Temmuz 18, 2019, 02:59:19 S
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

Bir Günaha Her gün AH...!

Balatan ...Tefekkür..., Ekim 08, 2009, 05:32:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Amel ve emel arasýndaki gel-gitlerin ayrýlma noktasýdýr günah. Bazen ameli terk iken günahýn adý bazen de emele meyil olur. Günah, güne düþen karanýn adý. Hayata düþen kara dip not. Sýrattan ifsata doðru olan meyil. Aklýn bir anlýk saf dýþý kalýþýnýn resmi. Mantýðýn kýsa devre yapmasý. Cennet yolundan cehennem tarafýna doðru kulun kaymasý. Kitabýn unutulmasý. Peygamberin hatýrlanmamasý. Nasihatin sýrra kadem basmasý. Hayatýn þirazeden çýkmasý. Hayatýn manasýndan soyutlanmasý. Þeytanýn hilesinin tutmasý. Meleðin aðlamasý. Feleðin þaþkýnlýðý. Semeðin günaha adý karýþan insan karþýsýndaki üstün yaný. Kainat büyüklüðündeki emeklerin heder olmasý. Kulun derbeder hali. Kulun üstüne oynanan kumar karþýsýndaki þeytanýn kýsa süreli üstünlük aný.

Elbisenin rengi ile kirin büyüklüðü arasýnda ciddi bir irtibat olduðu muhakkak. Koyu renkli elbise sahipleri ile açýk renkli giyinenlerin çamur karþýsýndaki teyakkuz halleri bir olamaz. Beyaz bir libas sahibi önüne gelen her yere oturamaz ve her yolda istediði gibi at koþturamaz. Titizliðin derecesi sahip olunan elbisenin rengi ile doðrudan irtibatlý. Akýl sahibi her insan için bu hal deðiþmez bir kaide. Hele kiþi bir de makam sahibi ise… O üzerindeki libas bir yerlerin de resmi üniformasý ise durum daha da bir ciddileþir. Ve sahibi libas bu kez attýðý her adýma dikkat etme mecburiyetindedir. Elbisesinin arkasýna sýçrayan çamurun ebatý deðildir artýk onu tedirgin ve de rahatsýz eden. Az veya çok oluþundan kaynaklanmaz kiþiyi rahatsýz eden. Elbise kir almýþsa makam hasar almýþtýr artýk. Ahiret yolunun gemisi su almaya baþlamýþtýr. Bu hal gemide bulunan akýl sahibi herkesi ve makamýnýn bilincindeki her bilinçli ferdi tedirgin etmeli. Ýþte bu çekiþme iyiye iþaretin adý.

Amel dünyasý boþluk kabul etmez. Amel ile boþluklar doldurulmaz ise emel devreye girecektir mutlaka. Emeller haram ve helal dairesinin dýþýný zorlarsa, rehberliðe soyunan þeytan olur. Kumandayý þeytana teslim eden her kul tesellisiz kalýr. Bu yöneliþ ve tercih kayba duçar olunan yolun karanlýk koridorlarýnda serseriane ve divanece alýnan rotasýz ve de pusulasýz koþuþturmacadýr. Sahibine faydasý olmayacaktýr. Rehberi þeytan olanýn istikameti cehennem olur. Þeytaný rehber edinen dünyada da ahirette de maskara olur. Elbise olarak beyaz giyemez onlar. Saflýk ve de temizliði temsil eden beyaz uzaktýr kendilerine.

Kaderin keder tarafýný anlayamazlar. Anlayamadýklarý için de aðýtlar yükselir her daim onlarýn semalarýndan. Ýsyan þarký olur. Asilik meslek halini alýr. Merhamet ancak tövbe kurnasýndan akar. Acziyetini anlayanýn gerçek rahmet kapýsýna doðru olan azimli yürüyüþüdür ki kiþiyi rahmet vadilerinde dolaþtýrýr.

