Temmuz 19, 2019, 04:21:32 S
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Daniel Gabriel Fahrenheit

Balatan MiM, Kasm 03, 2009, 11:22:11

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Daniel Gabriel FahrenheitDaniel Gabriel Fahrenheit, ya da Gabriel Daniel Fahrenheit, 24 Mayýs 1686 Gdansk'da doðdu, 16 Eylül 1736 Den Haag'da öldü); Alman fizikçi.

Hollanda ve Ýngiltere gezilerinde deneysel fizik ve meteoroloji alanlarýnda kullanýlan kimi araçlarýn yapýmýný öðrendi. 1710 da yaptýðý termometre baþlangýç noktasý olarak soðuk bir karýþýmýn sýcaklýðýný bitiþ noktasý olarak da aðýz boþluðunun sýcaklýðýný ilke saydý. Daha sonra bu termometreyle ölçtüðü suyun donma sýcaklýðýný 32, kaynama sýcaklýðýný da 212 derece olarak saptayarak kýsaca °F simgesiyle gösterilen Fahrenheit derecesi ölçeðini ortaya koydu. 1720 termometresini daha da geliþtirerek ispirto yerine ilk kez civayý kullandý. Ýngiltere'de, Royal Society üyeliðine seçildi. Maddenin kaynama noktasýnýn hava basýncýyla deðiþtiðini gösterdi. 1721'de suyun aþýrý soðuma özelliðini 1724'te de içine tuz karýþtýrýlan suyun donma ve kaynama sýcaklýklarýnýn deðiþtiðini ortaya koydu.Günümüzde Ýngiltere ve ABD'de sýcaklýk ölçü birimi olarak kullanýlmakta olan Fahrenheit derecesi ile Celcius derecesi arasýnda

TFahrenheit = 1,8 · TCelsius + 32
þeklinde bir baðýntý vardýr.

Yukar git