Haziran 25, 2019, 01:34:23
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Aðýz YaraLarý Ýçin BitkiseL ÖneriLer

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 02, 2009, 11:06:36

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

AÐIZ YARALARI ÝÇÝN BÝTKÝSEL ÖNERÝLER

Aðýz yaralarý için, çeþitli bitkisel önerilerde bulunulabilir. Bu yazýmýzda, ðýz yaralarýndan muzdarip olan okurlarýmýz için, 3 ayrý bitkisel önerimiz mevcut. Bu önerileri sýrayla görelim.

MEÞE MAZISI TOZU : Tanen açýsýndan son derece zengin olan meþe mazýsý, toz halinde kullanýldýðýnda, Aðýz yaralarýna ve açýk yaralarýna karþý son derece faydalý.

KEBABE : Hindistan eriði olarak bilinen kebabe, aðýzda emilerek kullanýldýðý takdirde, aðýz yaralarýný iyileþtirir. Ses tellerine fayda saðlar.

ARI POLENÝ : 1 çay kaþýðý polen, þeftali suyuna katýlarak içilirse, hem enerji verir, hem aðýz yaralarýna iyi gelir. Ayrýca çocuklara, sabahlarý 1 tatlý kaþýðý yedirilirse, geliþimini ve baðýþýklýk sistemini destekler.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git