Temmuz 19, 2019, 04:15:01 S
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

"Dua" Ediyorum ÖyLeyse Varým...!

Balatan ...Tefekkür..., Ekim 24, 2009, 06:09:50 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Küçük çocuklarýn çok sevdiðim bir halleri vardýr. Kendilerinde olmayan, ama çok istedikleri bir þeyi anlatmak için, o minicik ellerini birleþtirir, omuzlarýný büzer ve boþ avuç içlerini uzatýp göstererek “yok” derler. Onlarýn tertemiz dünyalarýnda, “yok”u anlatmanýn en sade, en etkili ve en samimi þekli, boþ avuç içlerini kaldýrýp göstermektir. “Bak ellerim bomboþ. Bak ellerimde hiçbir þey yok” demektir bu.

Hem kendi oðlumda, hem de baþkaca çocuklarda þahit olduðum bu davranýþ, benim hep dikkatimi çekmiþtir. Ne vakit, dua etmek için Rabbime ellerimi kaldýrsam ve isteklerimi dile getirmeye baþlasam, aklýma çocuklar gelir. Boþ avuç içlerini göstere göstere “yok” diyen çocuklar… “Allah’ým” derim.
“Rabbim! Bak ellerim bomboþ. Ellerimde hiçbir þey yok. Ellerimde bir tek “yok” var. Ve ben, yoktan var ettiðin bu ellerle, Senin sonsuz keremine el açmaktayým. Çünkü ben de var yok; Sende yok yok.”

Ýþte bu hissiyatla, Üstad Bediüzzaman’ýn “Ýnsan þu kâinat içinde nazik ve nazenin bir çocuða benzer” ifadelerini hatýrlarým. Elimde tek var olan “yok” ile, sonsuz kerem sahibi bir Rabbin dergahýnda dua ederken ve arzularýmý O’na arz ederken, elimdeki “yok,” sahip olduðum en büyük hazine olur, anlarým. Zaafýmdan büyük bir kuvvet, aczimden, büyük bir kudret, fakirliðimden zenginlik çýkar, görürüm.

Ve ellerimdeki yegane var olan “yok” ile geldiðim Rabbimin huzurunda, O’nun sonsuz hazinelerinden dilerken, Descartes’in o meþhur sözünden çok daha esaslý bir hakikatý, bütün kâinata duyurmak isterim: “Dua ediyorum, öyleyse varým!”

Özkan Öze
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

..Evþan..

yüregine saglýk Tefekkür kardeþim benimde geçtiyimiz hafta oglumun ögretmeninden çok güzel bir hediye aldým benim için herþeyden degerliydi ogluma ana okulunda yemek yemeden önce dua etmeyi ögretmiþ ben önceden çok ugraþmýþtým fakat ögretememiþtim çok sevindim küçücük ellerini açýp ALLAHIM diye baþlýyor duaya küçcük yüregiyle  :)

Yukar git