Haziran 26, 2019, 08:11:08 S
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

MýsýRýn YararLarý ve Besin DeðerLeri

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 02, 2009, 11:16:07

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

MISIRIN YARARLARI VE BESÝN DEÐERLERÝ

Anavataný Güney Amerika olan mýsýrý küçük büyük herkes çok severek tüketiriz. Ýster haþnmýþ olsun , ister közlenmiþ, isterse patlatýlmýþ. Bir þekilde hepimizin gördüðünde aðzýný sulanadýran ve salatalar hatta pilavlarýmýza kadar kullandýðýmýz mýsýr saðlýk açýsýndan da oldukça yaralý ve saðlýklý bir besin.


MISIRIN VÜCUDUMUZA FAYDALARI :
Mýsýr tam bir vitamin deposudur.B1 vitamini, patotonik asit B5 vitamini, folat, niasin B3 Vitamin ve C vitaminini de bol miktarda içermektedir. Mýsýr ayrýca diyetsel liflerin, fosfor ve magnezyum minerallerinin iyi bir kaynaðýdýr.
Mýsýr, Yüksek Lifli Bir Gýdadýr. Bir bardak mýsýr günlük lif ihtiyacýnýn yaklaþýk %23’ ünü karþýlayacak kapasitededir. Yapýlan araþtýrmalar mýsýrýn yüksek kolesterol seviyelerini düþürdüðü, kolon kanseri riskini azalttýðý ve Ýrritabl baðýrsak sendromunun bir kýsým rahatasýzlýk verici semptomlarýný hafiflettiði göstermiþtir. Sindirim sistemi ve kalp üzerindeki etkilerine ek olarak, mýsýrda bulunan lif kan þekeri seviyelerini stabilize etmeye yardým edebilir. Eðer diabetiniz varsa, mýsýr size yavaþ yanýcý dayanýklý bir enerji saðlarken kan þekerinizi dengeye getirme konusunda yardýmcý olabilir. Düzenli mýsýr tüketimi hem kan þekeri ve insülinin düþürülmesi ve dengelenmesine yardýmcý olur. Yüksek lifli grup ayrýca toplam kollesterolü yaklaþýk %7 civarýnda geriletir, trigliserit seviyelerini %10,2 itibari ile ve VLDL seviyelerini (kollesterolün en tehlikeli formu) %12,5 itibar ile geriletir.
Kalp saðlýðý Ýçin Mýsýr :Mýsýrýn saðlýða katkýsý sadece lifli olmasý boyutunda deðildir. Belirgin miktarlarda ki folik asit ,niasin ve saðlamýþ olduðu magnezyum ile de son derece faydalý bir besindir. B vitamini olarak bilinien Folik asit doðumsal bozukluklarý önlemede yardýmcý olur. ayrýca homosistein seviyelerini düþürmeye yardým eder. Homosistein metilasyon siklüsü olarak adlandýrýlan önemli bir aminoasittir. Homosistein direkt olarak kan damarlarýný tahrip edebilir, böylelikle bu tehlikeli molekülün yüksek kan seviyeleri, kalp krizi, felç yada periferal vasküler hastalýklar açýsýndan oluþturduðu risktir. ve kalp hastalýðý olan hastalarýn %20 ile %40’ý arasýnda mevcuttur. Þu hesaplanmýþtýr ki folatýn günlük deðerinin %100’ünün alýnmasý halinde bu sadece kendi baþýna her yýl itibari ile muzdarip olunan kalp krizi sayýsýný %10 itibari ile geriletebilir.Folattan zengin diyetler ayrýca kolon kanserinin azalmýþ riski ile iliþkilidir.Bir kupa mýsýr folat için günlük deðerin %19’unu saðlar iken yüksek kollesterol seviyelerini düþürmeye yardým etmek sureti ile kardiyovasküler hastalýklarý azaltabilen bir baþka B vitamini olan niasinin günlük deðerininde %18,9’unu saðlar. Mýsýrda bol miktarda magnezyum bulunur.Magnezyum doðanýn sahip olduðu kalsiyum kanal blokörüdür.Arter ve venlerin çevresinde yeterli magnezyum olduðu zaman derin nefes bir iç çekme ile gevþemeyi saðlar direnci azaltýr kanýn akýþýný iyileþtirir, vücutta oksijen ve besinlerin daðýlýmýný iyileþtirir.Çalýþmalar göstermiþtir ki magnezyum eksikliði sadece kalp krizi ile iliþkili olmayýp fakat kalp krizinin hemen akabinde yeterli magnezyumun yoksunluðu kalbe serbest radikal hasarýný kolaylaþtýrýr.Bu itibarla kýsmen gevþetici etkileri ile birlikte, mýsýrda bulunan magnezyumun. ayrýca astma ve migren gibi durumlarýn aðýrlýðýný azalttýðý yüksek kan basýncýný düþürdüðü ve arteroskeleroz ve diabetik kalp hastalýðý riskini gerilettiði gösterilmiþtir.Bir kupa mýsýr magnezyuma yönelik günlük deðerin %16,4’ünü saðlar.
Akciðer kanseri geliþme riskinizi azaltýnBeta-kriptozantinden zengin gýdalarýn tüketilmesi yüksek oranda mýsýrda balkabaðýnda, kavun da, kýrmýzý dolma biberde,mandalinada, portakalda ve þeftalide yüksek oranda mevcut olan bir portakal rengi kýrmýzý karetoit ; akciðer kanseri geliþme riskini belirgin bir þekilde azaltabilir. “Kanser Epidemiyolojisi, Biomarkerleri ve Önlenmesi” dergisinin 2003 ekim sayýsýnda yayýnlanan bir çalýþmada, Çin’de,Þangay’da 63257 yetiþkinden diyet ve hayat stiline iliþkin veri toplanmýþ olup bunlar 8 yýl için takip edilmiþler, bu zaman boyunca 482 akciðer kanseri vakasý teþhis edilmiþtir.Bunlarda çoðu kriptozantin zengin gýdalar içeren gýdalarý yiyenler akciðer kanseri riskinde %27’lik bir gerileme göstermiþlerdir.Mevcut sigara tiryakileri deðerlendirildiðinde çok kriptozantinden zengin gýdalar tüketenler, daha az koruyucu gýda tüketen sigara içicilere kýyasla akciðer kanserinden %37,5 daha az düþük bir riske sahip olarak bulunmuþlardýr.
Hafýzanýzý Vitamin B1 ile yenileyin Mýsýr tiaminin mükemmel bir kaynaðý olup bir tek kupada bu besleyicinin günlük deðerinin üçte biri (%32,7’si) saðlanmaktadýr.Tiamin enerji üretimine merkez olan enzimatik reaksiyonlarda bir entegre katýlýmcýdýr ve ayrýca beyin hücreleri/ biliþsel fonksiyonlar için kritiktir.Bunun sebebi tiaminin asetilkolinin sentezi için; ki hafýza için zorunlu bir nöro ileticidir, ve bunun yokluðunun zihinsel fonksiyondaki yaþ iliþkili gerilemelere (yaþlýlýk) ve alzheimer hastalýðýna belirgin katkýlaþan bir faktör olduðu bulunmuþtur, ihtiyaç duyulur.Gerçekte alzheimer hastalýðý, asetilkolin seviyelerindeki bir azalma ile karakterizedir. Saðlýklý diyetinize mýsýrý eklemiþ olmayý unutmayýn.
Stres altýnda bile enerji üretimi için destekTiaminine ek olarak þimdiye kadar bahsedilen niasin-vitamin B3’ olduðu kadar pantotonik asite yönelik olarakta iyi bir kaynaktýr.Hem pantatotik asit hemde niasin karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmalarý için gereklidir.Pantatonik asit özellikle stres altýnda olduðunuz zaman deðerli bir B vitaminidir ki bu adrenal bezlerin fonksiyonunu desteklemesi itibariyledir. Bir kupa mýsýr günlük pantatonik asit için gerekli deðerin %28,8’ini ve niasin için ise günlük gerekli deðerin %18,9’unu saðlamaktadýr.

