Haziran 27, 2019, 08:57:46
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Hezarfen AhmetÇelebi

Balatan MiM, Kasm 01, 2009, 08:27:09 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Hezarfen AhmetÇelebiHezarfen Ahmet Çelebi, kendi geliþtirdiði takma kanatlarla uçmayý baþaran ilk insanlardan biri olan, 17. yüzyýlda Osmanlýda yaþamýþ Türk bilginidir. 1623-1640 yýllarý arasýnda saltanat süren Sultan IV. Murat zamanýnda, uçma tasarýsýný gerçekleþtirdiði ve geniþ bilgisinden ötürü halk arasýnda Hezarfen olarak anýldýðý bilinmektedir.


Hezarfen'in, Leonardo da Vinci'nin kuþlar üzerinde yaptýðý çalýþmalarýndan ilhamlandýðý sanýlmaktadýr. Tarihi uçuþuna Ýstanbul'daki Galata Kulesi'nden baþlamýþ ve Ýstanbul Boðazý'ný uçarak geçmeyi baþarmýþtýr.

Ýlk uçma denemelerinde, 10. yüzyýl Türk alimlerinden Ýsmail Cevheri'den ilham almýþtýr. Cevheri'nin bulgularýný iyice inceleyen ve öðrenen Çelebi, kuþlarýn uçuþunu inceleyerek tarihi uçuþundan önce hazýrladýðý kanatlarýnýn dayanýklýlýk derecesini ölçmek için, Okmeydaný'nda deneyler yapmýþtýr.

1632 yýlýnda lodos bir havada Galata Kulesi'nden kuþ kanatlarýna benzer bir araç takýp kendini boþluða býrakan ve uçarak Ýstanbul Boðazýný geçip 6000 m. ötede Üsküdar'da Doðancýlar'a inen Hezarfen Ahmet Çelebi, Türk havacýlýk tarihinin en kayda deðer simalarýndan birisidir. Bu uçuþ hakkýndaki belgeler þimdiye kadar sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sindeki ifadesinden ibarettir.

Ýstanbul Kanatlarýn Altýnda...Bu olay Osmanlý Devletinde ve Avrupada büyük yanký buldu ve dönemin padiþahý IV. Murat tarafýndan da beðenildi. Sarayburnu'ndaki Sinan Paþa köþkünden bu durumu seyreden Sultan, Ahmet Çelebi ile önce çok yakýndan ilgilenmiþ, hatta Evliya Çelebi'ye göre "bir kese de altýnla" sevindirmiþ, ancak bu derece bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olabileceðini düþünüp, "Bu adem pek havf edilecek bir ademdir, her ne murad ederse elinden gelür, böyle kimselerin bakaasý caiz deðil" diyerek onu Cezayir'e sürgün etmiþtir. Ahmet Çelebi orada vefat etmiþtir.

Türkiye Cumhuriyeti P.T.T. Ýdaresinin 17 Ekim 1950 Tarihinde Ýstanbul'da toplanan Milletlerarasý Sivil Havacýlýk Kongresi için çýkardýðý üç hatýra pulundan Zeytuni yeþil-mavi renkli 20 kuruþluk olanýn taþýdýðý temsili resim, Hazerfen'in Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuþunu tasvir etmektedir. bugun hezarfen havaalaný catalca sinirlari icerisinde olup muzik alanlarida vardir.

..Evþan..

Çok seviyorum tarihe adýný yazmýþ büyüklerimizin hayatýný okumayý ögrenmeyi MiM hocam yanlýz ana sayfada sesli filimleri ben açamýyorum emir sultan hazretlerinin  filimin izlemeyi çok istiyorum ziyaretine gitmiþtim mübareyin ve oglumun ismini koydum EMÝR filimini izlemek hiç nasip olmadý hayýtýný biliyorum okumuþdum.. pc demi sorun var açýlmýyo yoksa filimlerdemi bilmiyorum  :(

MiM

teþekkür ediyorum evþan ablam... okuyan ve hisseden yüreðiniz varolsun.
ablacým o dosyalar, film olarak deðil, ses olarak hazýrlanmýþ radyo tiyatrosu þeklinde formatlandýrýlmýþ dosyalardýr. ben açtým hiç bir sorun olmadý... normal olarak teyp veya radyodan dinler gibi dinleyebildim.

Yukar git