Haziran 17, 2019, 10:59:51 S
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

Var mý NAR gibisi?...

Balatan Mercan, Kasm 02, 2009, 09:40:15

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mercan


Ülkemiz tam bir nar cenneti. Sonbahardan ilkbaharýn sonuna kadar nar eksik olmaz bizim topraklardan. Mayhoþu, tatlýsý, beyazý, kýrmýzýsý ile her lezzeti sofralardaki baþ köþeyi hak ediyor. Güllaç da aþure de muhallebi de onunla bir baþka olur. Hele tanelerini kaþýk kaþýk yemenin zevkini hiçbir meyvede bu kadar yaþayamazsýnýz. 

Malumunuz þu sýralar çarþý-pazarý, market raflarý ve dahi sokaklarý çeþit çeþit nar tezgâhlarý süslüyor. Onun o görsel zarafeti de ister istemez iþtahýnýzý kabartýyor, soyup yeme noktasýnda epey bir naz yapsak da her seferinde elimiz nara uzanýyor. Onu büyük zahmetle kabuðundan çýkarýp yemenin arkasýnda aslýnda büyük bir rahmet var. Çünkü narýn çiçeði, kabuðu, çekirdeði ve suyu her derde deva! Pekmezi yapýlýr, onun o ekþimsi tadý konsantre edilip nar ekþisi halini aldýktan sonra salatalara ve yemeklere de müthiþ bir aroma verir, hatta kýrmýzý et ve sebze yemeklerinde tazesi bile kullanýlýr. O bu kadar çok iþe yarayýnca hakkýný teslim etmek gerekir.

Hem bereketi temsil eder hem de mübarek bir tarafý da vardýr narýn, zira Kur'an-ý Kerim'de adý geçen nadir meyvelerdendir. "Gökten suyu indiren O'dur. Onunla her çeþit bitkiyi çýkardýk, o bitkiden bir yeþillik çýkardýk, ondan da birbiri üzerine binmiþ taneler; hurmanýn tomurcuðundan sarkan salkýmlar, üzüm baðlarý, zeytin ve nar (bahçeleri) çýkarýyoruz. (Bunlarýn) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaþmasýna bakýn! Bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardýr." (En"am Sûresi, 99)

Suyu, kabuðu, çekirdeði, çiçeði... Her biri ayrý ilaç!

C vitamini, demir ve potasyum bakýmýndan zengin olan narýn bin bir çeþit faydasý týp tarafýndan da onaylanýyor. Doðal bir antibiyotik olan nar baðýþýklýk sistemini koruyor, içeriðindeki bazý maddeler kolesterol ve þekeri dengeliyor. Narýn suyundaki C vitamini kýþ hastalýklarýna karþý vücuda adeta bir kalkan görevi üstleniyor, prostat kanserine karþý koruyucu etkisi biliniyor. Nar kabuðunun ishal kesici ve kurt düþürücü, virüs ve mikrop öldürücü özelliði bulunuyor. Ayný zamanda nar kabuðunun antioksidan ve anti tümör etkileri olduðu da biliniyor. Nar çiçeði çayý baðýrsaktaki yara ve iltihaplarý gidermede kullanýlýyor ve þeker hastalýðýný tedavi edici özelliði de bulunuyor.


Prof. Dr. Ýbrahim Saraçoðlu'na göre nar suyunun faydalarý:
Yüksek tansiyon hastalarý

Nar suyu yüksek tansiyon þikâyetlerine karþý iyi bir destekleyicidir. Yüksek tansiyona yeni yakalanmýþ olanlar için ayný zamanda tedavide mükemmel bir destekleyicidir. Özellikle, yüksek tansiyon þikâyeti yeni baþlamýþ olanlara, iki bardak nar suyu içmelerini tavsiye ederim. Nar suyu, yüksek tansiyonun yerleþmesine karþý güçlü bir silahtýr. Tansiyon düþüklüðü þikâyeti olanlarýn da nar suyundan uzak durmalarýný öneririm.

Diþ eti ve diþ kökü iltihaplanmalarýnda

Bazý sebze ve meyveler belirli organ ve dokular üzerinde daha etkilidir. Adeta ilgili organa veya dokuya daha fazla tercihli olarak yönelirler. Nar suyu da, diþ kökü ve diþ eti iltihaplarýna ve böbrek enfeksiyonlarýna karþý daha fazla etkilidir.

Diþ eti ve diþ kökü iltihaplarýna karþý kür

Günde iki-üç kez birer çay bardaðý dolusu, aðýzda bekleterek yudum yudum içmektir. Narýn tanelerini ayýrýp sadece tanelerini sýkmak yeterli deðildir. Týpký portakal veya limon sýkar gibi, býçakla narý ortadan kesip narenciye sýkacaðýnda sýkmak þeklinde olmalýdýr. Çünkü anti bakteriyel, antiseptik ve anti inflamatuvar etkili maddeler narýn tanelerinin baðlý olduðu buruk ve kekremsi tadý olan etli kýsmýnda bulunmaktadýr.

Dikkat: Narý çekirdekleri ile beraber tüketmek baðýrsak hareketlerine engel olup kabýzlýða neden olmaktadýr.
ZAMAN /DÝLEK GÜRAY

Yukar git