Nazar ettiði pencerenin camý kirli olanýn manzarasý temiz olamaz. Gözüne gaflet boyasý çalýnanýn mantýðý tutarsýzlaþýr. Kalbi kasvet baðlayanýn gözünden yaþ akmaz. Göz yaþý tövbedir oysa. Acziyetin ifadesidir. Eli yetmediðinin belgesidir. Bittiðine delildir. Halin ta kendisidir. Ve göz yaþý ile isteyene istediði mutlaka verilecektir. Atamýz Adem (as) cennete aðlaya aðlaya girmiþtir tekrardan. Yakuba (as) gömlek bir müjdedir aðlamasýnýn dineceði hususunda. Ýbrahim (as) kahkaha atarak dolaþmamýþtýr ayak bastýðý beldeleri. Ýçine atýldýðý ateþi neyin söndürdüðünü henüz bilenimiz yok. Belki de aðlamasýydý onu Allah’ýn izniyle ateþten gülþene götüren yine de. Testere altýndaki Zekeriyya (as) kim bilir neler çekti. Þuayb (as) gözlerini niçin kaybetmiþti… Býrakýn günaha aðlamayý zelleye bile gözlerini kaybedenlerin hallerini nasýl okumalý ki?

Aðlamak günaha isyandýr bu zaviyeden. Ayaða tekrardan kalkmaktýr. Bataklýkta olmaya baþ kaldýrýdýr. Düþkün olmanýn farkýna varmadýr. Fark edemeyenin halini, ayaða kalkma gibi bir gayreti elbette olmayacaktýr. Günah bazen þeytanýn filminde rol alma iken bazen de nefse amede olunmanýn nihayetinde elde edilen pozisyona konulan addýr. O yüzden ‘þüphesiz ki ben nefsime zülmedenlerden oldum’ çýðlýðý, ‘Þüphesiz ki nefis kötülüðü emreder’ sözü yine bir baþka kutlunun eliyle bize ulaþacaktýr. Oysa nefsin nefesi her an kulun ensesindedir. Gaye onu saf dýþý býrakmak deðil, onu dizginleyebilmektir. Zira o cennetin çetrefilli ve yokuþ yolunun adýdýr. O yol uzun, sarp ve de yokuþtur. Ve etrafý onun hoþuna gitmeyen þeylerle doludur. Hoþa giden þeylerin ismi ise günahtýr. Günah kiþinin bu yolda ayaðýnýn takýlmasýdýr. Belki rotanýn sapýtýlmasýdýr. Güçlü bir rehber eþliðinde kiþi mutlaka yolunu tekrardan bulacaktýr.

Ona düþen düþtüðünü bilmektir. Ayaða kalkmaya gayrettir. Tövbe ile temizlenmektir. Ýzleyenlere düþen ise düþene el vermektir. Ona destek olabilmektir. Doðruyu kendisine rencide etmeden bildirmektir. Doðrunun güzelliklerini ve de tadýný almasýný saðlamaktýr. Onun doðru safýndaki yerini saðlamlaþtýrmaktýr. Düþmanýn dahi olsa kucaklamaktýr. Mekke’nin fethinin akabinde sergilenilen manzaradan ders çýkarmaktýr. Kýnama günü deðildir o gün artýk. Kara gün kararmýþtýr, tövbe ile nurlu günler yaklaþmýþtýr. Af kapýsý kilitsiz olur. Yeter ki o kapý aransýn, kendisinin tokmaðýna dokunana o kapý sýrtýný dönmeyecektir. Önce günahsa yolda görülen levha, bir sonraki mutlaka tevbe olmalý. Ýþte bu irade sahibine baðlý. Samimi tövbenin akabinde kiþiye görünecek olan ise mutlaka Avf olacaktýr. Zira o Tevvaptýr, Afuvdur, Gafurdur, Rahmandýr ve de Rahimdir. Kulum beni nasýl biliyorsa ben ona öyle görüneceðim sözü, sahibi günah olan herkes için deðiþmez bir hakikattir. Belki bir gün günah iþlemiþ olabilir kul, ve buna her gün ah ediyorsa þayet, unutmasýn ki hayatýnýn sonu, sahili selamettir…

Birol Topuz
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git