Haziran 25, 2019, 01:47:22
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

MýsýR PüsküLünüN FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 02, 2009, 11:12:07

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

MISIR PÜSKÜLÜNÜN FAYDALARI

Güney Afrika kökenli bu bitkimiz yüksek oranda niþasta ile doymamýþ yað asitleri, A vitamini ve sterolleri içerir. Faydalarý ise aþaðýdaki gibidir.
Mýsýr püskülünün Faydalarý ve Kullanýmý:


Açýk esmer ya da kýrmýzýmsý renkli hafif ve özel kokusu bulunan mýsýr püskülünün týbbi etkileri:
• Sakinleþtiricidir.
• Bedeni güçlendirici toniktir.
• Romatizma tedavisinde yardýmcý olur.
• Ýdrar söktürücüdür.
• Mesane taþlarýný düþürür.
• Üretrit (idrar yollarý enfeksiyonu), sistit (mesane enfeksiyonu) ve prostatit (prostat bezi enfeksiyonu) tedavilerinde etkilidir, özellikle ayrýkotu ve civanperçemi ile birlikte kullanýlýrsa daha etkili olur.
• Çocuklarda böbrek sorunlarýnýn atlatýlmasýna yardýmcý olur.Bu etkilen saðlamak üzere, mýsýr koçanýndaki diþi çiçeklerin döllenme olayý gerçekleþmedenönce ortaya çýkan püskülleri alýnýr. Bunlar kurutulduðunda bazý etkilerini yitirdiðinden kurutulmadan kullanýlmasý daha doðru olur. 1 bardak kaynar suyun içine 2 tatlý kaþýðý kuru ya da taze mýsýr püskülü konur. 10-15 dakika demlendirilerek elde edilen infüzyondan günde iki-üç kez birer bardak içilir.
• Mýsýr tanelerinden elde edilen mýsýrözü yaðýnýn, sývý bitkisel bir yemeklik yað olarak, damar sertliðini önlediðini, kullanan kiþilere bu konuda büyük yarar saðladýðýný belirtmeden geçemeyeceðiz.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git