Haziran 20, 2019, 11:39:40 S
Haberler:

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? (Mulk -29)

RezeneniN FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 02, 2009, 11:34:41

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...


REZENE VE FAYDALARI
Rezene son derece lezzetli bir bitki olup, kayalýk yerlerde yetiþir. Salata olarak tüketilebilir, ya da turþusu yapýlýr. Gölgede kurutularak, saklanan olgunlaþmýþ meyveleri, oldukça þifalýdýr.


REZENENÝN FAYDALARI :

* Damar sertliði ve damar týkanýklýðý tedavisinde yardýmcýdýr.
* Hazýmsýzlýðý gidermeye, idrar söktürmeye, karaciðer týkanýklýðýný gidermeye yardýmcý olur.
* Adet söktürmeye ve adet sancýlarýný dindirmeye yardýmcý olur.
* Gaz söktürücü, sindirim kolaylaþtýrýcý, vücuda kuvvet verici, halsizlik giderici özellikleri vardýr.
* Kalbi kuvvetlendirir.

REZENENÝN KULLANILDIÐI HASTALIKLAR :
Mide ve baðýrsak gazý, çocuklarda gaz sancýsý, kalp yetmezliði, bronþit, aðrýlý adet.

KULLANIM ÞEKLÝ VE DOZU : Hafifçe dövülmüþ tohumlardan 1 çorba kaþýðý kaynar su ile haþlanýr ve 2 saat demlendirilir. Günde 4 defa yemeklerden önce birer çay bardaðý içilir. Süt çocuklarýna emzirmeden sonra 2 kahve kaþýðý verilir.


ÖNEMLÝ UYARI : Hamilelerin kullanmasý sakýncalýdýr.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git