Temmuz 20, 2019, 02:57:35

Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)


TarÇýnýN FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 02, 2009, 11:48:51

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

TARÇININ FAYDALARINI BÝLÝYOR MUSUNUZ ?

Ýnsanlýk tarihinin en eski baharatlarýndan olan tarçýn, Çinliler tarafýndan kullanýlan bir baharattý. Daha sonra Avrupada yaygýnlaþmaya baþladý. Tarçýn, Eski Çin týbbýbda, ilaç niyetine kullanýlan bir baharatmýþ. M.Ö. 3000 yýllarýnda bile faydalarý ve saðlýk açýsýndan etkileri keþfedilmiþ olan tarçýnýn, mucizevi bir bitki olduðu günümüzde yeniden keþfedilmiþ durumda. Tarçýnýn blinen faydalarýna bir göz atacak olursak ;

* Kan þekerini düzenler,
* iþtahý dizginler
* kalp üzerine pek çok faydalarý vardýr.
* Karanfille yenilmesi çok daha fazla etki yapmaktadýr.
* Çayýn, kahvenin, bazý tatlýlarýn ve mýsýr gevreklerinin içine atýlabilir.
* Zengin kalsiyum, magnesyum, lif ve demir kaynaðýdýr.
*Son yýllarda yapýlan çalýsmalarda kan þekerini düþürücü etkisi saptanmýþtýr
*Günde yarým çay kaþýðý alýnan tarçýn, LDL kolestrolü düþürür.
*Koli bakterilerinin vücuda yayýlmasýný önler,
*Bal ve limon ile karýþtýrýlarak yenilirse, Soðukalgýnlýðý, grip ve nezleye iyi gelir.
*Mide rahatsýzlýklarýna iyi gelir,hazýmý kolaylaþtýrýr,kusmayý önleyici bir etkiye sahiptir.
*Yarým çay kaþýðý tarçýn ve 1 yemek kaþýðý bal karýþtýrýlýp, her sabah kahvaltýdan önce yenilirse, 1 hafta içinde, eklem aðrýlarýnda azalma olur. 1 a içinde ise aðrýlarýn tamamen kaybolur
*Yiyeceklere eklendiði zaman,yiyeceklerin bozulmasýný ve bakterilerinin büyümesini önleyen doðal bir gýda koruyucusudur.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

vuslat_ebedi82

Alnt*Bal ve limon ile karýþtýrýlarak yenilirse, Soðukalgýnlýðý, grip ve nezleye iyi gelir.
Elinize saðlýk ablacým.... Benim hemen tarcýn bulmam lazým......ve yanýmdan ayýrmamam da... ;)

Mercan

Tarçýn yediðimde daha çok yiyorum benim iþtahýmý dizginlemiyor  :(

Yukar git