Temmuz 18, 2019, 01:28:01 S
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçýk bir uyarýcýyým. (Mulk -25)

Peygamber Çiçeðinin FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 02, 2009, 11:29:35

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

PEYGAMBER ÇÝÇEÐÝNÝN FAYDALARI ;

Son yapýlan araþtýrmalarda, özellikle baðýrsak (kolon) kanseri üzerinde çok etkili olduðu saptanmýþ.
* Kaný temizleyici özrelliði vardýr.
* Ýdrar söktürücü özelliði sayesinde, romatizma, karýnda su toplanmasý gibi rahatsýzlýklarda çok fayda saðlar.
* Dýþarýdan kompres þeklinde uygulandýðýnda, bazý göz hastalýklarýna fayda saðlar ( Göz kapaklarý kenarlarýnýn iltihaplanmasý, kýzarmasý, arpacýk, gözün saydam tabakasýnýn iltihaplanmasýnda, konjonktivitte, çok faydalýdýr )
* Ýþtah açýcýdýr.
* Gut (Nikris) hastalýðý için oldukça faydalýdýr.
* Böbreklerdeki kumun dökülmesine yardýmcý olur.
* Ýyi bir aðrý kesicidir.
* Vücutta biriken zehirli maddelerin, vücuttan atýlmasýný saðlar.

ÖNEMLÝ UYARI : Fazla miktarda kullanýldýðý zaman kalbe zarar verir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git