Haziran 25, 2019, 10:36:38 ÖÖ
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

MantarýN FaydaLarý

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Ekim 27, 2009, 11:11:55 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

MANTARIN FAYDALARI
Mantar, çok yaralý olduðu kadar, bilinçsizce tüketildiði zaman ölümcül sonuçlarla sonuçlanabilecek bir yiyecek. Yað oraný düþük olduðu için mantar diyetlerde sýklýkla kullanýlýr. Mantar lezzetli ve besleyici bir besin olmakla birlikte zehirli pek çok türü olduðu için yabani mantar uzman kiþiler tarafýndan toplanmalý ve dikkatli tüketilmelidir. Bu nedenle kültür mantarlarýný tercih etmek daha saðlýklý olur. Ayrýca, mantar vücutta üre asidi býraktýðý için Romatizmalýlara tavsiye edilmez.Boy, biçim ve bölge bakýmýndan büyük deðiþiklikler gösteren, yüz bin kadar çeþidi bulunan bir çeþit bitkidir.
MANTARIN Ă–ZELLĂťKLERĂť;

Karada ve tatlĂ˝ sularda yaĂľarlar.
Mantarlarýn içinde týbbi etkileri olanlar, gýda olarak kullanýlanlar, zehirlenmelere sebep olanlar, hayvanlarda ve bitkilerde hastalýk yapanlar, antibiyotik madde oluþturanlar ve kimya sanayiide kullanýlanlar vardýr.
Yenen mantarlarýn çoðu bazitli mantarlardýr.
Bunlarýn 500 kadar cinsi ve 13500 kadar türü vardýr.
SporlarĂ˝ ĂľiĂľkin bir hif ucunda 4 tane olarak meydana gelir.
Makbul olan türü þemsiye mantarýdýr.
Büyük ve göz alýcý bir þekildedir.
Þapkasý baþlangýçta yuvarlak veya yumurta biçimindedir.
Sonradan çan, þemsiye veya tabak þekline döner.
Rengi beyazýmtýrak gri ile esmerimtýrak gri arasýnda deðiþir.
Çapý 25-30 cm kadardýr.
Eti yumuþak ve süt gibi beyazdýr.
Lezzeti hoĂľtur.
Yer mantarĂ˝ da yenir.
Huni biçimindedir.
Þapkasýnýn eti sarýmtýrak beyaz ve sarý kenarlýdýr.
Kokusu kayýsýyý hatýrlatýr.
Lezzeti ise karabiberi andýrýr.
Hazmý güçtür.

FAYDALARI : Etin yerini tutar. Protein deðeri etten fazladýr. Yorgunluðu giderir. Düþünme ve öðrenme yeteneðini geliþtirir. Kansýzlýðý giderir. Bedenin geliþmesinde yardýmcý olur. Romatizma ve üremi olanlar yememelidir. Ýçerdiði Protein deðeri sayesinde etin yerini tutar. Baðýþýklýk sistemini güçlendirerek hastalýklara karþý direnci arttýrýr. Göze ve vücuda kuvvet verir. Bedensel ve zihinsel geliþimi destekler. Öðrenme yeteneðini arttýrýr. Yorgunluðu giderir. Bol miktarda demir minerali içeren mantar, kansýzlýða iyi gelir. Kandaki kolesterol oranýný düþürerek kalp ve damar hastalýlarý ile kalp krizine karþý koruyucu etki gösterir.

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...