Haziran 26, 2019, 06:04:34
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

MaydonozuN FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Ekim 27, 2009, 11:14:44

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

MAYDONOZUN FAYDALARI

Maydonozu yeþil mucize diye tanýmlarsak hata etmiþ olmayýz sanýrým. Yaz kýþ sürekli elimizin altýnda bulunan bu mucizeyi iyi deðerlendirip faydalarýndan yararlanmak gerekir. Bol miktarda beta karoten içeren maydonoz görme gücümüzü iyi yönde etkiler. Ayrýca kýlcal damar sistemine, adrenal bezine ve troid bezine iyi gelir. Potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve klorin yönünden de oldukça zengindir. Maydanoz suyundaki yüksek klorofil miktarý kaný arttýrarak oksijeni metabolize eder ve böbreklerin, karaciðerin, idrar yollarýnýn temizlenmesine yardým eder. Sindirim enzimlerini uyararak sindirim rahatsýzlýklarýný dindirir. Ýnce baðýrsaktaki hareketleri arttýrýr. Bir tutam maydanoz günlük C vitamini ihtiyacýnýn çoðunu karþýlar.

MAYDONUZUN FAYDALARI VE ÇEÞÝTLÝ HASTALILARA YARARLARI

* Ýçeriðindeki bol C vitamini ile iyi bir kanser savaþçýsýdýr.
* Kaný temizler, kansýzlýða, mesane iltihaplanmasýna, kum, böbrek taþý ile tansiyona, þiþmanlýða, böbrek ve karaciðer rahatsýzlýklarýna, damar sertliðine etkilidir. Maydanoz suyuna bal ve limon ilave edilerek günde 1-2 bardak içilir. Böbrek rahatsýzlýklarýnda; 4 bardak suya 1 demet maydanoz yýkanýr konur, 5 dakika kaynatýlýr, süzülür. Günde 3 kere 1'er çay bardaðý içilir.
* Tohumlarý idrar ve safra söktürücü, adet kanamalarýný kolaylaþtýrýcý nitelikleri vardýr. Maydanoz, aybaþý sancýlarýný keser, adetleri düzenler, aðrýlarý giderir, akýntýlarý keser. Baðýrsak solucanlarýnýn düþürülmesine yardým eder. Gazýn dýþarý atýlmasýný saðlar.
* Soðuk algýnlýðýna birebirdir. Grip ve nezleyi geçirir, balgam söktürür, terletir, ateþ düþürür. Kan þekerini normal seviyede tutar, kansere karþý koruyucudur, vücuttaki zehirli maddeleri dýþarý atar, romatizma hastalýðýna ve sarýlýða iyi gelir.
* Rahat bir uyku uymanýza yardýmcý olur. Yatmadan önce aðýzda çiðnenen bir demet maydanoz rahat uyumayý saðlar. Bulantýlarda ve nefes darlýðýnda bir tutam maydanozu iyice çiðneyerek yutmak kiþiyi rahatlatýr.
* Anne sütünü azaltýr. Emzikli kadýnlarýn süt kanalý týkanmalarýnda maydanoz lapasý uygulanýr.
* Yara, kesik ve morartýlarý iyileþtirir. Kulak ve diþ aðrýsýna iyi gelir.
* Ýyi bir afrodizyaktýr. Cinsel isteði artýrýr.
ÝYÝ BÝR CÝLT BAKIMI ÜRÜNÜDÜR : Sivilceli, lekeli, pürüzlü ve kýrýþýk ciltlerde parlaklýlýk ve pürüzsüzlük verir.
YAPILIÞI : 2 bardak kaynatýlmýþ suda, 1 demet yýkanmýþ maydanoz saplarý ile beraber üstü kapalý olarak kýsýk ateþte 5 dk. Kaynatýlýr.20 dk. Demlenmeye býrakýlýr süzülür. Böylece etkili cilt losyonu ve lapasý elde edilir.Temiz cilde lapasý sürülüp 20 dk bekletilir, sonra süzülen maydanoz suyu ile cildi yýkanýr. Her gün günde birkaç kez uygulanýr.
* Saçlar maydanoz suyu ile yýkanýr ise saçlarý besler ve parlatýr .
Böcek ve arý sokmalarýnda sokulan yere sürülürse aðrýyý giderir.

KULLANILIÞI: Birkaç taze yaprak, bir litre suda kaynatýlarak günde iki fincan içilir. Kuru yapraklardan elde edilen toz, günde iki tutam içilebilir. Kompres ve gözler için losyon ve þampuaný yapýlýr. Astým, menopoz, aðrýlý adet görme ve öksürük için yukarýdaki kaynamaya birkaç kök ve yarým avuç tohum atýlarak el ayak banyolarý yapýlýr. Lapasý kýyýlmýþ yapraklardan yapýlýr.
DÝYATE ( ÞEKER HASTALIÐI) KARÞI ETKÝLDÝR : 3 demet maydanoz ezilir, 6 bardak suya konulur, üstü kapatýlýr, 30 dakika demlemeye býrakýlýr, sonra süzülür, üzerine 1,5 su bardaðý taze sýkýlmýþ limon suyu ilave edilir. Her gün sabahlarý aç karnýna 1 bardak içilir.
ÖNEMLÝ UYARI: Maydanoz suyu 60 gr'dan fazla ve tek baþýna içilmemeli. Havuç-elma suyuyla içilebilir. Böbrek iltihabý olanlar yememelidir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git