TIBBÝ ÖZELLÝKLERÝ

1 - Baðýrsak ve karaciðer fonksiyonlarýný düzenler : Mýsýrýn yüksek lifli içeriði baðýrsak geçiþini destekler, kollesterol seviyelerini geriletir ve baðýrsak fonksiyonlarýný iyileþtirir.
2 - Diüretiktir : Düzenli olarak yenilmesi eliminasyonu kolaylaþtýrmasý yoluyla sývý birikimini elimine etmeye yardým eder. Ödem durumunda, bir tencere suda kaynatacaðýnýz bir taze mýsýr koçaný bir saat süre ile kaynatýlýp sýkýlýp soðutulur.Ödem durumu iyileþinceye kadar günlük 2 ile 3 kupa arasýnda içilir; tedavinin sonlanmasýnda önce bir hafta önce bir kupaya indirilerek devam edilir.Bunun sonrasýnda dozu ihtiyaca göre 2 ile 3 gün için tekrar edebilirsiniz.Ayrýca sadece püsküllerini kullanmak sureti ile bir diüretik infüzyonu da yapmýþ olabilirsiniz.
3 - Kaþýntýyý azaltýr: Hafif kaþýntýya böcek sokmasýna baðlý hafif kaþýntýyý rahatlatmak üzere bir miktar suda çözünmüþ az bir miktar mýsýr niþastasýný direkt olarak birkaç dakika süre ile deriye uygulamak üzere lapa halinde uygulayýn; suçiçeði gibi çocukluk hastalýklarýnýn sebep olduðu kaþýntýlar durumunda ýlýklý su banyosuna bir tutam mýsýr niþastasý ekleyin ; 15 dakika civarýnda bir banyo bu hastalýklar sebebi ile ortaya çýkan rahatsýzlýðý geçici olarak geriletecektir..
4 - Ýshali tedavi eder : Mýsýr baðýrsak geçiþini iyileþtirirken diðer yandan ishali birkaç saat içerisinde durdurmanýn etkili yoludur.Basit olarak öncesinde kaynatýlmýþ olan bir bardak soðuk suya bir iki çay kaþýðý mýsýr niþastasý ekleyin ve bunu bu þekilde için.Meyve, su ve sebzelere iliþkin problemi olan ülkelere giderken küçük bir çanta mýsýr niþastasýný yanýnýza almanýz kolaylýk saðlayabilir.
5 - Böbrek fonksiyonlarýný destekler : Böbrek fonksiyonu gerilediðinde yada azaldýðýnda, bir kupa kaynamýþ suya bir küçük tutam mýsýr püskülü ekleyin ; 20 dakika boyunca karýþtýrýn sýkýn ve bir tatlý kaþýðý ile sýcak olarak için.
Besin Deðerleri- Servis Miktarý : 1 orta boy (90g) (Her bir servisteki miktar) Kalori 80 : Yaðdan kalori deðeri% Daily Value*Toplam yað 1g : 2%Kolesterol 0mg : 0%Sodyum 0mg : 0%Toplam Karbonhidrat 18g : 6%Besin lifi : 3 g Þeker : 15g Protein : 3g Vitamin A 2% - Vitamin C 10%Kalsiyum 0% - Demir 2% *Günlük % deðerleri 200 kalori diyet temelindedir. Günlük deðerleriniz kalori ihtiyacýnýza baðýmlý olarak daha yüksek yada düþük olabilir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git