Temmuz 17, 2019, 08:54:28
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Kâtip Çelebi

Balatan MiM, Kasm 02, 2009, 10:34:39 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Kâtip ÇelebiTürk bilim ve fikir adamý (1609-1657).

XVII. yy.da yaþamýþ ünlü Türk bilim ve fikir adamlarýndan biri olan Kâtip Çelebi, Avrupalýlarca Hacý Halife (Hacý Kalfa) adýyla bilinir. Asýl adý Mustafa'dýr, Ýstanbul'da dünyaya gelen Kâtip Çelebi, bir süre medresede okuduktan sonra devlet hizmetine girdi, muhasebe servislerinde çalýþtý, ordu ile birlikte birçok sefere katýldý. On yýl bu þekilde çalýþtýktan sonra devlet hizmetinden ayrýldý; bir yandan bilimle uðraþýrken, bir yandan da devlet büyüklerinin çocuklarýna özel ders vererek geçimini saðlamaða çalýþtý.

Eserleri

Kâtip Çelebi Arapça, Farsça, Latince biliyordu. Ayrýca Fransýzca bilen bir dostunun aracýlýðýyla Fransýzca eserlerden de yararlandý. Eserleri kendi devrinden baþlayarak birçok yabancý dile çevrildi. En önemli eseri olan Keþfüz-Zünun'u 20 yýlda yazdý. 10,000 Ýslâm yazarýnýn 14,500 eserini birer birer sayan ve içindekileri açýklayan bu bibliyografya sözlüðü, Alman bilgini Flügel tarafýndan Latince'ye çevrilerek 7 cilt halinde yayýmlandý (1835-1858). Eserin bugünkü dille yeni bir çevirisi Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yayýmlanmýþtýr (1941-1943). Kâtip Çelebi'nin eserlerinin çoðu Keþfüz-Zünun gibi Arapça yazýlmýþtýr. Diðer baþlýca eserlerinin adlan ve konulan þöyledir:


- Cihannüma, Türkçe yazýlmýþ coðrafya kitaplarýnýn en önemlisidir. Batý dillerine de çevrilmiþtir.
- Fezleke, 1592-1654 yýllarýný kapsayan çok deðerli bir Osmanlý tarihidir;
- Tuhfetül-Kibar, Türk-Osmanlý denizcilik tarihini anlatan deðerli bir eserdir;
- Takvimüt-Tevarih, baþlangýcýndan 1648 yýlýna kadar dünya tarihidir;
- Mizanül-Hak, Kâtip Çelebi'nin son eseridir. Taþýdýðý pozitif düþünceler nedeniyle yazýldýðý 1656 yýlýnda þiddetli tartýþmalara yol açtý. (Ýngilizce'ye çevrilmiþtir.)

Yukar git