Haziran 26, 2019, 08:09:43 S
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Emzik, Çocuðun Konuþmasýný Engelliyor...

Balatan liprade, Ekim 26, 2009, 10:38:37

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Emzik, Çocuðun Konuþmasýný Engelliyor...

"Bebeklerinin seslerini keserek kafalarýný dinlemek" için sýk sýk aðýzlarýna emzik veren anneler, aslýnda onlarýn dillerinin geliþimini geciktiriyor. Yapýlan araþtýrmalarýn ortaya koyduðu gerçek bunu iþaret ediyor

Uzun süre emzik emen bebeklerin büyürken konuþma güçlüðü çekme riskinin üç kat daha fazla olduðu bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre, Amerikalý ve Þilili bilimcilerin araþtýrmasýnda, 3 ila 5 yaþýndaki çocuklarýn emzik, parmak ve meme emme alýþkanlýklarýna bakýldý. Çocuklara ayrýca, konuþmalarýnýn yaþlarýna göre normal olup olmadýðýný anlamak için dil testi uygulandý.

Washington Üniversitesi'nden Dr. Clarita Barbosa baþkanlýðýndaki ekip, parmaklarýný emen veya en az 3 yýl emzik kullanan çocuklarýn konuþma gecikmesi ve problemiyle karþýlaþma olasýlýðýnýn üç kat fazla olduðunu saptadý.

En az 9 aylýk olana kadar sadece anne sütü alan, biberon almayan, çocuklarda ise konuþma güçlüðü riskinin daha az olduðu belirlendi.

Dr. Barbosa, "Bu sonuçlar, anne sütü almanýn dýþýnda uzun süre emmenin küçük çocuklarda konuþma geliþimi açýsýndan zararlý etkisi olabileceðini gösteriyor" dedi. Ancak Barbosa, kesin sonuçlara varabilmek için daha büyük bir grupla kapsamlý bir araþtýrmanýn gerekli olduðunu hatýrlattý.

Uyanýk olunan saatlerde emzik emmenin, çocuklarý günlük sohbete katýlmadan uzak tuttuðu belirtiliyor. Emziðin ayrýca diþleri deforme ettiðine de iþaret ediliyor.

Rehabilitacion Club De Leones Cruz del Sur ile Washington Üniversitesi tarafýndan yapýlan araþtýrma, BMC Paediatrics dergisinde yayýmlandý.

(aa)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Þehadete Vurgunum

öylemi dmek bizim yiðen ondan konuþmuyor :)

liprade

Ýlk adýmýn ne olacaðý belli o zaman...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git