu buldu.

Birkaç yýl sonra kordit adlý patlayýcý madde konusunda Ýngiliz hükümeti aleyhine dava açtý, ancak davayý kaybetti. Bu dönemde Fransa'ya karþý kurulan bir ittifakta Ýtalya ile iþbirliði yapan Nobel, aleyhindeki kampanyalar sonucunda Paris'i terk ederek Ýtalya'nýn San Remo þehrine yerleþti, laboratuvarýný da oraya taþýdý.

Nobel, San Remo'da 1896 yýlýnda beyin kanamasý sonucu öldü. Vasiyetinde, mirasýnýn Nobel Ödüllerinin enstitüleþtirilmesi yönünde kullanýlmasýný ve 33.200.000 kronunun her yýl insanlýða hizmette bulunanlara sunulmasýný istemiþtir.

Bu ödüller, fizik, kimya, týp ya da fizyoloji, edebiyat ve barýþa hizmet olmak üzere toplam beþ dalda verilecekti. Nobel'in bu vasiyeti önceleri büyük tartýþma yarattý. Ancak 1900 yýlýnda Ýsveç hükümetinin Nobel Vakfý'ný kurmasýyla, Nobel Ödülleri düzenli olarak verilmeye baþlandý. Daha sonra 1968'de Ýsveç Bankasý Alfred Nobel'in anýsýna bir ekonomi ödülü vermeyi kararlaþtýrdý, ödül ilk kez 1969'da verildi.

Yukar git