Haziran 26, 2019, 09:06:28 S
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Muvaffak OLmanýn DüþmanLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 01, 2009, 12:24:27 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...
Ýlk büyük düþman tembelliktir. Tembellik insan karþýsýna çýkýp da mertçe savaþan bir düþman deðildir. Tehlikesinin büyüklüðü de buradan gelmektedir.

Tembelliðin; yerine, adamýna ve çaðýna göre girmediði kalýp yoktur. Herkesin mizacýna göre tavýr alýr ve konuþur. Dilimizde aldýðý çeþitli isimler de onun bu sinsiliðini gösterir. Tembelliðin adý hevailik, gevþekliktir. Hoppalýk ve -----lik, uyuþukluk, üþengeçlik, keyfine düþkünlüktür.
Tembellik, bazen en meþru bir mazeret kýlýðýna girer; hasta olur, yorgun düþer ve herkesi haline acýndýrýr.


Bazen iþ yapar görünür; hakikatte hiçbir þey yapmaz. Bazen tatlý bir dille konuþur ve gönül çeler. Eðer tembel isen ve tembelliðin bir hastalýktan deðil de ruhi bir gevþeklik, uyuþukluk, üþengeçlik, hoppalýk ve hevailik ise, iradeni kullanmak suretiyle bu düþmanýný yenebilirsin.

Ýkinci düþman kötü arkadaþtýr. Bir gencin baþýna gelebilecek kötülüklerin en kötüsüdür. Sinsi ve maskelidir. Dost aðzý kullanýr. Seni esirger ve yardýmýna koþar görünür.

Seni kendisine imrendirmek için, gençliðini yaþa kardeþim, bu gençlik her zaman ele geçmez. Sana öðüt verenler vaktiyle günlerini yaþayýp da senin güzel gençliðini kýskananlardýr, aldýrma, eðlenmeye bak sözleri, hal ve tavrýyla seni kendine benzetmek ve düþtüðü çukura sürüklemek için fýrsat arar, manevi enerjini kýrar ve sende haince bir ruhi gevþeklik oluþturur.

Sözlerime kulak ver: Tembellikle arkadaþýn kötüsü, yakana birden yapýþýrsa, bu iki þerir düþmandan kendini kurtarman çok güç olur. Arkadaþ olacaðýn kimsede arayacaðýn þart çalýþkanlýk, dürüstlük ve iyilikseverlik olsun. Bu meziyetlerle bezenmiþ olan bir insan, diðer bütün iyi vasýflara da haiz demektir. Bunu unutma ve bu þartý bulamadýðýn kimse ile sakýn arkadaþ olma.

Üçüncü düþman kötü örneklerdir. Bunlar, ehliyet ve liyakatlerinin üstündeki yerlere oturmuþ kimselerdir. Gerçi bunlar yalnýz bugün deðil, her devirde görüle gelmiþtir. Her zaman insanlarýn saf ve temiz yürekliliðinden istifade etmiþlerdir. Fakat zamanýmýzda görülmedik bir þekilde çoðalmýþtýr.
Muvaffakiyet prensipleri de (her ne suretle olursa olsun) mutlaka baþarmaktýr. Sakýn bunlarý rehber alma. Namuslu çalýþmanýn emin neticesinden þüpheye düþme ve manevi kuvvetini kýrma. Bil ki hayatta insana yaraþan yol, doðruluk ve namusluluk yoludur. Hayatta muvaffak olmak; doðru ve namuslu yürümek suretiyle hedefe varmak demektir.

A. F. Baþgil
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git